Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 39 Issue : 1 Year : 2024Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
IndexMembership
Applications


 
Psychosocial perspective of anxiety and depression in haemodialysis patient [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2010; 25(4): 177-181 | DOI: 10.5222/J.GOZTEPETRH.2010.177  

Psychosocial perspective of anxiety and depression in haemodialysis patient

Hüseyin Demirbilek1, Özlem Ciğerli2, Ülkem Yakupoğlu3, Fatih Turhan2, A. Metin Erman1, Ali Köse1, Fatma Nurhan Özdamir Acar4
1Hemodialysis Unit Baskent University, Istanbul
2Baskent University Department of Family Medicine, Istanbul
3Nephrology Department of Baskent University, Istanbul
4Nephrology Department of Baskent University, Ankara

INTRODUCTION: The incidence of end stage renal disease (ESRD) causes psycho-social problems on the patients and reduces their life quality. In this study, our purpose is to determine anxiety, dep
METHODS: We applied Hospital Anxiety and Depression Scale (HAD) and Multidimensional Scale of Perceived Social Support (MSPSS) on randomly chosen 85 hemodialysis patients, who are being monitored regularly in our hemodialysis center. In this study, we used NCSS 2007 software for statistical analysis. While evaluating data, together with descriptive statistical methods, we also used one-way analysis of variance to make comparison among the groups and Tukey multiple comparative test for sub-groups.
RESULTS: Patients group was consisted of 53 males and 32 females in this study. The mean age of the group was 56.5±15.2 (between 24-81 years). The mean HAD total score of the group, who were greater than 60 years old when they were diagnosed as ESRD, was meaningfully greater than the group, who were under 30 years old when they were diagnosed as ESRD (p=0.036).
The mean HAD total score of the group, which have the illness for ≥10 years, was meaning fully greater than the group of which have the illness for <5 years (p=0.006). Meaningful differences were observed between the mean MSPSS Family Support total scores of the groups which have the illness for <5 years, 5–10 years and ≥10 years. The mean MSPSS Family Support total score of the ≥10 years group was meaningfully greater than <5 years and 5–10 years groups (in the order of p=0.001, p=0.003).
DISCUSSION AND CONCLUSION: It is also important to evaluate hemodialysis patients according to psycho-social perspective, as evaluating them according to their clinical evidences. Because, by this way, anxiety or depression, that causes negatif effects on life quality, can be recognized with easy to operative scales in a short-term and by psycho-social support, life quality of the patients can be increased.

Keywords: Anxiety, depression and social states of the dialysis


Hemodiyaliz hastalarında anksiyete ve depresyona psikososyal bakış açısı

Hüseyin Demirbilek1, Özlem Ciğerli2, Ülkem Yakupoğlu3, Fatih Turhan2, A. Metin Erman1, Ali Köse1, Fatma Nurhan Özdamir Acar4
1Başkent Üniversitesi Hemodiyaliz Ünitesi, İstanbul
2Başkent Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, İstanbul
3Başkent Üniversitesi Nefroloji Bilim Dalı, İstanbul
4Başkent Üniversitesi Nefroloji Bilim Dalı, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Son dönem böbrek yetmezliği (SDBY), hastalarda birçok psikososyal soruna neden olmakta ve yaşam kalitesini düşürmektedir. Bu çalışmada, hemodiyaliz hastalarının anksiyete, depresyon ve sosyal destek durumlarının belirlenmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Hemodiyaliz merkezimizde düzenli olarak tedavi gören hastalar arasından rastgele seçilen 85 kişiye hastane anksiyete-depresyon ölçeği (HAD) ve çok boyutlu sosyal destek ölçeği (ÇBSDÖ) uygulandı. Bu çalışmada istatistiksel analizler NCSS 2007 paket programı ile yapıldı. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiksel metodların yanı sıra, gruplar arası karşılaştırmalarda tek yönlü varyans analizi, alt gruplarda ise Tukey çoklu karşılaştırma testi kullanıldı.
BULGULAR: Hastalar 53 erkek, 32 kadından oluşmaktaydı, yaş ortalamaları 56.5±15.2 yıldı (24-81 yıl). SDBY tanısı aldıklarında 60 yaş üstünde olan grubun HAD puan ortalaması 30 yaş altı gruptan anlamlı derecede yüksek bulundu (p=0.036).
Hastalık süresi ≥10 yıl grubunun HAD puan ortalamaları <5 yıl grubundan anlamlı derecede yüksek saptandı (p=0.006). Hastalık süresi <5 yıl, 5–10 yıl, ≥ 10 yıl gruplarının, ÇBSDÖ aile desteği puan ortalamaları arasında anlamlı fark gözlendi. On yıl üstü grubunun ÇBSDÖ aile desteği puan ortalamaları <5 ve 5-10 yıl grubundan anlamlı derecede yüksek bulundu (sırasıyla p=0.001, p=0.003).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hemodiyaliz hastalarının klinik bulgularının değerlendirilmesinin yanı sıra psikososyal yönden de incelenmelerinin önemli olduğu görüşündeyiz.
Çünkü bu şekilde, yaşam kalitesi yönünden kötüleşmeye neden olan anksiyete ve depresyon kolayca uygulanabilen ölçeklerle erken dönemde tanınabilir ve hastalara gerekli destek sağlanarak yaşam kalitelerinin arttırılması sağlanabilir.

Anahtar Kelimeler: Diyaliz hastalarında Anksiyete, depresyon ve sosyal durum


Hüseyin Demirbilek, Özlem Ciğerli, Ülkem Yakupoğlu, Fatih Turhan, A. Metin Erman, Ali Köse, Fatma Nurhan Özdamir Acar. Psychosocial perspective of anxiety and depression in haemodialysis patient. Medeniyet Med J. 2010; 25(4): 177-181

Corresponding Author: Hüseyin Demirbilek, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2024 MEDJ