Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 37 Issue : 2 Year : 2022Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index


Membership
Applications 
Fine-Needle Aspiration Cytology of Salivary Gland Tumors Before the Milan System: Ten Years of Experience at a Tertiary Care Center in Turkey [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2021; 36(3): 233-240 | DOI: 10.5222/MMJ.2021.90912  

Fine-Needle Aspiration Cytology of Salivary Gland Tumors Before the Milan System: Ten Years of Experience at a Tertiary Care Center in Turkey

Selçuk Yıldız, Lutfu Seneldir, Cigdem Tepe Karaca, Sema Zer Toros
Department of Otorhinolaryngology and Head and Neck Surgery, Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

Objective: The role of fine-needle aspiration cytology (FNAC) is well established for preoperative evaluation of patients with salivary gland lesions. However, the lack of a uniform system for salivary gland FNAC has limited its effectiveness. In recent years, the Milan System for Reporting Salivary Gland Cytopathology (MSRSGC) has been in use around the world to report the cytology results. We aimed to investigate the efficacy and accuracy of FNAC examined according to pre-MSRSGC era dichotomous benign/malignant classification in salivary gland tumors.
Methods: Patients who underwent surgery between January 2011 and December 2020 due to major salivary gland tumors were retrospectively analyzed. Two hundred and four patients were included in the analysis. Preoperative FNAC results and final histopatological diagnoses were grouped as benign or malignant. Final histopatological diagnoses were compared with the preoperative FNAC results. Also, sensitivity, specificity, and accuracy of the preoperative FNAC results, as well as the agreement between both tests were investigated.
Results: The sensitivity, specificity, accuracy, positive and negative predictive values of the preoperative FNAC for the diagnosis of malignancy were 59.09%, 97.85%, 93.75%, 76.47%, and 95.29%, respectively. There was a moderate agreement between the preoperative FNAC results and final histopatological diagnoses.
Conclusion: The accuracy of the preoperative FNAC and the information given about malignancy risk are the most important criteria for patient management and decision-making. The MSRSGC, which consists of a six-tiered classification rather than a dichotomous “yes/no” system, may contribute to patient management and decision-making by increasing the efficacy and accuracy of FNAC.

Keywords: fine-needle aspiration cytology, Milan system, parotid gland, salivary gland, submandibular gland


Milan Sistemi Öncesi Tükürük Bezi Tümörlerinin İnce İğne Aspirasyon Sitolojisi: Türkiye’de Bir Üçüncü Basamak Merkezin On Yıllık Deneyimi

Selçuk Yıldız, Lutfu Seneldir, Cigdem Tepe Karaca, Sema Zer Toros
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş-Boyun Cerrahisi Kliniği, İstanbul

Amaç: Tükürük bezi lezyonları olan hastaların preoperatif değerlendirilmesinde ince iğne aspirasyon sitolojisinin (İİAS) rolü iyi bilinmektedir. Ancak tükürük bezi İİAS için tek tip bir sistemin olmaması etkinliğini sınırlamıştır. Son yıllarda tükürük bezi sitopatolojisini raporlamak için oluşturulan Milan sistemi (MS) dünya çapında kullanılmaktadır. Çalışmamızda tükürük bezi tümörlerinin MS öncesi ikili benign/malign sınıflamasına göre incelenen İİAS sonuçlarının etkinliğini ve doğruluğunu araştırmayı amaçladık.
Yöntem: Ocak 2011-Aralık 2020 tarihleri arasında majör tükürük bezi tümörü nedeniyle ameliyat edilen hastalar retrospektif olarak tarandı. Çalışmaya 204 hasta dahil edildi. Preoperatif İİAS sonuçları ve nihai histopatolojik tanılar benign ve malign olarak gruplandırıldı. Nihai histopatolojik tanılar, preoperatif İİAS sonuçları ile karşılaştırıldı ve preoperatif İİAS sonuçlarının duyarlılığı, özgüllüğü, doğruluğu ve her iki test arasındaki uyum araştırıldı.
Bulgular: Malignite tanısı için preoperatif İİAS’nin duyarlılığı %59,09, özgüllüğü %97,85, doğruluğu %93,75, pozitif prediktif değeri %76,47 ve negatif prediktif değeri %95,29 idi. Preoperatif İİAS sonuçları ile nihai histopatolojik tanı arasında orta derecede bir uyum vardı.
Sonuç: Preoperatif İİAS’nin doğruluğu ve malignite riski hakkında verdiği bilgiler hasta yönetimi ve karar vermede en önemli kriterlerdir. İkili bir “evet/hayır” sisteminden ziyade altı katmanlı bir sınıflandırmadan oluşan MS, İİAS’nin etkinliğini ve doğruluğunu artırarak hasta yönetimine ve karar vermeye katkıda bulunabilir.

Anahtar Kelimeler: ince iğne aspirasyon sitolojisi, Milan sistemi, parotis bezi, tükürük bezi, submandibular bez


Selçuk Yıldız, Lutfu Seneldir, Cigdem Tepe Karaca, Sema Zer Toros. Fine-Needle Aspiration Cytology of Salivary Gland Tumors Before the Milan System: Ten Years of Experience at a Tertiary Care Center in Turkey. Medeniyet Med J. 2021; 36(3): 233-240

Corresponding Author: Selçuk Yıldız, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved