Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 38 Issue : 4 Year : 2023Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index

Membership
Applications 
Comparison of % 0.1 olopatadine HCL (Patanol®) and % 0.5 ketorolac tromethamine (Acular®) in the treatment of allergic conjunctivitis [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2004; 19(3): 148-151

Comparison of % 0.1 olopatadine HCL (Patanol®) and % 0.5 ketorolac tromethamine (Acular®) in the treatment of allergic conjunctivitis

Can Öztürker, M. Hakan Eren, Aslı İnal, Muhsin Altunsoy, Mustafa Eliaçık, Olcay Yalçın, Ayhan Başoğlu, Ömer F. Yılmaz
Beyoglu Eye Research and Training Hospital, Istanbul

INTRODUCTION: Aim of the study is to compare the effectivity of olopatadine HCl % 0.1 and ketorolac tromethamine % 0.5 in allergic conjunctivitis.
METHODS: 59 patients diagnosed for allergic conjunctivitis were treated randomly with Olopatadine HCl or Ketorolac Tromethamine. The symptoms and findings of the patients were scored between 0 and 3. The results were compared using student T-test.
RESULTS: In the olopatadine HCl group a statistically significant decrease was seen in burning sensation, epiphora, itching, eyelid edema, conjonctival chemosis and conjonctival hyperemia on the 15 th day and in burning sensation, epiphora, photofobia, itching and conjonctival hyperemia on the 30 th day. In the ketorolac tromethamine group a statistically significant decrease was seen in eyelid swelling, burning sensation, epiphora,
photofobia, itching and conjonctival hyperemia on the 15th day and in eyelid swelling, burning sensation, epiphora foreign body sensation, photofobia, itching and conjonctival
hyperemia on the 30 th day. Ketorolac tromethamine was found more effective on itching on the 15 th day and on photofobia and itching on the 30 th day.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Both of the drugs are effective in the treatment of allergic conjonctivitis, but Ketorolac Tromethamine is more effective on itching and photofobia in long term folow up.

Keywords: Allergic conjunctivitis, olopatadine HCl, ketorolac tromethamine, conjunctival inflamation, ocular itching


Alerjik konjonktivit tedavisinde % 0.1 olopatadin HCl ve % 0.5 ketorolak trometamin kullanımının karşılaştırılması

Can Öztürker, M. Hakan Eren, Aslı İnal, Muhsin Altunsoy, Mustafa Eliaçık, Olcay Yalçın, Ayhan Başoğlu, Ömer F. Yılmaz
Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Olopatadin HCl % 0.1 ve ketorolak % 0.5‘in alerjik konjonktivit olgularındaki klinik bulgu ve belirtiler üzerine etkilerinin klinik gözlem yoluyla karşılaştırılması.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Alerjik konjonktivit tanısı konulan 59 hasta araştırma için seçilerek her iki gözlerine de 30 gün süre ile rastlantısal yöntemle belirlenen olopatadine veya ketorolac tedavisi uygulandı. Hastaların belirti ve bulguları değerlendirilip 0 ile 3 arasında derecelendirildi. Sonuçlar Student T-testi ile değerlendirildi.
BULGULAR: Olopatadin HCl grubunda 15. günde yanma-batma, sulanma, kaşıntı, göz kapağı ödemi, konjonktival kemozis ve konjonktival kızarıklıkta istatistiksel olarak anlamlı düşüş saptanırken; 30. günde yanma-batma, sulanma, fotofobi, kaşıntı, konjonktival kızarıklık parametrelerinde anlamlı düşüş görüldü. Ketorolak trometamin grubunda ise 15. günde gözlerde şişlik, yanma-batma, sulanma, fotofobi, kaşıntı ve konjonktival kızarıklıkta istatistiksel olarak anlamlı düşüş görülürken; 30. günde gözlerde şişlik, yanma-batma, sulanma, yabancı cisim hissi, fotofobi, kaşıntı ve konjonktival kızarıklıkta anlamlı düşüş görüldü. Ketorolak trometamin 15. günde kaşıntıyı, 30. günde fotofobi ve kaşıntıyı azaltmada daha etkin bulundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Her iki ilaç da alerjik konjonktivit tedavisinde etkin olmakla birlikte ketorolak trometamin’in uzun dönemde kaşıntı ve fotofobi üzerine daha etkili olduğu görüldü.

Anahtar Kelimeler: Alerjik konjonktivit, olopatadine HCl, ketorolak trometamin, konjonktival inşamasyon, okuler kaşıntı


Can Öztürker, M. Hakan Eren, Aslı İnal, Muhsin Altunsoy, Mustafa Eliaçık, Olcay Yalçın, Ayhan Başoğlu, Ömer F. Yılmaz. Comparison of % 0.1 olopatadine HCL (Patanol®) and % 0.5 ketorolac tromethamine (Acular®) in the treatment of allergic conjunctivitis. Medeniyet Med J. 2004; 19(3): 148-151

Corresponding Author: Can Öztürker, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2021 MEDJ