Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 38 Issue : 4 Year : 2023Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index

Membership
Applications 
Effect of magnesium sulphate infusion on blood rheology during gynecologic oncology surgery [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2012; 27(4): 174-181 | DOI: 10.5222/J.GOZTEPETRH.2012.174  

Effect of magnesium sulphate infusion on blood rheology during gynecologic oncology surgery

Ferah Alay Ünay1, Hülya Erolçay2
1Zeynep Kamil Women and Children Diseases Education and Research Hospital, Clinic of Anesthesiology, Istanbul
2Istanbul University Faculty of Medicine Department of Anesthesiology, Istanbul

INTRODUCTION: This study tested magnesium sulphate infusion to improve blood rheology during and after gynecologic oncology surgery.
METHODS: In a randomized, single blinded study, patients were assigned to two groups. The magnesium group received an inital dose of 30 mg/kg followed by 10 mg/kg/h over 20h. The control group received placebo. Blood samples were obtained before magnesium administration, 90 minutes and 24 hours following initial magnesium administration. Blood viscosity, plasma viscosity, red blood cell deformability, Mg, total protein, albumin, fibrinogen and Htc were investigated.
RESULTS: There were no significant differences between two groups in blood viscosity, plasma viscosity, and red blood cell deformability. Blood viscosity levels decreased in both groups. Plasma viscosity levels unchanged in both groups. Red blood cell deformability decreased in both groups.
DISCUSSION AND CONCLUSION: IV administration of Mg sulphate in conventional dosage had no effect on blood viscosity, plasma viscosity, red blood cell deformability.

Keywords: Gynecologic oncology, magnesium sulphate, blood rheology


Jinekolojik kanser ameliyatlarında magnezyum sülfat uygulamasının kan reolojisi üzerine etkileri

Ferah Alay Ünay1, Hülya Erolçay2
1Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji Kliniği, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Anabilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Jinekolojik kanser ameliyatlarında ameliyat sırası ve sonrasında analjezi sağlanmasında adjuvan ajan olarak kullanılan magnezyum sülfatın kan reolojisi üzerine etkilerinin araştırılmasıdır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Prospektif, rasgele, tek kör olarak planlanan çalışmaya jinekolojik kanser ameliyatı olacak 31 hasta dâhil edildi. Magnezyum sülfat (Mg) grubuna anestezi indüksiyonundan 30 dk. önce 30 mg/kg % 15’lik magnezyum sülfat 5 dk. içinde IV infüzyon olarak uygulandı. Kontrol grubuna benzer volümde ve hızda % 0.9 sodyum klorür verildi. Magnezyum uygulamasından önce, 90. dk. ve 24. saatte alınan kan örneklerinde kan vizkozitesi, plazma vizkozitesi, eritrosit deformabilitesi, Mg, Na, K, Ca, total protein, albümin, fibrinojen ve hematokrit ölçümleri yapıldı.
BULGULAR: Gruplar arası karşılaştırmada benzer ölçüm zamanlarında düşük, orta ve yüksek kayma hızındaki kan vizkozitesi değerleri ve % 45 hematokrit düzeyine standardize edilmiş kan vizkozitesi değerleri, eritrosit deformabilitesi değerleri, 90. dk. ve 24. saatteki plazma vizkozitesi değerleri arasında istatistiki olarak anlamlı fark saptanmadı (p<0.05). Gruplar arası karşılaştırmada başlangıç plazma vizkozitesi değeri Mg grubunda anlamlı derecede yüksek saptandı (p<0.05). Gruplar arası karşılaştırmada 90. dk. ve 24. saatteki Mg değerleri arasında istatistiki olarak anlamlı fark saptandı (p<0.0001). Gruplar arası karşılaştırmada benzer ölçüm zamanlarında total protein,albümin, fibrinojen, hematokrit değerleri arasında istatistiki olarak anlamlı fark saptanmadı (p<0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bulgularımız jinekolojik kanser ameliyatlarında ameliyat sırası ve sonrasında ağrı tedavisinde ameliyat sırası ve sonrasında adjuvan ajan olarak kullanılan magnezyum sülfatın uygulanan dozda kan vizkozitesi, plazma vizkozitesi, eritrosit deformabilitesi değerleri üzerine etkisi olmadığını yönündedir.

Anahtar Kelimeler: Jinekolojik kanserler, magnezyum, kan reolojisi


Ferah Alay Ünay, Hülya Erolçay. Effect of magnesium sulphate infusion on blood rheology during gynecologic oncology surgery. Medeniyet Med J. 2012; 27(4): 174-181

Corresponding Author: Ferah Alay Ünay, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2021 MEDJ