Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 36 Issue : 1 Year : 2020Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index


Membership
Applications 
Evaluation of Early Patient Satisfaction with Visual Analogue Scale in the Treatment of Isolated Great Saphenous Vein Insufficiency with n-Butyl Cyanoacrylate Ablation [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2018; 33(3): 212-217 | DOI: 10.5222/MMJ.2018.99825  

Evaluation of Early Patient Satisfaction with Visual Analogue Scale in the Treatment of Isolated Great Saphenous Vein Insufficiency with n-Butyl Cyanoacrylate Ablation

Mehmet Şenel Bademci, Cemal Kocaaslan, Mustafa Aldağ, Ahmet Öztekin, Emine Şeyma Denli Yalvaç, Ebuzer Aydın
Department Of Cardiovascular Surgery, İstanbul Medeniyet University Faculty Of Medicine, İstanbul, Turkey

In this study, we aimed to evaluate the early results of n-butyl cyanoacrylate ablation (n-BSA) treatment and patient satisfaction using visual analogue scale (VAS) in the treatment of isolated great saphenous vein (GSV) insufficiency. 72 patients, in clinical grades of C1-C4 according to the Comprehensive Classification System for Chronic Venous Disorders (CEAP), treated with n-BSA percutaneous endovenous embolization in January 2016 to July 2017 due to GSV incompetence, with GSV diameter between 6-9 mm and a reflux time of > 0.5 second, were enrolled in the study. Preoperative and postoperative 1. and 6. month evaluations were made using VAS and venous color duplex ultrasonography (CDUS). All data were evaluated retrospectively via patient files. Friedman test was used for statistical analysis. Statistical significance was set at p < 0.05 for all analyses. Preoperative, 1. and 6. months VAS scores were 6,05, 1,8 and 1,66 respectively. The difference between postoperative 1. and 6. months was not significant (p>0.05), but the differences between preoperative and postoperative both 1. and 6. month scores was statistically significant (p<0.001). 1. and 6. month venous CDUS showed 97% and 95% GSV closure ratio respectively. Evaluation of early period outcomes of n-BSA embolization treatment for isolated GSV incompetence with regard to patient satisfaction using VAS, shows significant positive relationship in preoperative and early period postoperative period. VAS can be used as an effective method to evaluate early period patient satisfaction with n-BSA method for isolated great saphenous vein treatment.

Keywords: Venous insufficiency, Cyanoacrylate, Visual Analog Scale


İzole Büyük Safen Ven Yetmezliğinin n-Butyl Siyanoakrilat ile Ablasyon Tedavisinde Erken Dönem Hasta Memnuniyetinin Vizüel Analog Skala ile Değerlendirilmesi

Mehmet Şenel Bademci, Cemal Kocaaslan, Mustafa Aldağ, Ahmet Öztekin, Emine Şeyma Denli Yalvaç, Ebuzer Aydın
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp Ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı,i̇stanbul

Bu çalışmada izole büyük safen ven (BSV) yetmezliğinin tedavisinde n-butil siyanoakrilat ablasyon (n-BSA) tedavi yönteminin erken dönemde etkinliğinin ve vizüel analog skala (VAS) kullanılarak hasta memnuniyetinin değerlendirilmesi amaçlandı.
Ocak 2016 ile Temmuz 2017 tarihleri arasında, izole BSV yetmezliği nedeniyle n-BSA ile perkütan endovenöz embolizasyon uygulanan kronik venöz bozukluklar için kapsamlı sınıflandırma sistemi (CEAP) evre C1-C4 arası olan, BSV çapı 6-9 mm arasında ve venöz reflü süresi 0,5 sn üzerinde bulunan 72 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalar preoperatif dönemde ve postoperatif 1. ay ve 6. ay da VAS ile değerlendirildi. Tüm hastalara aynı zamanda venöz renkli dupleks ultrasonografi (RDUS) yapıldı. Tüm veriler hasta dosyaları aracılığıyla toplanıp retrospektif olarak değerlendirildi. İstatistik hesaplamalarda Friedman testi kullanıldı. Tüm analizlerde istatistiksel anlamlılık p<0.05 olarak kabul edildi. Hastaların preoperatif, 1.ay ve 6.ay ortalama VAS skala skorları sırasıyla 6.05, 1.8, 1.66 olarak saptandı. Postoperatif 1.ay ile 6.ay takipleri arasında anlamlı bir farklılık görülmezken (p>0.05), preoperatif VAS ve postoperatif 1.ay VAS değerleri arasında istatiksel olarak anlamlı fark tespit edildi (p<0.001). Ayrıca preoperatif VAS ve postoperatif 6.ay VAS değerleri arasında da istatiksel olarak anlamlı fark tespit edildi (p<0.001). Hastalara postoperatif 1.ay ve 6.ayda yapılan venöz RDUS’da BSV kapanma oranı sırasıyla 97% ve 95% idi.İzole BSV yetmezliğinde uygulanan n-BSA embolizasyon tedavisinin erken dönem sonuçları hasta memnuniyeti açısından VAS ile değerlendirildiğinde preoperatif dönem ile postoperatif erken dönemde anlamlı derecede olumlu ilişki saptandı. İzole BSV yetmezliğinin tedavisinde n-butyl siyanoakrilat ablasyon tedavi yönteminin erken dönemde hasta memnuniyetinin değerlendirilmesinde VAS efektif bir değerlendirme metodu olarak kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Venöz yetmezlik, Siyanoakrilat, Vizüel analog skala


Mehmet Şenel Bademci, Cemal Kocaaslan, Mustafa Aldağ, Ahmet Öztekin, Emine Şeyma Denli Yalvaç, Ebuzer Aydın. Evaluation of Early Patient Satisfaction with Visual Analogue Scale in the Treatment of Isolated Great Saphenous Vein Insufficiency with n-Butyl Cyanoacrylate Ablation. Medeniyet Med J. 2018; 33(3): 212-217

Corresponding Author: Ebuzer Aydın, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved