Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 36 Issue : 3 Year : 2020Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index


Membership
Applications 
Kisspeptin and Hematologic Parameters as Predictive Biomarkers for First-Trimester Abortions [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2021; 36(2): 98-105 | DOI: 10.5222/MMJ.2021.32549  

Kisspeptin and Hematologic Parameters as Predictive Biomarkers for First-Trimester Abortions

Umit Gorkem1, Ozgur Kan2, Mehmet Ömer Bostanci3, Deniz Taşkıran2, Hasan Ali Inal1
1Departmant of Obstetric and Gynecology, Konya Training and Research Hospital, Konya, Turkey.
2Departmant of Obstetric and Gynecology, Hitit University Medical Faculty, Corum, Turkey.
3Department of Physiology, Hitit University Medical Faculty, Corum, Turkey.

Objective: Spontaneous abortion is the most common complication of early pregnancy, affecting up to 20% of recognized pregnancies. Kisspeptin is predominantly released by placental syncytiotrophoblasts, and regulates their placental invasion into the uterine matrices. We aimed to establish an association of serum kisspeptin levels with pregnancy outcomes during the early gestational stage of the first trimester.
Method: In this prospective study, 90 pregnant women in their 7 to 8 6/7 gestational weeks were classified into three groups: (i) The control group, consisting of healthy pregnant women (n=30), (ii) the threatened abortion group (n=30), and (iii) the spontaneous abortion group (n=30). The maternal serum samples were analyzed for complete blood count parameters and kisspeptin levels.
Results: There was no statistical difference regarding body mass index (BMI) and gestational age (p=0.370). Regarding detailed obstetric notations, including gravida, parity, abortion, and living children, socioeconomic levels, and employment rates, all study groups were comparable (p>0.05, for all). No significant association was found regarding the biochemical parameters of complete blood count, including neutrophil, lymphocyte, and platelet concentrations, as well as neutrophil-to-lymphocyte ratios (NLR) and platelet-to-lymphocyte ratios (PLR) (p>0.05, for all). The median serum kisspeptin levels of the study groups did not differ between the groups (p=0.153). Correlation analysis revealed no significant relationship between serum kisspeptin levels and other study parameters in any study groups (p>0.05, for all)
Conclusions: We found no statistically significant relationship between serum kisspeptin concentrations and pregnancy outcomes in the early gestational stage of the first trimester, and serum kisspeptin concentrations did not seem to be a reliable marker to distinguish abortion status from viable pregnancy

Keywords: abortion, kisspeptin, neutrophil-to-lymphocyte ratio, platelet-to-lymphocyte ratio


İlk Trimester Düşükleri İçin Öngörücü Biyobelirteçler Olarak Kisspeptin ve Hematolojik Parametreler

Umit Gorkem1, Ozgur Kan2, Mehmet Ömer Bostanci3, Deniz Taşkıran2, Hasan Ali Inal1
1Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Konya, Turkey
2Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Corum, Turkey
3Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Bölümü, Corum, Turkey

Amaç: Spontan abortus, erken gebeliğin en sık görülen komplikasyonudur ve tanınan gebeliklerin % 20’sini etkilemektedir. Kisspeptin, plasental sinsitiyotrofoblastlar tarafından salınmakta olup rahim matrislerine plasental invazyonu düzenlemektedir. Biz bu çalışmada ilk trimesterin erken gebelik evresindeki gebelik sonuçları ile serum kisspeptin düzeyleri arasında bir ilişki kurmayı amaçladık.
Yöntem: Bu prospektif çalışmada, 7-8 6/7 hafta gebelikleri olan doksan gebe toplam üç gruba ayrıldı: (i) sağlıklı gebelerden oluşan kontrol grubu (n=30), (ii) düşük tehdidi grubu (n=30) ve (iii) spontan düşük grubu (n=30). Maternal serum örnekleri, tam kan sayımı parametreleri ve kisspeptin seviyeleri analiz edildi.
Bulgular: Vücut kütle indeksi ve gebelik yaşı açısından istatistiksel olarak fark yoktu (p=0.370). Gravida, parite, kürtaj ve yaşayan çocuklar, sosyo-ekonomik düzey ve istihdam dahil olmak üzere ayrıntılı obstetrik durumlarla ilgili olarak çalışma grupları arasında fark yoktu (p>0.05). Nötrofil, lenfosit ve trombosit sayılarının yanı sıra nötrofil-lenfosit oranı (NLR) ve trombosit-lenfosit oranı (PLR) dahil olmak üzere tam kan sayımının biyokimyasal parametreleri açısından önemli bir ilişki bulunmadı (p>0.05). Çalışma grupları arasında medyan serum kisspeptin seviyeleri anlamlı farklılık göstermedi (p=0.153). Korelasyon analiz testi tüm çalışma gruplarında kisspeptin ile diğer çalışma parametreleri arasında bir korelasyonun olmadığını gösterdi (p>0.05).
Sonuç: Bulgularımız, birinci trimesterin erken gebelik evresinde serum kisspeptin konsantrasyonu ile gebelik sonuçları arasında herhangi bir ilişkinin olmadığını ve serum kisspeptin konsantrasyonunun düşük durumunu canlı gebeliklerden ayırt etmek için güvenilir bir belirteç olmadığını göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: düşük, kisspeptin, nötrofil-lenfosit oranı, trombosit-lenfosit oranı


Umit Gorkem, Ozgur Kan, Mehmet Ömer Bostanci, Deniz Taşkıran, Hasan Ali Inal. Kisspeptin and Hematologic Parameters as Predictive Biomarkers for First-Trimester Abortions. Medeniyet Med J. 2021; 36(2): 98-105

Corresponding Author: Hasan Ali Inal, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved