Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 38 Issue : 2 Year : 2023Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
IndexMembership
Applications 
Analysing of clinical-demographic characteristics in patients of myocardial infarction [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2009; 24(1): 22-25

Analysing of clinical-demographic characteristics in patients of myocardial infarction

Fatma Alibaz Öner1, Zeynep Gürcan1, Selen Yurdakul2, Şükran Türkeş1, Mustafa Kemal Arslantaş3, Mecdi Ergüney1
1Istanbul Education and Research Hospital, 2nd Internal Medicine Clinic, Istanbul
2Istanbul Education and Research Hospital, Cardiology Specialist, Istanbul
3Istanbul Education and Research Hospital, Department of Anesthesiology and Reanimation, Istanbul

INTRODUCTION: The study was aimed to examine clinical and demographic characteristics, therapeutic interventions, complications, in-hospital mortality of 92 patients hospitalized for
acute myocardial infarction between January 2003-December 2003 in Coronary Intensive Care Unit of Istanbul Education Research Hospital.
METHODS: Records of 92 patients were reviewed retrospectively.
RESULTS: Mean age of 92 patients was 58.1±10.14 years. Seventy-three (79.3 %) of the patients were male and 19 (20.6%) were female. Non-ST elevation myocard infarction was found
in 8 (9 %) patients and ST-elevation myocard infarction in 84 (91 %). Seventeen patients (18.4 %) died at admission, with 11 of them (64.7 %) dying within 24 hours and 6 dying later than the first 24 hours. In-hospital mortality was higher among those elder than 65 years old (P=0.01). Forty one (4
%) patients received thrombolytic treatment and 51 (65 %) did not due to reaching to the hospital lately or several counter indication. In-hospital mortality rate is significantly lower
in patients receiving thrombolitic (p=0.045). Seventy-five patients were discharged, with a recommendation of cardiologic outpatient follow-up.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Although cardiovascular death is the most common cause of death, a few centers in our country are able to
perform interventions in acute coronary syndromes. This increases the importance of centers performing thrombolytic treatment such as our one. In the current study, a substantial proportion of patients did not receive thrombolytic treatment due to delayed admission to the hospital. Although no significant difference existed between groups receiving and not receiving thrombolytic treatment in our center, in-hospital mortality was significantly lower among those receiving thrombolytic treatment. Hence, the community should be appropriately informed to allow the early admission to the hospital

Keywords: Myocardial infarction, thrombolytic, mortality


Miyokard infarktüslü hastaların klinik ve demografik özelliklerinin incelenmesi

Fatma Alibaz Öner1, Zeynep Gürcan1, Selen Yurdakul2, Şükran Türkeş1, Mustafa Kemal Arslantaş3, Mecdi Ergüney1
1İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Dahiliye Kliniği, İstanbul
2İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Uzmanı, İstanbul
3İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Klinigi, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi Koroner Yoğun Bakım Ünitesinde Ocak 2003-Aralık 2003 arasında Akut miyokard infarktüsü tanısıyla yatırılarak tedavi edilen 92 hastanın klinik, demografik özellikleri, uygulanan tedaviler, komplikasyonlar ve hastane içi mortalite oranlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 92 hastanın kayıtları geriye dönük incelendi.
BULGULAR: 92 hastanın yaş ortalaması 58.1±10.14 idi. Hastaların 73 (% 79.3)‘ü erkek, 19 (% 20.6)’u bayan idi. 8 (% 9) hastada ST elevasyonsuz miyokard infarktüsü, 84 (% 91) hastada ST elevasyonlu miyokard infarktüsü tespit edildi. 17 (%18.4) hastada yatışı sırasında ölüm gerçekleşmiş, bunların 11 (% 64.7)’i ilk 24 saatte, 6 (% 35.3) taneside 24 saatten sonra gerçekleşmiştir. Hastane için mortalite 65 yaş üstünde daha fazladır (p=0,01). 41 hastaya (% 45) trombolitik tedavi uygulanmış, 51 (% 65)’ine hastaneye geç ulaşmaları yada kontrendikasyon bulunması nedeniyle trombolitik uygulanmamıştır. Trombolitik uygulanan hastalarda mortalite anlamlı derecede düşüktür (p: 0.045). 75 hasta kardiyoloji poliklinik kontrolü önerilerek taburcu edilmiştir.

TARTIŞMA ve SONUÇ: Kardiyovasküler ölümler mortalitenin en sık sebebi olmasına karşın, ülkemizde akut koroner sendromlarda girişim yapabilecek merkez sayısı azdır. Bu durum merkezimiz gibi trombolitik tedavi yapan merkezlerin önemini arttırmaktadır. Çalışmamızda hastaların önemli bir kısmına hastaneye
geç başvurmaları nedeniyle trombolitik uygulanamamıştır. Hastane içi mortalite trombolitik uygulananlarda anlamlı derecede düşüktür. Bu nedenle toplumun doğru bilgilendirilerek hastaneye erken başvurulması sağlanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Miyokard infarktüsü, trombolitik, mortalite


Fatma Alibaz Öner, Zeynep Gürcan, Selen Yurdakul, Şükran Türkeş, Mustafa Kemal Arslantaş, Mecdi Ergüney. Analysing of clinical-demographic characteristics in patients of myocardial infarction. Medeniyet Med J. 2009; 24(1): 22-25

Corresponding Author: Fatma Alibaz Öner, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2021 MEDJ