Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 39 Issue : 1 Year : 2024Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
IndexMembership
Applications


 
Interatrial Block and Electrocardiographic Markers of Repolarization in Patients Hospitalized with COVID-19: Classical and Bayesian Analysis [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2023; 38(4): 236-242 | DOI: 10.4274/MMJ.galenos.2023.87400  

Interatrial Block and Electrocardiographic Markers of Repolarization in Patients Hospitalized with COVID-19: Classical and Bayesian Analysis

Rengin CETIN GUVENC1, Ali Kaan GUREN2, Busra ENGUR2, Selin CELİK2, Refik DEMIRTUNC2
1Okan University Faculty of Medicine, Department of Cardiology, Istanbul, Turkey
2University of Health Sciences Turkey, Haydarpasa Numune Training and Research Hospital, Clinic of Internal Medicine, Istanbul, Turkey

Objective: Coronavirus disease-2019 (COVID-19) is associated with atrial fibrillation (AF) and ventricular arrhythmias. Several electrophysiological abnormalities on surface electrocardiography (ECG) are associated with AF and ventricular arrhythmias, either as markers of abnormal interatrial conduction or abnormal repolarization. The present study sought to understand whether such ECG markers are more common in patients hospitalized with COVID-19 infection during the pandemic.
Methods: A total of 87 COVID-19 patients formed the study group, whereas 64 patients who were hospitalized for any reason other than COVID-19 infection served as controls. The frequency of partial and advanced interatrial block (IAB), QT and corrected QT (QTc) durations, QT dispersion (QTd), and T peak-to-end duration (Tpe) were measured from ECGs at admission.
Results: Both partial and advanced IAB were more common in patients with COVID-19, although statistical significance was only observed for advanced IAB (11.5% in COVID-19 patients vs. 0.0% in controls, p=0.005). There were no differences between the groups for QTc, QTd or Tpe. On Bayesian analyses, there was strong evidence favoring an association between COVID-19 and advanced IAB (BF10: 16), whereas there was no evidence for an association for partial IAB, QTc, QTd, or Tpe (BF10<1 for all).
Conclusions: Patients hospitalized with COVID-19 were more likely to have advanced IAB, which may explain why AF is more frequent in these patients.

Keywords: COVID-19, atrial fibrillation, interatrial block, ventricular arrhythmia, electrocardiography


COVİD-19 Nedeni ile Hastaneye Yatırılan Hastalarda İnteratriyal Blok ve Repolarizasyonun Elektrokardiyografik Belirteçleri: Klasik ve Bayesyen Analiz

Rengin CETIN GUVENC1, Ali Kaan GUREN2, Busra ENGUR2, Selin CELİK2, Refik DEMIRTUNC2
1Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
2Haydapaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İstanbul

Amaç: Koronavirüs hastalığı-19 (COVİD-19) atriyal fibrilasyon (AF) ve ventriküler aritmiler ile ilişkilidir. Yüzey elektrokardiyografisindeki (EKG) çeşitli elektrofizyolojik anormallikler, anormal interatriyal iletimin veya anormal repolarizasyonun belirteçleri olarak AF ve ventriküler aritmilerle ilişkilendirilmiştir. Bu çalışmada, pandemi sırasında COVİD-19 enfeksiyonu ile hastaneye yatırılan hastalarda bu tür EKG belirteçlerinin daha yaygın olup olmadığı anlaşılmaya çalışılmıştır.
Yöntemler: Toplam 87 COVİD-19 hastası çalışma grubunu oluştururken, COVİD-19 enfeksiyonu dışında herhangi bir nedenle hastaneye yatırılan 64 hasta kontrol grubu olarak çalışmaya dahil edildi. Kısmi ve ileri interatriyal blok (İAB) sıklığı, QT ve düzeltilmiş QT (QTc) süreleri, QT dispersiyonu (QTd) ve T tepeden uca süresi (Tpe) başvuru EKG’lerinden ölçüldü.
Bulgular: COVİD-19 hastalarında hem kısmi hem de ileri İAB daha yaygındı, ancak istatistiksel anlamlılık yalnızca ileri İAB için gözlendi (COVİD-19 hastalarında %11,5’e karşı kontrollerde %0,0, p=0,005). QTc, QTd veya Tpe için gruplar arasında fark yoktu. Bayesyen analizlerde, COVİD-19 ile ileri İAB (BF10: 16) arasında bir ilişkiyi destekleyen güçlü kanıtlar bulunurken, kısmi İAB, QTc, QTd veya Tpe için bir ilişki olduğuna dair kanıt yoktu (hepsi için BF10<1).
Sonuçlar: COVİD-19 ile hastaneye yatırılan hastalarda ileri İAB görülme olasılığı daha yüksektir ve bu durum AF’nin bu hastalarda neden daha sık görüldüğünü açıklayabilir.

Anahtar Kelimeler: COVİD-19, atriyal fibrilasyon, interatriyal blok, ventriküler aritmiler, elektrokardiyografi


Rengin CETIN GUVENC, Ali Kaan GUREN, Busra ENGUR, Selin CELİK, Refik DEMIRTUNC. Interatrial Block and Electrocardiographic Markers of Repolarization in Patients Hospitalized with COVID-19: Classical and Bayesian Analysis. Medeniyet Med J. 2023; 38(4): 236-242

Corresponding Author: Rengin CETIN GUVENC, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2024 MEDJ