Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 37 Issue : 2 Year : 2022Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index


Membership
Applications 
Comparison of the results of implantation of anterior chamber and scleral-fixated posterior chamber intraocular lenses [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2005; 20(3): 147-149

Comparison of the results of implantation of anterior chamber and scleral-fixated posterior chamber intraocular lenses

Aylin Ardagil, Sevil Arı, Hasan Horoz, Hasan H. Erbil
Goztepe Training and Research Hospital, Eye Diseases, Istanbul

In this retrospective study we compared the clinical results of the anterior chamber ›ntraocular lenses and scleral fixated posterior chamber intraoculer lenses implanted in eyes with lack of posterior capsular support.We included 42 patients who were operated in SSK Göztepe Educational Hospital between the dates April 2001-May 2003, Anterior Chamber Intraocular lens (AC IOL) was implanted to 26 of the patients and Scleral fixated posterior chamber IOL (SF PC IOL) was implanted to 16 of them. We compared the Visual acuity, Intraocular pessure changes, corneal pachimetry and astigmatism
results of both groups and we found that there was no any significant difference between the two groups in neither of these parameters.
AC IOL and SF IOL implantation are two methods used in eyes with the lack of posterior capsular support. In the recent literature most authors agree that none of these methods is superior to the other. Our results also support this view.

Keywords: Scleral fixated posterior chamber IOL, anterior chamber IOL, posterior capsule rupture, complicated cataract surgery


Kliniğimizde katarakt ekstraksyonu sonrasında implante edilen ön kamara ve skleral fiksasyonlu arka kamara göziçi lenslerinin sonuçlarının karşılaştırılması

Aylin Ardagil, Sevil Arı, Hasan Horoz, Hasan H. Erbil
SSK Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği, İstanbul

Bu retrospektif çalışmada katarakt ekstraksyonu sırasında kapsüler desteğin yitirildiği olgularda kliniğimizde implante edilen ön kamara (AC ‹OL) ve skleral fiksasyonlu arka kamara göziçi lenslerinin (SF PC İOL) klinik sonuçlarını karşılaştırdık.
Çalışmaya SSK Göztepe Hastanesi Göz Servisinde Nisan 2001-Mayıs 2003 tarihleri arasında katarakt ekstraksyonu yapılan ve arka kapsül desteği olmadığından 26’sına ön kamara göziçi lensi, 16’sına da arka kamara skleral fiksasyonlu göziçi lensi implante edilen toplam 42 hasta dahil edildi.Hastalar iki gruba ayrıldı- AC IOL grubu ve SF PC IOL grubu olmak üzere-ve postoperatif görme keskinliği, To değişimleri, korneal pakimetri ve astigmatizma yönünden karşılaştırıldı.
Postoperatif Vo, To değişimleri, pakimetri ve astigmatizma açısından iki grup arasında anlamlı bir fark saptanmadı.
AC ve SF PC İOL implantasyonu katarakt ekstraksyonu esnasında kapsüler desteğin yitirildiği vakalarda başvurulan iki yöntemdir. Son dönemlerde literatürde bu iki yöntemin birbirlerine üstünlükleri olmadığı konusundaki görüşler ağırlık kazanmaktadır. Bizim çalışmamız da bu görüşü desteklemektedir.

Anahtar Kelimeler: Skleral fiksasyonlu arka kamara lensi (SF PC İOL), ön kamara lensi (AC İOL), arka kapsül rüptürü, komplikasyonlu katarakt cerrahisi


Aylin Ardagil, Sevil Arı, Hasan Horoz, Hasan H. Erbil. Comparison of the results of implantation of anterior chamber and scleral-fixated posterior chamber intraocular lenses. Medeniyet Med J. 2005; 20(3): 147-149

Corresponding Author: Aylin Ardagil, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved