Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 37 Issue : 2 Year : 2022Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index


Membership
Applications 
Impact of Geriatric Nutritional Index in Contrast-Induced Nephropathy Developed in Patients with Non-ST Segment Elevation Myocardial Infarction who Underwent Percutaneous Coronary Intervention [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2020; 35(1): 47-54 | DOI: 10.5222/MMJ.2020.86094  

Impact of Geriatric Nutritional Index in Contrast-Induced Nephropathy Developed in Patients with Non-ST Segment Elevation Myocardial Infarction who Underwent Percutaneous Coronary Intervention

Mehmet Küçükosmanoğlu1, Arafat Yıldırım1, Fethi Yavuz1, Mustafa Doğduş2, Salih Kilic1
1Health Sciences University, Adana Research and Training Hospital, Department of Cardiology
2Department of Cardiology, Uşak University Research and Training Hospital, Uşak, Turkey

Impact of Geriatric Nutritional Index in Contrast Induced Nephropathy in Non-ST Segment Elevated Myocardial Infarction Patients Performed Percutaneous Coronary Intervention
Objective: Geriatric nutritional index (GNRI) is a useful tool to determine the nutritional status of patients. There were no studies that evaluated the impact of GNRI in development of contrast induced nephropathy (CIN) after percutaneous coronary intervention ( PCI). We aimed to evaluate whether GNRI could predict CIN after PCI.
Method: 1116 patients with non-ST elevation myocardial infarction (non-STEMI) that performed PCI were enrolled to the present study. The GNRI was calculated using a previously reported method: GNRI = 14.89 × albumin (g/dL) + 41.7 × body weight (kg)/ideal body weight (kg). CIN was defined as an increase in serum creatinine level of ≥0.5 mg/dL or ≥25% above baseline within 72 hours after the PCI procedure. The patients were categorized into two groups: CIN (+) and CIN (–).
Results: The mean age of the CIN (+) group was significantly higher than the CIN (–) group (64.8 ± 10.67 vs. 60.5 ± 10.61; p<0.001). The mean values of height, weight, and body mass index were significanlty lower in CIN (+) group than CIN (–) group (p<0.001, for all). The mean of GNRI was significantly lower in the CIN (+) group than the CIN (–) group (101.4 ± 8.7 vs. 112.1 ± 12.9; p<0.001). Serum albumin level was significantly lower in the CIN (+) group (3.71 ± 0.52 g/dL vs. 3.94 ± 0.53 g/dL; p<0.001). Left ventricular ejection fraction (LVEF) was significantly lower in the CIN (+) group (50.7% ± 9.07 vs. 54.3% ± 7.20; p<0.001).
Conclusion: In this study, GNRI, serum albumin level, BMI, and LVEF were independent predictors of CIN. Moreover, GNRI was better than both serum albumin level and BMI in predicting CIN development.

Keywords: Geriatric nutritional index, contrast induced nephropathy, percutaneous coronary intervention


Geriatrik Beslenme İndeksinin Perkütan Koroner Girişim Uygulanmış ST Segment Yükselmesiz Miyokard İnfarktüslü Hastalarda Gelişen Kontrast Kaynaklı Nefropati Üzerine Olan Etkisi

Mehmet Küçükosmanoğlu1, Arafat Yıldırım1, Fethi Yavuz1, Mustafa Doğduş2, Salih Kilic1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği
2Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Uşak

Geriatrik Beslenme İndeksinin Perkütan Koroner Girişim Uygulanmış ST Segment Yükselmesiz Miyokard İnfarktüslü Hastalarda Gelişen Kontrast Kaynaklı Nefropati Üzerine Olan Etkisi
Amaç: Geriatrik beslenme indeksi (GBİ) hastaların beslenme durumunu belirlemek için kullanılan yararlı bir araçtır. GBİ’ nin perkütan koroner girişimler (PKG) sonrasında gelişen kontrast kaynaklı nefropati (KKN) gelişimi ile ilişkisini değerlendiren bir çalışma yoktur. Biz bu çalışmamızda GBİ’nin PKG sonrası gelişen KKN’nin öngördürücüsü olup olmadığını değerlendirmeyi amaçladık.
Yöntem: Merkezimizde ST segment yüksekliği olmayan miyokard infarktüsü tanısı almış ve PKG uygulanmış 1116 hasta çalışmaya dahil edildi. GBİ hastane kayıtlarındaki veriler kullanılarak 14.89 × serum albumin (g/dL) + 41.7 × güncel vücut ağırlığı (kg) / ideal vücut ağırlığı (kg) formülü ile hesaplandı. KKN, PKG işleminden sonraki 72 saat içinde serum kreatinin seviyesinin ≥0,5 mg / dL veya başlangış düzeyinden ≥%25 oranında artması olarak tanımlandı. Hastalar KKN gelişenler (KKN (+)) ve KKN gelişmeyenler (KKN (-) ) olarak iki gruba ayrıldılar.
Bulgular: KKN (+) grubunun yaş ortalaması KKN (-) grubundan anlamlı olarak yüksekti (64.8 ± 10.67 ve 60.5 ± 10.61; p <0.001). Ortalama boy, kilo ve vücut kitle indeksi (VKİ) değerleri KKN (+) grubunda KKN (-) grubuna göre anlamlı olarak daha düşüktü (hepsi için p <0.001). GBİ ortalaması KKN (+) grubunda KKN (-) grubundan anlamlı olarak daha düşüktü (101.4 ± 8.7 vs. 112.1 ± 12.9; p <0.001). KKN (+) grubunda serum albümin düzeyi anlamlı olarak daha düşüktü (3.71 ± 0.52 g / dL ve 3.94 ± 0.53 g / dL; p <0.001). Sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu (SVEF) KKN (+) grubunda anlamlı derece de düşüktü (% 50.7 ± 9.07 ve% 54.3 ± 7.20; p <0.001).
Sonuç: Bu çalışmada, GBİ, serum albumin seviyesi, VKİ ve SVEF KKN'in bağımsız belirleyicileri olarak tespit edildi. Dahası, GBİ KKN gelişimini öngördürmede hem serum albümin seviyesinden hem de VKİ'den daha iyi bulundu.

Anahtar Kelimeler: Geriatrik beslenme indeksi, kontrast kaynaklı nefropati, perkütan koroner girişim


Mehmet Küçükosmanoğlu, Arafat Yıldırım, Fethi Yavuz, Mustafa Doğduş, Salih Kilic. Impact of Geriatric Nutritional Index in Contrast-Induced Nephropathy Developed in Patients with Non-ST Segment Elevation Myocardial Infarction who Underwent Percutaneous Coronary Intervention. Medeniyet Med J. 2020; 35(1): 47-54

Corresponding Author: Mehmet Küçükosmanoğlu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved