Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 36 Issue : 1 Year : 2020Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index


Membership
Applications 
Retrospective Evaluation of Perinatal and Early Neonatal Outcomes in Infants of Migrant Mothers: A Case-controlled Study [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2019; 34(4): 368-373 | DOI: 10.5222/MMJ.2019.86658  

Retrospective Evaluation of Perinatal and Early Neonatal Outcomes in Infants of Migrant Mothers: A Case-controlled Study

Özgül Bulut, Sibel Sevük, Nuran Üstün, Sertaç Arslanoğlu, Hüsnü Fahri Ovalı
Department Of Pediatrics, Division Of Neonatology, Istanbul Medeniyet University Goztepe Training And Research Hospital, Istanbul, Turkey

Objective: To investigate the incidence of perinatal features and neonatal morbidities in migrant mothers and and to compare them with native Turkish mothers.
Method: A retrospective analysis was conducted using the medical records of 89 infants born to Syrian immigrants and 89 infants born to native Turkish mothers who were consecutively admitted to the neonatal intensive care unit of our hospital between 2015 and 2019. Statistical analyses were used to compare demographic data and perinatal and neonatal outcomes between the two groups.
Results: Compared to Turkish mothers, Syrian mothers were significantly younger and included more adolescents (p <0.01). The rates of multiple pregnancy, consanguineous marriage, and prolonged premature membrane rupture were also significantly higher in Syrian mothers (p <0.05). The incidences of congenital anomalies, respiratory distress syndrome, transient tachypnea in newborns, pneumonia/bronchiolitis, sepsis, jaundice, and feeding problems were the same for infants born to Syrian and Turkish mothers (p >0.05). In addition, the two groups did not differ with respect to gestational week at birth, birth weight, sex, delivery type, Apgar score, duration of hospital stay, and infant mortality incidence (p >0.05).
Conclusion: The immigrant status negatively affects perinatal and neonatal outcomes. However, the incidences of infant mortality and neonatal morbidity did not differ between infants born to Syrian or Turkish mothers. This may be due to the recent improvements in the of overall health status of migrant women or of those migrants living in Turkey being able to have access to increased prenatal and postnatal period mother-child health services policies which have been successfully implemented.

Keywords: Immigrant, neonatal outcomes, Syrian refugees


Göçmen Anne Bebeklerinde Perinatal ve Erken Dönem Neonatal Sonuçların Retrospektif Değerlendirilmesi: Vaka-kontrollü çalışma

Özgül Bulut, Sibel Sevük, Nuran Üstün, Sertaç Arslanoğlu, Hüsnü Fahri Ovalı
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Amaç: Göçmen anne bebeklerinde perinatal özelliklerin ve neonatal morbiditelerin görülme sıklığının araştırılması, Türk anne bebekleriyle karşılaştırılması.
Yöntem: Hastanemizde 2015-2019 yılları arasında yenidoğan yoğun bakım ünitesine yatan 89 Suriyeli anne bebekleri ile aynı dönemde ardışık yatan 89 Türk anne bebeklerinin verileri retrospektif ola¬rak dosya kayıtlarından elde edildi. İki grup arasında demografik data, perinatal ve neonatal sonuçlar karşılaştırmak için istatistiksel analiz yapıldı.
Bulgular: Suriyeli annelerin yaş ortalaması anlamlı olarak daha düşük, adölesan gebelik oranı anlamlı olarak daha yüksekti (p<0.01). Suriyeli annelerde çoğul gebelik, akraba evliliği ve uzamış erken membran rüptürü görülme oranı da Türk annelere göre istatistiksel olarak anlamlı derecede daha yüksek saptandı (p<0.05). Konjenital anomaliler, respiratuvar distress sendromu, yenidoğanlarda geçici taşikne, pnömoni / bronşiolit, sepsis, sarılık ve beslenme problemi insidansı Suriyeli ve Türk annelerden doğan bebeklerde benzerdi. Bunun yanında, gestasyon haftası, doğum ağırlığı, cinsiyet, doğum şekli, düşük Apgar skoru, hastanede yatış süresi ve mortalite görülme sıklığı açısından Suriyeli anne bebekleri ile Türk anne bebekleri arasında anlamlı farklılık görülmedi (p>0.05).
Sonuç: Göçmen statüsü perinatal ve neonatal sonuçları olumsuz etkileyen bir faktördür. Bununla birlikte, Suriyeli anne bebeklerinde mortalite ve neonatal morbidite görülme sıklığı Türk anne bebeklerine göre belirgin bir farklılık göstermemektedir. Bu, son dönemde göçmenlerin sağlığının genel bir iyileşmesinden veya Türkiye’de yaşayan göçmen kadınların doğum öncesi ve sonrası dönemlerinde anne-çocuk sağlığı hizmetlerine erişebilirliği artıran politikaların başarılı bir şekilde uygulanmasından kaynaklanıyor olabilir.

Anahtar Kelimeler: Göçmen, neonatal sonuçlar, Suriyeli mülteciler


Özgül Bulut, Sibel Sevük, Nuran Üstün, Sertaç Arslanoğlu, Hüsnü Fahri Ovalı. Retrospective Evaluation of Perinatal and Early Neonatal Outcomes in Infants of Migrant Mothers: A Case-controlled Study. Medeniyet Med J. 2019; 34(4): 368-373

Corresponding Author: Özgül Bulut, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved