Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 39 Issue : 1 Year : 2024Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
IndexMembership
Applications


 
Value of hip B-mode gray scale histogram in the diagnosis of Graf Type IIa physiologically immature hip [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2017; 32(3): 175-179 | DOI: 10.5222/MMJ.2017.175  

Value of hip B-mode gray scale histogram in the diagnosis of Graf Type IIa physiologically immature hip

Bülent Çekiç1, İclal Erdem Toslak1, Yavuz Yüksel2, Semih Sağlık3, Adil Gökmen4, Özkan Köse4
1Department of Radiology, Antalya Education and Training Hospital
2Department of Radiology, Afyon Şuhut State Hospital
3Department of Radiology, Siirt State Hospital
4Department of orthopedics, Antalya Education and Training Hospital

The purpose of this study is to measure femur head echogenicity in newborns by physiologic immature hips (type 2a), to compare it with cases with mature type 1a hips and to reveal the value of femur head echogenesis in physiological immature hips. This study consisted of 65 type 1a and 65 type 2a physiologic immature hip joints in the radiology clinic according to the Graf classification. Only 8 weeks of newborns were included in the study in order to avoid differences from the age. Femoral head echogenicity was measured by software available on the ultrasonic device and hip joint ultrasound according to each newborn graph method. Femur head echogenicity histogram value was 69.44 ± 2.87 in type 1a group, 57.55 ± 2.92 in type 2a group and there was a significant difference between both groups (p <0,05). The subgroups of Type 2a (2a (+) and 2a (-)) echogenicity values were 59.30 ± 1.70 and 54.34 ± 1.69, respectively, and there was a significant difference between the two groups (p <0,05 ). A positive correlation was found between the hip joint alpha angle and femoral head echogenicity histogram values (r = 0.953, p <0.001). Type 2a physiologic immature neonates have significantly lower femoral head echogenicity with the B mode histogram method compared with the type 1a maturation group. We think that there is a significant positive correlation between alpha angle and femoral head echogenicity and a sign of physiological immaturity.

Keywords: type 2a, femur echogenity, histogram


Graf Tip IIa fizyolojik inmatür kalça tanısında B-mod gri skala histogramın değeri

Bülent Çekiç1, İclal Erdem Toslak1, Yavuz Yüksel2, Semih Sağlık3, Adil Gökmen4, Özkan Köse4
1Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Kliniği
2Afyon Şuhut Devlet Hastanesi Radyoloji Kliniği
3Siirt Devlet Hastanesi Radyoloji Kliniği
4Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi Kliniği

Bu çalışmanın amacı Graf sınıflandırmasına göre fizyolojik inmatür (tip 2a) yenidoğanlarda femur başı ekojenitesini ölçmek ve matür tip 1a olan olgular ile karşılaştırmak, fizyolojik inmatür kalçalar tanısında femur başı ekojenitesinin değerini ortaya koymaktır. Bu çalışma radyoloji kliniğinde Graf sınıflamasına göre 65 tip 1a matür ve 65 tip 2a fizyolojik inmatür kalçası olan yenidoğandan oluşmaktaydı. Yaşdan kaynaklanabilecek farklılıkların önüne geçebilmek için sadece 8 haftalık yenidoğanlar çalışmaya dahil edildi. Her yenidoğana graf yöntemine göre kalça eklemi ultrasonografisi ve ultrason cihazında var olan yazılım ile femur başı ekojenitesi ölçüldü. Tip 1a grubunda femur başı ekojenitesi histogram değeri 69,44 ±2,87 iken, Tip 2a grubunda 57,55 ±2,92 bulunmuş olup her iki grup arasında anlamlı farklılık saptanmıştır (p<0,05). Tip 2a’nın alt grupları olan 2a (+) ve 2a (-) ekojenite değerleri sırası ile 59,30 ±1,70 ve 54,34 ±1,69 bulunmuş olup her iki grup arasında anlamlı farklılık saptanmıştır (p<0,05). Kalça eklemi alfa açıları ile femur başı ekojenite histogram değerleri arasında pozitif korelasyon saptandı (r=0,953, p<0,001). Tip 2 a fizyolojik inmatür yenidoğanlarda, tip 1a matür grup ile karşılaştırıldığında femur başı ekojenitesi B mod histogram yöntemi ile anlamlı olarak düşüktür. Alfa açıları ile femur başı ekojenitesi arasında anlamlı pozitif korelasyon mevcut olup fizyolojik inmatüritenin bir göstergesi olduğunu düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: tip 2a, femur ekojenite, Histogram


Bülent Çekiç, İclal Erdem Toslak, Yavuz Yüksel, Semih Sağlık, Adil Gökmen, Özkan Köse. Value of hip B-mode gray scale histogram in the diagnosis of Graf Type IIa physiologically immature hip. Medeniyet Med J. 2017; 32(3): 175-179

Corresponding Author: Bülent Çekiç, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2024 MEDJ