Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 38 Issue : 4 Year : 2023Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index

Membership
Applications 
Comparison of shock wave lithotripsy and ureterorenoscopic lithotripsy in distal ureteral stones treatment [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2013; 28(2): 65-70 | DOI: 10.5222/J.GOZTEPETRH.2013.065  

Comparison of shock wave lithotripsy and ureterorenoscopic lithotripsy in distal ureteral stones treatment

Basri Çakıroğlu1, Turhan Çaşkurlu2, Gökhan Atış2
1Hisar Intercontinental Hospital Department of Urology, Istanbul
2Istanbul Civilization University Goztepe Training and Research Hospital, Department of Urology, Istanbul

INTRODUCTION: To compare the efficacy and patient satisfactions of semirigid ureterorenoscopic lithotripsy and shock wave lithotripsy (SWL) in the treatment of distal ureteral stones.
METHODS: A total of 186 patients, who were treated for distal ureteral stone from January 2007 to November 2011, were evaluated retrospectively. Patients were divided into two groups according to the treatment modality. Ninety patients who underwent SWL with SLK Storz Medical Modulith device (first group), and 96 patients who underwent URS with Storz 9.5F ureterorenoscope and ELMED pneumotic lithotripsy device were compared retrospectively. Patient and stone characteristics, treatment parameters, clinical outcomes and patient satisfaction were assessed for both groups at post-operatively 1 month.
RESULTS: There were no significant differences between two groups in age, gender, stone size and total stone number (p>0,05). The stone size in URS group was 9.3 mm (7-20 mm), whereas it was 8.6 mm (7-18 mm) in SWL group (p>0,05). The stone-free rates at post-operatively 1 month were found to be % 93.3 in SWL group and % 94,7 in URS group (p>0,05). Post-operative complication rates were found to be % 2,1 in SWL group and % 5.2 in URS group (p>0,05). There was no significant difference in patient satisfaction between two groups (p>0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: URS and SWL can be applied safely and effectively in the treatment of distal ureteral stones.

Keywords: ureteral stones, ureteroscopy, extracorporeal shockwave lithotripsy


Üreter alt uç taşlarının tedavisinde şok dalga litotripsi (SWL) ile üreterorenoskopik pnömotik litotripsinin karşılaştırılması

Basri Çakıroğlu1, Turhan Çaşkurlu2, Gökhan Atış2
1Hisar Intercontinental Hospital Üroloji Kliniği, İstanbul
2İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Anabilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Distal üreter taşlarının tedavisinde Şok Dalga Litotripsi (SWL) ile semirigid ureterorenoskopik Litotripsinin etkinliğini ve tedavilerden hasta memnuniyetini karşılaştırılmaktı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2007-Kasım 2011 tarihleri arasında distal üreter taşı nedeniyle tedavi edilen toplam 186 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Hastalar tedavi şekline göre iki gruba ayrıldı. SLK Storz Medical Modulith cihazı ile SWL uygulanan 90 hasta (birinci grup) ile 9.5 Fr Storz üreterorenoskop ve ELMED pnömotik litotripsi cihazı ile semirigid ureterorenoskopi (URS) uygulanan 96 hasta retrospektif olarak karşılaştırıldı. Hasta ve taş karakteristikleri, tedavi parametreleri, klinik sonuçlar ve hasta memnuniyeti her iki grupta da belirlendi. Klinik başarı, komplikasyon oranları ve hasta memnuniyetleri açısından her iki grup postoperatif birinci ay karşılaştırıldı.
BULGULAR: Her iki grup arasında yaş, cinsiyet, taş boyutu, toplam taş sayısı açısından anlamlı fark yoktu (p>0.05). URS grubunda ortalama taş çapı 9.3 mm (7-20 mm) iken SWL grubunda ortalama taş çapı 8.6 mm (7-18 mm) idi (p>0.05). Birinci ayın sonunda taşsızlık oranları sırasıyla SWL’de % 93.3, URS’de % 94.7 olarak saptandı (p>0.05). Operasyon sonrası komplikasyon oranları SWL grubunda % 2.1 ve URS grubunda % 4.3 olarak tespit edildi (p>0.05). Hasta memnuniyet oranı açısından her iki grup arasında istatistiksel olarak fark bulunmadı (p>0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Üreter taşlarının tedavisinde URS ve SWL tedavileri güvenli ve efektif olarak kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: üreter taşı, üreteroskopi; shock wave litotripsi, pnömotik litotripsi


Basri Çakıroğlu, Turhan Çaşkurlu, Gökhan Atış. Comparison of shock wave lithotripsy and ureterorenoscopic lithotripsy in distal ureteral stones treatment. Medeniyet Med J. 2013; 28(2): 65-70

Corresponding Author: Basri Çakıroğlu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2021 MEDJ