Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 37 Issue : 2 Year : 2022Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index


Membership
Applications 
Clinical, and biochemical evaluation of growth and development in prepubertal children who underwent adenotonsillectomy [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2016; 31(3): 161-167 | DOI: 10.5222/MMJ.2016.161  

Clinical, and biochemical evaluation of growth and development in prepubertal children who underwent adenotonsillectomy

Neslihan Yaprak1, Osman İlkay Özdamar2, Muhammet Tekin2
1Department of Otorhinolaryngology/Head and Neck Surgery, Medicine Faculty of Akdeniz University, Antalya, Turkey
2, Department of Otorhinolaryngology/Head and Neck Surgery, Istanbul Medeniyet University Goztepe Educational and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Although, in practice it has been believed that linear growth,
and weight of the children who underwent adenotonsillectomy
increase, however this presumption has not been proved by adequate
number of studies performed using objective parametres.
The aim of this study is to determine the effect of adenotonsillectomy
upon growth and growth biomarkers. This study was
carried out from January 2007 to January 2008 in a tertiary care
hospital. Twenty-eight prepubertal children including 20 boys
and 8 girls participated in our study. The mean age at surgery
was 6.78±2.58 years (range 4-13 years). Weight and height measurements
of all subjects, and also IGF-1 and IGFBP-3 serum levels
with standard deviation scores were evaluated before and
1-6 months after adenotonsillectomy. Serum levels of IGF-1 and
IGFBP-3 were significantly higher at 1 month and 6 months after
adenotonsillectomy compared to preoperative levels (p<0.001).
Also Serum levels of IGF-1 and IGFBP-3 were significantly higher
at postoperative 6 months compared to at postoperative 1 month
(p<0.001). A positive correlation detected between the rise of serum
levels of IGF-1 and IGFBP-3, and the weight gain and linear
growth in all of the 28 patients who were included in this study.
A positive correlation was demonstrated between increments in
weight and length and IGF-1 and IGFBP-3 serum.

Keywords: Insulin like growth factor-I, insulin like growth factor binding protein-3, adenotonsillectomy.


Adenotonsillektomi yapılan prepubertal çocuklarda büyüme ve gelişmenin klinik ve biyokimyasal değerlendirmesi

Neslihan Yaprak1, Osman İlkay Özdamar2, Muhammet Tekin2
1Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz /Baş ve Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye.
2İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz/Baş ve Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Kulak burun boğaz (KBB) kliniklerinde çocukluk döneminde yapılan ameliyatların başında gelen adenotonsillektominin, ameliyat sonrasında hastalarda ortaya çıkarabileceği olumlu ve olumsuz sonuçların açığa çıkarılması gerekmektedir. T&A ameliyatı sonrasında çocuklarda lineer büyüme ve kilo alımının sağlandığına pratikte inanılmasına rağmen, bunu kanıtlayacak objektif parametrelerle yapılmış yeterli sayıda çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmanın amacı, adenotonsillektomi operasyonunun büyüme ve büyüme biyo-belirteçleri üzerindeki etkisini belirlemektir. Bu çalışma, Ocak 2007 ve Ocak 2008 tarihleri arasında üçüncü basamak sağlık kurumu olan bir hastanede gerçekleştirilmiştir. 20 erkek ve 8 kız çocuğu olmak üzere toplam yirmi sekiz çocuk çalışmaya dahil edilmiştir. Cerrahi esnasında ortalama yaş 6.78+/-2.58 idi (4-13 yaş aralığı). Tüm hastaların kilo ve boy ölçümleri ve IGF-1 ve IGFBP-3 serum düzeyleri, standart sapma skorlarıyla birlikte ameliyattan 1-6 ay önce ve 1-6 ay sonra değerlendirilmiştir. Serum IGF-1 ve IGFBP-3 düzeylerinde, postoperatif 1. ayda ve 6. ayda ameliyat öncesi düzeylere kıyasla anlamlı artışlar tespit edilmiştir (p<0.001). Ayrıca, postoperatif 6. ayda serum IGF-1 ve IGFBP-3 seviyeleri, postopertif 1. aydaki düzeylere kıyasla anlamlı ölçüde daha yüksek bulunmuştur (p<0.001). Serum IGF-1 ve IGFBP-3 seviyeleri ile kilo artışı ve lineer büyüme arasında pozitif bir korelasyon tespit edilmiştir. Bu çalışmaya alınan 28 hastanın tamamında, sadece kilo ve boy ölçümlerindeki artış değil aynı zamanda IGF-1 ve IGFBP-3 serum düzeylerindeki artışın, postoperatif 1. ay ve 6. ayda istatistiksel olarak anlamlı olduğu gösterilmiştir (p<0.001). Ayrıca, IGF-1 ve IGFBP-3 serum düzeylerindeki artış ile kilo alımı ve lineer büyüme arasında pozitif yönde bir korelasyon bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: İnsülin benzeri büyüme faktörü -I, insülin benzeri büyüme faktörü bağlayıcı proteini -3, adenotonsillektomi.


Neslihan Yaprak, Osman İlkay Özdamar, Muhammet Tekin. Clinical, and biochemical evaluation of growth and development in prepubertal children who underwent adenotonsillectomy. Medeniyet Med J. 2016; 31(3): 161-167

Corresponding Author: Neslihan Yaprak, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved