Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 37 Issue : 2 Year : 2022Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index


Membership
Applications 
May a correlation exist between preoperative depression and anxiety levels and wound healing complications following reduction mammoplasty in the overweight female? [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2016; 31(3): 149-155 | DOI: 10.5222/MMJ.2016.149  

May a correlation exist between preoperative depression and anxiety levels and wound healing complications following reduction mammoplasty in the overweight female?

Mehmet Çeber
namik kemal university faculty of medicine department of plastic, reeconstructive and aesthetic surgery

The aim of this study was to determine the relation between preoperatif levels of depression and anksiety, and postoperative wound healing complications and the duration of hospital stay among overweight or obese women with macromastia. Fifty overweight or obese women who underwent bilateral reduction mammaplasty between May 2013 and January 2016 at our department were included in this study. Hamilton Depression Scale (HDS) and Hamilton Anxiety Scale (HAS) were administered to the patients. The mean participant age was 41.66 ± 11.50 years (range 18–61 years). Patient preoperative BMI ranged from 25.82 to 46.75 kg/m2, with a mean of 34.36 ± 6.68 kg/m2. The total weight of the specimens resected from both breasts ranged from 1500 to 3600 g, with a mean of 2824±543,63 g. The mean HDS score of the patients was 14,74±12,54, the mean HAS score was 12,30±9,62. Postoperative minor surgical complications occurred in 30 % of the patients. No major complications were registered. In terms of the development of surgical complications, present study showed non-significant differences between depressif (n=28) and non-depressif patients (n=22), and between anxious(n=34) and non-anxious patients (n=16) (p=0,32 and p=0,597, respectively). In terms of the the duration of hospital stay, present study showed significant differences between depressif and non-depressif patients, and between anxious and non-anxious patients (p<0,001 and p<0,01, respectively). Overweight or obese women with symptomatic macromastia who underwent reduction mammaplasty had mild depression and minor anxiety preoperatively. The higher levels of depression and anxiety predict higher postoperative surgical complications and longer duration of hospital stay.

Keywords: depression, anxiety, macromastia, reduction mammplasty, wound healing complication


Aşırı kilolu kadınlarda preoperatif depresyon ve anksiyete düzeyleri ile küçültme mammoplasti sonrası yara iyileşme komplikasyonları arasında ilişki olabilir mi?

Mehmet Çeber
Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı, Tekirdağ

Bu çalışmanın amacı küçültme mammoplasti uygulanan semptomatik makromastili, aşırı kilolu ve obez kadınlarda preoperatif depresyon ve anksiyete düzeyleri ile postoperatif yara iyileşme komplikasyonları ve hastanede yatış süreleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Çalışmamız Mayıs 2013-Ocak 2016 arasında meme küçültme ameliyatı için başvuran, aşırı kilolu veya obez, semptomatik makromastili 50 bayan hastada prospektif olarak gerçekleştirilmiştir. Küçültme mammoplasti uygulanan hastalarda preoperatif depresyon düzeyleri Hamilton Depresyon Derecelendirme Ölçeği (HAM-D) ile, preoperatif anksiyete düzeyleri Hamilton Anksiyete Derecelendirme Ölçeği (HAM-A) ile değerlendirilmiştir. Hastaların yaş ortalaması 41,66±11,50 (en düşük 18, en yüksek 61) idi. Hastaların ortalama vücut kitle indeksi ameliyat öncesi 34,36±4,68 kg/m2 (25,82 kg/m2-46,75 kg/m2) idi. Eksize edilen meme dokusu miktarı ortalama 2824±543,63 gram (1500-3600 gram) idi. Hastaların HAM-D puanı ortalaması 14,74±12,54, HAM-A puanı ortalaması 12,30±9,62 idi. Hastaların 15’inde (% 30) postoperatif minor cerrahi komplikasyonlar gelişti. Hiçbir hastada major komplikasyon gelişmedi. Depresyon bulguları olan (n=28) ve depresyon bulguları olmayan (n=22) olan hasta grupları arasında komplikasyon gelişimi açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmedi (p=0,32). Preoperatif anksiyete bulguları olan(n=34) ve anksiyete bulguları olmayan (n=16) hasta grupları arasında komplikasyon gelişimi açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmedi (p=0,597). Preoperatif depresyon bulguları olan (n=28) ve depresyon bulguları olmayan (n=22) hasta grupları arasında hastanede yatış süreleri açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlendi (p<0,001). Preoperatif anksiyete bulguları olan (n=34) ve anksiyete bulguları olmayan (n=16) hasta grupları arasında hastanede yatış süreleri açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlendi (p<0,01). Meme küçültme ameliyatı olmak için başvuran semptomatik makromastili, aşırı kilolu ve obez hastalar preoperatif dönemde hafif derecede depresyona ve minor anksiyeteye sahiptiler. Hastalarda preoperatif depresyon ve anksiyete düzeyleri arttıkça postoperatif yara iyileşme komplikasyonları ve hastanede yatış süreleri istatistiksel olarak anlamlı olmayan bir şekilde artmıştır.

Anahtar Kelimeler: depresyon, anksiyete, makromasti, küçültme mammoplasti, yara iyileşme komplikasyonu


Mehmet Çeber. May a correlation exist between preoperative depression and anxiety levels and wound healing complications following reduction mammoplasty in the overweight female?. Medeniyet Med J. 2016; 31(3): 149-155

Corresponding Author: Mehmet Çeber, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved