Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 39 Issue : 2 Year : 2024Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
IndexMembership
Applications


 
The determination of behaviours to protect from accidents and to keep the health in children between the ages 8-13 [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2007; 22(1): 1-4

The determination of behaviours to protect from accidents and to keep the health in children between the ages 8-13

Öznur Görgen, Mehtap Özel, Neslihan Kurt, Diler Bölükbaş, Pervin Köle, Dürdane Özdoğan, Yasemin Çalık, Hasan Tahsin Keçeligil
Nineteen May University, School Of Health Amasya, Samsun

School years is the period for children to acquire the behaviour of protecting the health and learning basic health rules. In this period they are both open to the little accident as stay out and it makes easy to have epidemic diseases as they live in groups. The factors as accidents and epidemics make the children observe and treat carefully. To protect their health and to develop their responsibility they have to be trained in subjects
such as nutrition, hygiene epidemics and accident. This is the most important duty of the school health nurse. Regarding this point of view, the aim of our study is to determine the
behaviours of school childern about health and protection from accidents.
The study is carried out in Bahçeleriçi Elementary school between the dates 7-10, March. 237 randomly selected students between the ages 8-13 in 2-7th grades occur the sample of the study.
The data is obtained by examining the previous literature using Socio-Demographic Data Form and a questionaire named “Protect the health and ACTIVITIES TO KEEP AWAY
ACCIDENTS” in likert 4 type.
The data is evaluated in SPSS for Windows statistical programme and number-percentage distribution is found. According to the data, it is observed that most children obey the
keeping themselves away the accidents and keep the health activities. On the other hand, 6.7 % of them don't obey the hygiene rules and 9.1 % say “yes” to the harmful habits. As a result, it is proposed students to teach the body and food hygiene, harms of alcohol and smoking. It is also proposed to train students to keep away from accidents. It is necessary to carry out by a group and the activities should start from preschool and continues during their education life.

Keywords: Children, protect from accidents, keep the health


8-13 yaş grubu çocuklarda sağlığı koruma ve kazalardan korunma davranışlarının belirlenmesi

Öznur Görgen, Mehtap Özel, Neslihan Kurt, Diler Bölükbaş, Pervin Köle, Dürdane Özdoğan, Yasemin Çalık, Hasan Tahsin Keçeligil
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Amasya Sağlık Yüksekokulu, Samsun

Okul dönemi, çocukların temel sağlık ve sağlığı koruma davranışlarının şekillendiği ve etkin olarak kazanıldığı dönemdir. Bu dönemde çocukların ev dışında bir ortamda bulunmaları hem kazalara yatkınlığı artırırken, hem de grup halinde bir arada bulunmaları bulaşıcı hastalıkların artmasını ve hızla yayılmasını kolaylaştırmaktadır. Kazalar ve bulaşıcı hastalıkların artması gibi faktörler okul döneminde, çocukların dikkatli bir şekilde bakım ve izlenmesini gerekli kılmaktadır. Çocukların sağlıklarını koruma ve geliştirmeleri konusunda bilgi düzeylerinin artırılması ve daha fazla sorumluluk almaları için beslenme, hijyen, bulaşıcı hastalıklar ve kazalardan korunma gibi konularda eğitim almaları gerekmektedir. Bu, okul sağlığı hemşiresinin en önemli sorumluluğudur. Bu düşünceden yola çıkarak, araştırmamız okul çağı çocuklarının sağlık ve kazalardan korunma davranışlarını incelemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır.
Araştırma, 7-10 Mart 2005 tarihleri arasında Bahçeleriçi İlköğretim Okulunda yürütülmüştür. Araştırmanın örneklemini Bahçeleriçi İlköğretim Okulunda eğitim gören 8-13 yaş grubundaki (2-7. sınıf) çocuklardan “Rastgele Örnekleme Yöntemi” ile seçilen toplam 237 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmanın verileri; ilgili literatür taranarak daha önce geliştirilmiş olan, Sosyo-Demografik Veri Formu ve 4'lü likert tipinde “Sağlığı Koruma ve Kazalardan Korunma Aktiviteleri” anket formu kullanılarak toplanmıştır.
Veriler SPSS for Windows istatistik programında değerlendirilerek sayı-yüzde dağılımları elde edilmiştir. Veriler genel olarak değerlendirildiğinde; çocukların çoğunlukla sağlığı koruma ve kazalardan korunma aktivitelerine uydukları saptanmıştır. Ancak çocukların ortalama % 6.7'sinin hijyen kurallarına uymadıkları, ortalama % 9.1'ininde zararlı alışkanlı
klara evet dedikleri saptanmıştır. Bu sonuçlar doğrultusunda; çocuklara, genel vücut hijyeni, besin hijyeni, sigara ve alkolün zararları ve kazalardan korunmaya yönelik çocukların eğitilmesi, okul sağlığı hemşireliğinin yaygınlaştırılması, okul sağlığı hizmetlerine öncelik verilerek, bu hizmetlerin bir ekip tarafından yürütülmesi, tarama ve izleme çalışmalarının okul öncesi dönemden başlatılması ve öğrenim hayatı boyunca sürekliliğinin sağlanması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Çocuklar, kazalardan korunma, sağlığı koruma


Öznur Görgen, Mehtap Özel, Neslihan Kurt, Diler Bölükbaş, Pervin Köle, Dürdane Özdoğan, Yasemin Çalık, Hasan Tahsin Keçeligil. The determination of behaviours to protect from accidents and to keep the health in children between the ages 8-13. Medeniyet Med J. 2007; 22(1): 1-4

Corresponding Author: Öznur Görgen, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2024 MEDJ