Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 39 Issue : 2 Year : 2024Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
IndexMembership
Applications


 
Evaluation of the patients admitted to the pediatric cardiology department with chest pain: a single center experience [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2016; 31(4): 256-259 | DOI: 10.5222/MMJ.2016.256  

Evaluation of the patients admitted to the pediatric cardiology department with chest pain: a single center experience

Pınar Dervişoğlu1, Mustafa Kösecik1, Gülin Tabanlı2
1Sakarya University Medical Faculty Department of Pediatric Cardiology
2Sakarya University Medical Faculty Department of Pediatrics

Chest pain is one of the most frequent causes of admissions into pediatric intensive care unit. In this study determination of the etiologies of the patients referred to our outpatient clinic with chest pain, detection of underlying cardiac causes, and questioning requirement for further diagnostic tests in children referred to our clinic with chest pain were aimed. We prospectively evaluated 248 children with chest pain who had had been referred to pediatric cardiology clinic of our hospital between November 2015, and February 2015. Detailed history forms were filled for each patient. All patients were evaluated with physical examination, electrocardiography, echocardiography, measurements of cardiac enzymes in case of need 24-hour Holter monitorization of cardiac rhythm The mean age of patients was 12.7±3.9 years. In 235 cases (94.75%), non-cardiac, and in 13 patients (5.24%) cardiac pathologies were existent vb. Non-cardiac chest pain was detected in patients was related to idiopathic etiologies (n=158; 67.23%), costochondritis (n=49; 20.85%), overuse of muscles (n=5; 2.12%), gastroesophageal reflux disease (n=9; 3.82%), asthma (n=10 patients; 4.25%), conversion (n=3; 1.27%), and gynecomastia (n=1; 0.42%). In the group with cardiac pathologies mitral valve prolapse (n=4; 1.6%), myopericarditis (n=7; 2.8%) in 1 patient (0.4%), supraventricular tachycardia (n=1; 0.4%), and atrial septal defect (n=1; 0.4%) were detected. Referral of the patients with acute onset pain unrelated to exercise and negative family history without associated dizziness or syncope and abnormal findings on physical examination and ECG to the clinics of paediatric cardiology for further testing will only cause anxiety, and high cost both for the patients and their families.

Keywords: Chest pain, child, heart


Göğüs ağrısı ile çocuk kardiyoloji bölümüne başvuran hastaların değerlendirilmesi: Tek merkez deneyimi

Pınar Dervişoğlu1, Mustafa Kösecik1, Gülin Tabanlı2
1Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı
2Sakarya Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Göğüs ağrısı çocuk acile başvuruların en sık nedenlerinden biridir. Bu çalışmada polikliniğimize göğüs ağrısı ile yönlendirilen hastaların etiyolojilerinin belirlenmesi, altta yatan kardiyak nedenlerin saptanması ve göğüs ağrılı çocuklarda tanıya yaklaşımda yapılan ileri tetkiklerin gerekliliğinin sorgulanması amaçlanmıştır. Hastanemiz çocuk kardiyoloji polikliniğine şubat 2015 ile kasım 2015 tarihleri arasında göğüs ağrısı ile başvuran 248 hasta prospektif olarak değerlendirildi. Her hasta için ayrıntılı anemnez formları dolduruldu. Hastalar fizik muayene, elektrokardiogram, transtorasik ekokardiyografi ve gereken hastalarda kardiyak enzimler ve 24 saatlik ritm holter monitörizasyonu ile değerlendirildi. Hastaların ortalama yaşları 12.7±3.9 idi. Etyolojide 235 olguda (%94.75) non kardiyak, 13 olguda (%5.24) kardiyak patoloji saptandı. Non kardiyak göğüs ağrıları içinde 158 olgu (%67.23) idiopatik, 49 olgu (%20.85) kostokondrit, 5 olgu (%2.12) kasların aşırı kullanımı, 9 olgu (%3.82) gastroözefageal reflü hastalığı, 10 olgu (%4.25) astım, 3 olgu (%1.27) konversiyon, 1 olgu (%0.42) jinekomasti olarak değerlendirldi. Kardiyak patoloji saptanan gurupta, 4 hastada (%1.6) mitral kapak prolapsusu, 7 hastada (%2.8) myoperikardit, 1 hastada (%0.4) supraventriküler taşikardi, 1 hastada (%0.4) atriyal septal defek görüldü. Akut başlangıçlı ve egzersizle ilişkili olmayan, senkop ya da baş dönmesinin eşlik etmediği, aile öyküsü negatif bulunan, fizik muayene ve EKG’ sinde patolojik bulgu saptanmayan hastaların ekokardiyografi ve egzersiz testi gibi daha ileri tetkik amacıyla çocuk kardiyolojiye gönderilmesi hasta ve ailesinde gereksiz endişeye ve aşırı maliyete neden olmaktan öteye geçmeyecektir.

Anahtar Kelimeler: Göğüs ağrısı, çocuk, kalp


Pınar Dervişoğlu, Mustafa Kösecik, Gülin Tabanlı. Evaluation of the patients admitted to the pediatric cardiology department with chest pain: a single center experience. Medeniyet Med J. 2016; 31(4): 256-259

Corresponding Author: Pınar Dervişoğlu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2024 MEDJ