Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 38 Issue : 2 Year : 2023Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
IndexMembership
Applications 
The comparison of the biochemical analyses of pleural fluid in tuberculosis and parapneumonic effusions [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2008; 23(3): 81-84

The comparison of the biochemical analyses of pleural fluid in tuberculosis and parapneumonic effusions

Tanseli Gönlügür1, Uğur Gönlügür2
1Sultan 1 Izzet Keykavus Hospital, Chest Diseases, Sivas
2Cumhuriyet University School of Medicine, Pulmonary Diseases, Sivas

INTRODUCTION: Tuberculous pleurisy and parapneumonic effusion are common causes of pleural effusion in Turkey. The aim of this study was to assess the biochemical characteristics in the differential diagnosis of infectious effusions.
METHODS: The biochemical characteristics of serum and pleural effusion samples of 26 patients with tuberculous pleurisy, 44 patients with parapneumonic pleurisy, and 62 patients with congestive heart failure who had underwent thoracentesis in a university hospital were retrospectively
analyzed. Statistical analysis was done using SPSS 10.0 software.
RESULTS: The mean ages of the patients were 37 for tuberculous pleurisy, 40 for parapneumonic effusion, and 64 for congestive heart failure. Weight loss was significantly frequent in patients with tuberculous pleurisy when compared to other groups. Total leukocyte count in the fluid was 556/mm3 for transudates, 11424/mm3 for tuberculosis, and 8260/mm3 for parapneumonic effusion. There was not a significant difference in pleural fluid LDH levels, ratio of pleural fluid LDH to serum LDH, pleural fluid albumin and total protein levels, and ratio of pleural fluid total protein to serum total protein between tuberculous pleurisy and parapneumonic effusion.
DISCUSSION AND CONCLUSION: We think that biochemical criteria based on the pleural fluid or serum is not helpful in the differential diagnosis between tuberculous pleurisy and parapneumonic effusion.

Keywords: Tuberculosis, pleural, pleural effusion, pleurisy


Tüberküloz ve parapnömonik efüzyonlarda plevra sıvı biyokimyasal analizlerinin karşılaştırılması

Tanseli Gönlügür1, Uğur Gönlügür2
1Sultan 1. İzzettin Keykavus Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Sivas
2Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Sivas

GİRİŞ ve AMAÇ: Tüberküloz plörezi ve parapnömonik efüzyon Türkiye’de en sık görülen plevral efüzyon nedenleridirler. Bu çalışmanın amacı enfeksiyöz sıvıların ayrıcı tanısında biyokimyasal karakteristiklerini değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bir üniversite hastanesinde torasentez yapılmış 62 konjestif kalp yetmezlikli, 44 parapnömonik efüzyonlu ve 26 tüberküloz plörezili hastanın serum ve plevra sıvısı biyokimyasal özellikleri retrospektif olarak incelendi. İstatistiksel analiz SPSS programının 10.0 versiyonu kullanılarak yapıldı.
BULGULAR: Hastaların ortalama yaşları tüberküloz plörezi için 37, parapnömonik efüzyon için 40 ve konjestif kalp yetmezliği için 64 idi. Diğer gruplarla kıyaslandığında tüberküloz plörezi
olgularında kilo kaybı anlamlı derecede daha sıktı. Sıvıda total lökosit sayısı transuda grubunda 556/mm3, tüberküloz için 11424/mm3, parapnömonik efüzyon için 8260/mm3 idi.
Tüberküloz plörezi ve parapnömonik efüzyon grupları arasında plevra sıvısı LDH düzeyi, plevra sıvısı LDH’inin serum LDH’ye oranı, plevra sıvısı total protein ve albümin düzeyi ve
plevra sıvısı total proteininin serum total proteinine oranı açısından anlamlı bir farklılık yoktu.

TARTIŞMA ve SONUÇ: Plevra sıvısı veya seruma dayalı biyokimyasal ölçütlerin tüberküloz plörezi ile parapnömonik efüzyonun ayrıcı tanısında faydalı olmadığını düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Tüberküloz, plevral, plevral efüzyon, plörezi


Tanseli Gönlügür, Uğur Gönlügür. The comparison of the biochemical analyses of pleural fluid in tuberculosis and parapneumonic effusions. Medeniyet Med J. 2008; 23(3): 81-84

Corresponding Author: Tanseli Gönlügür, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2021 MEDJ