Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 37 Issue : 1 Year : 2022Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index


Membership
Applications 
The Effect of Chronic Inhouse Biomass Fuel Smoke Exposure on Coronary Slow Flow Phenomenon in Women Living in the Eastern Region of Turkey [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2022; 37(1): 21-28 | DOI: 10.4274/MMJ.galenos.2022.41948  

The Effect of Chronic Inhouse Biomass Fuel Smoke Exposure on Coronary Slow Flow Phenomenon in Women Living in the Eastern Region of Turkey

Tayyar AKBULUT, Faysal SAYLIK
University of Health Sciences Turkey, Van Training and Research Hospital, Clinic of Cardiology, Van, Turkey

Objective: Biomass fuel (BMF) is still widely used in rural areas for cooking and heating worldwide. BMF smoke inhalation is a prominent cause of respiratory and cardiovascular disease. The slow coronary flow (SCF) phenomenon is known as the delayed opacification of distal coronary arteries on a coronary angiogram. SCF is known to be related to cardiovascular morbidity and mortality. Thus, we aimed to investigate the relationship between exposure to BMF and SCF in women in this study.
Methods: A total of 457 consecutive women who underwent coronary angiography were retrospectively enrolled in this study. Patients were divided into two groups according to the use of BMF during their lives, from birth to older ages, as biomass exposure group (BEG) and non-exposure group. The presence of SCF was calculated based on thrombolysis in myocardial infarction frame count.
Results: Two hundred fifty nine patients were in the BEG, whereas 198 patients were in the non-exposure group. The prevalence of SCF was higher in the BEG compared to the non-exposure group (47.9% vs. 13.1%, respectively, p<0.001). The presence of biomass exposure, body mass index, white blood cell count, low-density lipoprotein cholesterol, C-reactive protein, serum creatinine, and hypertension were independent predictors of SCF. The optimal cutoff point of biomass exposure time in years to detect the presence of SCF was 30 years (Area under the curve: 0.71, sensitivity: 0.65, specifity: 0.71).
Conclusions: Exposure to indoor BMF was associated with a SCF phenomenon in women.

Keywords: Biomass fuel exposure, slow coronary flow phenomenon, indoor air pollution


Kronik Ev İçi Biyolojik Yakıt Dumanına Maruz Kalmanın Türkiye’nin Doğu Bölgesinde Yaşayan Kadınlarda Koroner Yavaş Akım Fenomeni Üzerine Etkisi

Tayyar AKBULUT, Faysal SAYLIK
Van Bölge Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, VAN

Amaç: Biyokütle yakıtı (BY), dünya genelinde kırsal kesimlerde yemek pişirmek ve ısınmak için halen yaygın olarak kullanılmaktadır. BY dumanının solunması, solunum ve kardiyovasküler hastalıkların önemli bir nedenidir. Koroner yavaş akım (KYA) fenomeni, koroner anjiyogramda uç koroner arterlerin gecikmiş opaklaşması olarak bilinmektedir. KYA'nın, kardiyovasküler morbidite ve mortalite ile ilişkili olduğu bilinmektedir. Bu nedenle, biz bu çalışmada kadınlarda BY'ye maruz kalma ile KYA arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçladık.
Yöntemler: Bu çalışmaya koroner anjiyografi yapılmış olan toplam 457 ardışık kadın retrospektif olarak alındı. Hastalar, doğumdan ileri yaşlarına kadar yaşamları boyunca BY kullanımlarına göre hayvansal maruziyet grubu (HMG) ve maruz kalmayan grup olmak üzere iki gruba ayrıldı. KYA varlığı, miyokard enfarktüsünde trombolizis kare sayısına göre hesaplandı.
Bulgular: HMG'de 259 hasta varken, maruz kalmayan grupta 198 hasta vardı. KYA prevalansı HMG'de maruz kalmayan gruba kıyasla daha yüksekti (sırasıyla %47,9'a karşı %13,1, p<0,001). HY'ye maruz kalma varlığı, vücut kitle indeksi, beyaz kan hücre sayısı, düşük yoğunluklu lipoprotein kolesterol, C-reaktif protein, serum kreatinin ve hipertansiyon, KYA'nın bağımsız öngörücüleriydi. KYA varlığını saptamak için yıl cinsinden biyokütle maruziyet süresinin optimal kesme noktası 30 yıl idi (Eğrinin altındaki alan: 0,71, duyarlılık: 0,65, özgüllük: 0,71).
Sonuçlar: Ev içi BY'ye maruz kalma, kadınlarda KYA fenomeni ile ilişkiliydi.

Anahtar Kelimeler: Hayvansal biyokütle yakıt maruziyeti, koroner yavaş akım fenomeni, oda içi hava kirliliği


Tayyar AKBULUT, Faysal SAYLIK. The Effect of Chronic Inhouse Biomass Fuel Smoke Exposure on Coronary Slow Flow Phenomenon in Women Living in the Eastern Region of Turkey. Medeniyet Med J. 2022; 37(1): 21-28

Corresponding Author: Faysal SAYLIK, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved