Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 38 Issue : 4 Year : 2023Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index

Membership
Applications 
Enteral and combined enteral-parenteral nutrition therapy in intensive care patients [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2010; 25(1): 13-19

Enteral and combined enteral-parenteral nutrition therapy in intensive care patients

Zeynep G. Aydoğan, Melek Çeli&775;k, A. Esra Sağıroğlu, E. Nursen Koltka, Betül Şen, Taşkın Budakçı, Arzu İtilli, Sibel Yaşar
S. B. Goztepe Training and Research Hospital Anesthesiology and Reanimation, Istanbul

INTRODUCTION: In this study the influences of enteral versus combined enteral-parenteral nutrition with biochemical and antropometric parameters in intensive care patients were compared.
METHODS: 30 cases who required ventilatory support in the intensive care unit were randomized into two groups. Daily calorie requirement of enteral group is supplied with enteral nutrition products entirely and daily calorie requirement of combined group is supplied with 50 % enteral and 50 % parenteral solutions. On days; 1, 7 and 14, all cases were tested for prealbumin, albumin, globulin, glucose, urea, creatinin, triglyceride, cholesterol, ALT, AST, electrolytes (sodium, potassium, chlorine, calcium, magnesium, phosphorus) and CRP serum levels and mid-arm circumference (MAC) and triceps skinfold (TSF) measurements were recorded. Daily calorie and protein intake and insulin requirement were recorded on days 1, 7 and 14 also.
RESULTS: On day 14, total protein, globulin and triglyceride levels were significantly higher when compared to baseline levels in both groups; and BUN levels were significantly higher versus day 1 in enteral group significantly higher when compared to the combined group; CRP levels declined significantly in the two groups. There wasn’t any difference in MAC and TSF measurements between the groups.
DISCUSSION AND CONCLUSION: When daily calorie and protein intake; blood glucose levels; glucose intolerance and insulin infusion requirement; laboratory measurements and antropometric measurements were compared, no difference was observed between the critical patients fed with enteral versus combined enteral-parenteral nutrition.

Keywords: Nutrition, enteral, parenteral, combined enteral-parenteral


Kritik hastada enteral ve kombine enteral-parenteral nütrisyon tedavisi

Zeynep G. Aydoğan, Melek Çeli&775;k, A. Esra Sağıroğlu, E. Nursen Koltka, Betül Şen, Taşkın Budakçı, Arzu İtilli, Sibel Yaşar
S.B. Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Nütrisyon desteği altındaki yoğun bakım hastalarında, biyokimyasal veriler ve antropometrik ölçümler değerlendirilerek enteral ve kombine enteral-parenteral nütrisyonun etkileri karşılaştırıldı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Yoğun bakımda ventilatör desteği gereksinimi olan 30 hasta iki gruba ayrıldı. Enteral grubu: Günlük kalori gereksiniminin tamamı enteral nutrisyon ile; Enteral-Parenteral grubu: Günlük kalori gereksiniminin % 50’si enteral, % 50’si parenteral nutrisyon ile karşılandı. Tüm hastalardan, 1., 7. ve 14. günlerde total protein, prealbumin, albumin, globulin, glukoz, BUN, kreatinin, trigliserid, kolesterol, ALT, AST, elektrolit, CRP serum düzeyleri için kan örnekleri alındı, orta kol çevresi (MAC) ve triseps deri kıvrım kalınlığı (TSF) ölçüldü, günlük kalori ve protein alımları, insülin gereksinimleri kaydedildi.
BULGULAR: Total protein, globulin ve trigliserid 14. gün düzeyleri grup içi karşılaştırmalarda her iki grupta da 1. gün düzeylerine göre anlamlı derecede yüksek, enteral grupta 14. gün BUN değerleri 1. güne göre ve enteral-parenteral gruba göre anlamlı derecede yüksek, CRP değerleri her iki grupta da anlamlı düşüş gösterdi. Gruplar arası ve grup içi karşılaştırmalarda MAC ve TSF ölçümleri açısından farklılık yoktu
TARTIŞMA ve SONUÇ: Günlük kalori ve protein alımları, biyokimyasal veriler ve antropometrik ölçümler karşılaştırıldığında, enteral ve kombine enteral-parenteral nütrisyon alan kritik hastalar arasında anlamlı bir fark olmadığı kanısına varıldı.

Anahtar Kelimeler: Nutrisyon, enteral, parenteral, kombine enteral parenteral


Zeynep G. Aydoğan, Melek Çeli&775;k, A. Esra Sağıroğlu, E. Nursen Koltka, Betül Şen, Taşkın Budakçı, Arzu İtilli, Sibel Yaşar. Enteral and combined enteral-parenteral nutrition therapy in intensive care patients. Medeniyet Med J. 2010; 25(1): 13-19

Corresponding Author: Zeynep G. Aydoğan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2021 MEDJ