Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 38 Issue : 4 Year : 2023Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index

Membership
Applications 
Effect of fracture on quality of life in osteoporosis patients and factors related with fracture [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2011; 26(1): 14-20 | DOI: 10.5222/J.GOZTEPETRH.2011.14  

Effect of fracture on quality of life in osteoporosis patients and factors related with fracture

Hatice Şule Baklacıoğlu, Afitap İçağasıoğlu, Yasemin Yumuşakhuylu, Selin Turgut, Pınar Akpınar, Raife Şirin Çoban, Esra Selimoğlu
Goztepe Training and Research Hospital Physical Medicine and Rehabilitation Clinic, Istanbul

INTRODUCTION: The aims of this study were to asses the impact of fracture on quality of life in osteoporosis patients, factors related with fractures and compare them with osteoporosis patients without fracture.
METHODS: 115 (106 women, 9 men) osteoporosis patients who came to Ministry of Health Göztepe Education and Research Hospital Physical Medicine and Rehabilitation Department out-patient clinic were included in the study. Patients were divided into three groups as; vertebral fracture group, hip fracture group and no fracture group. Patients answered questions in forms that includes sociodemographic properties, risk factors, QUALEFFO-41 quality of life scale. Bone mineral density was measured by dual x-ray absorbsiometry and vertebral fractures were detected by Genant method.
RESULTS: Age of these 115 patients were changing between 49 and 90 with average of 68.32±8.91. Mean age of patients without fractre was significantly lower than other groups. There was no significant difference between groups about height, weight, body mass index, life style ( nutritional calcium intake, cigarette smoking, coffee and alcohol use, physical activity, sun exposure, wearing style), menopause age, menopause type, menarche age, familiy history of fracture, previous non vertebral and nonhip fractures but menopause duration was higher in patients with fracture. Parity of hip fracture group was lower than other groups. Risk factors related with falls were significantly higher in hip fracture group. Bone mineral density and T-scores of lomber region in vertebral fracture group were significantly lower than no fracture group and femur total BMD and T-scores of vertebra and hip fracture groups were significantly lower than no fracture group. QUALEFFO-41 pain, physical function, social function and total scores were significantly higher in vertebra and hip fracture groups meaning worse quality of life.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It was detected that older age, long duration of menopause and lower BMD were related with fractures. Fractures decreases quality of life in osteoporosis patients. We think that detection of factors related with fractures in studies could achieve this personal, social and economic problem.

Keywords: Osteoporosis, fracture, quality of life


Osteoporoz hastalarında kırığın yaşam kalitesine etkisi ve kırıkla ilişkili faktörler

Hatice Şule Baklacıoğlu, Afitap İçağasıoğlu, Yasemin Yumuşakhuylu, Selin Turgut, Pınar Akpınar, Raife Şirin Çoban, Esra Selimoğlu
TC S.B. Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Osteoporoz (OP) hastalarında kırığın yaşam kalitesine etkisini, kırık ile ilişkili faktörleri araştırmak ve kırığı olmayan osteoporoz hastalarıyla karşılaştırmak.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya Sağlık Bakanlığı Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon polikliniğine başvuran ve osteoporoz tanısı alan 106 kadın, 9 erkek toplam115 hasta alındı. Hastalar vertebra kırığı olan, kalça kırığı olan ve kırığı olmayan olmak üzere üç gruba ayrıldı. Hastalar sosyodemografik özellikler ve risk faktörlerini içeren soru formu ve Avrupa Osteoporoz Derneği Yaşam Kalitesi Anketi (QUALEFFO-41) yaşam kalitesi soru formlarını cevaplandırdı. Kemik mineral yoğunluğu (KMY) dual enerji x-ray absorbsiyometri (DEXA) ölçümüyle belirlendi. Vertebra kırığını belirlemek için Genant yöntemi kullanıldı. Hasta gruplarının risk faktörleri ve yaşam kalitesi skorları karşılaştırıldı.
BULGULAR: 115 hastanın yaş ortalaması 68.32±8.91 olup kırığı olmayan grubun yaş ortalaması diğer gruplardan anlamlı düşüktü (p<0.05). Hastaların boy, kilo, vücut kitle indeksleri (VKİ), yaşam tarzı ile ilgili faktörler (besinle kalsiyum alımı, sigara kullanımı, alkol ve kahve tüketimi, fiziksel aktivite, güneşlenme durumu, giyim şekli) menopoz yaşı, menarş yaşı, menopoz tipi, ailede kırık, vertebra ve kalça dışı kırık varlığı arasında anlamlı farklılık yoktu (p>0.05). kırığı olan grupların menopoz süresi daha uzundu (p<0.05). Kalça kırığı olan grupta düşme ile ilgili risk faktörleri anlamlı yüksekti. Lomber bölgeden ölçülen kemik mineral yoğunluğu (KMY) ve T-skorları vertebra kırığı grubunda kırıksız gruptan, femur total T-skoru ve KMY kırığı olan grupların kırıksız gruptan anlamlı düşüktü (p<0.05). QUALEFFO-41 yaşam kalitesi ağrı, fiziksel fonsiyon, sosyal fonksiyon ve total skorları kırığı olan gruplarda anlamlı yüksekti yani daha kötü bir yaşam kalitesini göstermekteydi (p<0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: İleri yaş, menopoz süresinin uzun olması, KMY değerlerinin düşük olması osteoporoza bağlı kırık riskini artırmaktadır. OP hastalarında kırık varlığı yaşam kalitesini düşürmektedir. Yapılan çalışmalarla kırık risk faktörlerinin iyi aydınlatılması ile bu kişisel, sosyal ve ekonomik problemin önüne geçilebileceği düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Osteoporoz, kırık, yaşam kalitesi


Hatice Şule Baklacıoğlu, Afitap İçağasıoğlu, Yasemin Yumuşakhuylu, Selin Turgut, Pınar Akpınar, Raife Şirin Çoban, Esra Selimoğlu. Effect of fracture on quality of life in osteoporosis patients and factors related with fracture. Medeniyet Med J. 2011; 26(1): 14-20

Corresponding Author: Hatice Şule Baklacıoğlu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2021 MEDJ