Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 39 Issue : 2 Year : 2024Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
IndexMembership
Applications


 
The Effect of Platelet and Mean Platelet Volume Levels on Standard-dose Methylprednisolone Treatment Response in Primary Immune Thrombocytopenia [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2023; 38(1): 63-69 | DOI: 10.4274/MMJ.galenos.2023.85520  

The Effect of Platelet and Mean Platelet Volume Levels on Standard-dose Methylprednisolone Treatment Response in Primary Immune Thrombocytopenia

Emrah KILICASLAN1, Murat YILDIRIM2, Selim SAYIN2, Erdem CEVIK3, Meltem AYLI2, Muhammet Kursat KAPTAN1
1University of Health Sciences Turkey, Istanbul Sultan 2. Abdulhamid Han Training and Research Hospital, Clinic of Internal Medicine, Department of Hematology, Istanbul, Turkey
2University of Health Sciences Turkey, Gulhane Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, Division of Hematology, Ankara, Turkey
3University of Health Sciences Turkey, Istanbul Sultan 2. Abdulhamid Han Training and Research Hospital, Clinic of Emergency Medicine, Istanbul, Turkey

Objective: Standard-dose methylprednisolone (methyl-Pd) is generally preferred as the first-line treatment in immune thrombocytopenia (ITP) unless there is an urgent indication to increase the platelet value. A significant proportion of patients (around 40%) does not benefit from this treatment. This study investigated whether pretreatment platelet level and other hemogram indices in patients with ITP patients can be used to predict early response to standard-dose methyl-Pd treatment.
Methods: Patients who received first-line standard-dose methyl- Pd therapy with the diagnosis of primary ITP were included. Patients were categorized as complete responder (CR), responder (R), and nonresponder (NR) according to the response status obtained within the first 14 days of treatment. The hemogram indices of the CR, R, and NR groups measured at the start of the treatment were compared retrospectively.
Results: One hundred forty four patients with ITP were included in the study. The number of patients with NR, R, and CR were 47 (33%), 40 (28%), and 57 (39%), respectively. The mean platelet level of the NR group was lower than responders (R and CR groups) (p=0.002 and p=0.049, respectively). The mean platelet volume (MPV) levels of the NR group were statistically lower than that of the CR group (p=0.018). If MPV ≥10 fL and platelet >12,000/mm³, the probability of an early response with methyl-Pd is higher [sensitivity =98.1% (95% confidence interval (CI) =89.7-99.9%), specificity =45% (95% CI =23.1-68.5%), positive predictive value =82.3% (95% CI =75.7-87.4%), negative predictive value =90% (95% CI =54.9-98.5%)].
Conclusions: Patients with ITP with low platelet and MPV levels were less responsive to standard-dose methyl-Pd treatment. It may be more appropriate to apply more effective treatments to these patients other than standard-dose methyl-Pd alone.

Keywords: Immune thrombocytopenia, methylprednisolone, treatment, complete blood count indices


Primer İmmün Trombositopenide Trombosit ve Ortalama Trombosit Hacmi Düzeylerinin Standart Doz Metilprednizolon Tedavi Yanıtına Etkisi

Emrah KILICASLAN1, Murat YILDIRIM2, Selim SAYIN2, Erdem CEVIK3, Meltem AYLI2, Muhammet Kursat KAPTAN1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastenesi, Hematoloji Kliniği, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastenesi, Hematoloji Kliniği, Ankara
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastenesi, Acil Tıp Kliniği, İstanbul

Amaç: İmmün trombositopenide (ITP), trombosit değerini artırmak için acil bir endikasyon olmadığı sürece, genellikle birinci basamak tedavi olarak standart doz metilprednizolon (metil-Pd) tercih edilir. Hastaların azımsanmayacak bir bölümü (%40 kadarı) bu tedaviden fayda görememektedir. Bu çalışmada, ITP hastalarında tedaviye başlandığı esnada ölçülen platelet (PLT) sayısı ve diğer hemogram indekslerinin, standart doz metil-Pd tedavisine erken yanıtı öngörmede kullanılıp kullanılamayacağını araştırmak amaçlandı.
Yöntemler: Primer ITP tanısı ile birinci basamak standart doz metil- Pd tedavisi alan hastalar dahil edildi. Hastalar tedavinin ilk 14 günü içinde elde edilen yanıt durumuna göre tam yanıt veren (CR), yanıt veren (R) ve yanıt vermeyen (NR) olarak kategorize edildi. CR, R ve NR gruplarının tedaviye başlandığı esnada ölçülen hemogram indeksleri retrospektif olarak karşılaştırıldı.
Bulgular: Yüz kırk dört ITP hastası çalışmaya dahil edildi. NR, R ve CR gruplarının hasta sayısı sırasıyla 47 (%33), 40 (%28) ve 57 (%39) idi. NR grubunun ortalama PLT sayısı yanıt verenlere göre (R ve CR grupları) daha düşüktü (sırasıyla p=0,002 ve p=0,049). NR grubunun ortalama ortalama trombosit hacmi (MPV) değeri, CR grubuna göre istatistiksel olarak düşüktü (p=0,018). Eğer tedavi başlangıcında MPV ≥10 fL ve PLT >12.000/mm³ ise, metil-Pd ile erken yanıt olasılığının yüksek olduğu gözlendi [sensitivite =%98,1 (%95 güven aralığı (GA) =%89,7- 99,9), spesifite =%45 (%95 GA =%23,1-68,5), pozitif belirleyicilik değeri =%82,3 (%95 GA =%75,7-87,4), negatif belirleyicilik değeri =%90 (%95 GA =%54,9-98,5)].
Sonuçlar: Düşük PLT ve MPV seviyelerine sahip ITP hastaları, standart doz metil-Pd tedavisine daha az yanıt vermiştir. Bu hastalara tek başına standart doz metil-Pd tedavisi yerine daha etkili tedavilerin uygulanması daha uygun olabilir.

Anahtar Kelimeler: İmmün trombositopeni, metilprednizolon, tedavi, tam kan sayımı indeksleri


Emrah KILICASLAN, Murat YILDIRIM, Selim SAYIN, Erdem CEVIK, Meltem AYLI, Muhammet Kursat KAPTAN. The Effect of Platelet and Mean Platelet Volume Levels on Standard-dose Methylprednisolone Treatment Response in Primary Immune Thrombocytopenia. Medeniyet Med J. 2023; 38(1): 63-69

Corresponding Author: Emrah KILICASLAN, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2024 MEDJ