Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 37 Issue : 1 Year : 2022Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index


Membership
Applications 
Comparison of Maternal, Perinatal, and Neonatal Outcomes of Asymptomatic and Symptomatic Pregnant Women with Coronavirus Disease-2019 [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2022; 37(1): 44-53 | DOI: 10.4274/MMJ.galenos.2022.47600  

Comparison of Maternal, Perinatal, and Neonatal Outcomes of Asymptomatic and Symptomatic Pregnant Women with Coronavirus Disease-2019

Tayfun VURAL1, Burak BAYRAKTAR1, Suna YILDIRIM KARACA1, Ozan ODABAS1, Nisel YILMAZ2, Pınar SAMLIOGLU2, Mehmet OZEREN3
1University of Health Sciences Turkey, Tepecik Training and Research Hospital, Clinic of Obstetrics and Gynecology, Izmir, Turkey
2University of Health Sciences Turkey, Tepecik Training and Research Hospital, Clinic of Clinical Microbiology, Izmir, Turkey
3University of Health Sciences Turkey, Tepecik Training and Research Hospital, Clinic of Perinatology, Izmir, Turkey

Objective: This study aimed to compare the postpartum outcomes of asymptomatic and symptomatic patients with coronavirus disease-2019 (COVID-19).
Methods: This retrospective cohort study included pregnant women with COVID-19. Pregnant women were categorized into two sets as asymptomatic and symptomatic according to their clinics at the time of application. COVID-19 was diagnosed using the real-time reverse transcriptase-polymerase chain reaction on the oropharyngeal and nasopharyngeal swabs. Asymptomatic and symptomatic patients were compared in terms of maternal and perinatal outcomes.
Results: Our study population consisted of 20 asymptomatic and 41 symptomatic patients with laboratory-confirmed COVID-19. The rate of primary cesarean section was more than twice in the symptomatic group (51.2%) than that of the asymptomatic group (20%) (p=0.019). Both groups are quite similar in terms of maternal [respiratory support, COVID-19-related treatment, and intensive care unit (ICU) admission], perinatal (preterm delivery, preterm premature rupture of membrane, preeclampsia, and mode of delivery), and neonatal outcomes [birth weight, Apgar scores, neonatal ICU (NICU) admission]. The rate of total cesarean section in the asymptomatic group (75%) was statistically similar to the symptomatic group (83%) (p=0.464). The NICU admission rate was found to be similar in the asymptomatic (54.2%) and symptomatic groups (50%) (p=0.858). However, NICU admissions were more frequent in the symptomatic group due to respiratory distress (p=0.032). The breastfeeding rate is higher in the asymptomatic pregnant group as expected (p=0.015). Additionally, the ferritin level was significantly lower in the asymptomatic group (p=0.006).
Conclusions: The rate of primary cesarean section is quite high in symptomatic patients with COVID-19. Additionally, the total cesarean section rate was extremely high in both groups. We expected more adverse outcomes in symptomatic patients; however, we found similar maternal, perinatal, and neonatal outcomes between both groups.

Keywords: SARS-CoV-2, asymptomatic infection, coronavirus, COVID-19, pregnancy, vertical transmission


Koronavirüs Hastalığı-2019 ile Enfekte Asemptomatik ve Semptomatik Gebe Kadınların Maternal, Perinatal ve Neonatal Sonuçlarının Karşılaştırılması

Tayfun VURAL1, Burak BAYRAKTAR1, Suna YILDIRIM KARACA1, Ozan ODABAS1, Nisel YILMAZ2, Pınar SAMLIOGLU2, Mehmet OZEREN3
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Kliniği, Türkiye
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Perinatoloji Kliniği, Türkiye

Amaç: Bu çalışmada, koronavirüs hastalığı-2019 (COVID-19) ile enfekte asemptomatik ve semptomatik gebelerin maternal, perinatal ve neonatal sonuçlarının karşılaştırılması amaçlanmıştır.
Yöntemler: Çalışmamız COVID-19 ile enfekte gebelerin değerlendirildiği retrospektif kohort çalışmasıdır. Gebeler hastaneye başvurularında asemptomatik ve semptomatik olarak iki gruba kategorize edildi. COVID-19 tanısı, orofaringeal ve nazofaringeal sürüntülerde gerçek zamanlı revers transkriptaz polimeraz zincir reaksiyonu ile konuldu. Asemptomatik ve semptomatik hastalar maternal ve perinatal sonuçlar açısından karşılaştırıldı.
Bulgular: Toplamda, laboratuvar tarafından tanısı doğrulanmış 20 asemptomatik ve 41 semptomatik gebe vardı. Primer sezaryen oranı semptomatik grupta (%51,2) asemptomatik grubun (%20) iki katından fazlaydı (p=0,019). Her iki grup maternal [solunum desteği, COVID-19 ile ilgili tedavi, yoğun bakım ünitesine (YBÜ) yatış], perinatal (preterm doğum, preterm prematür erken membran rüptürü, preeklampsi, doğum şekli) ve yenidoğan sonuçları [doğum ağırlığı, Apgar skorları, yenidoğan YBܒye (YYBÜ) yatış] açısından oldukça benzerdi. Asemptomatik grupta total sezaryen oranı (%75), semptomatik grupla (%83) istatistiksel olarak benzerdi (p=0,464). Asemptomatik grup (%54,2) ve semptomatik grup (%50) arasında YYBܒye yatış oranları benzer izlendi (p=0,858). Ancak solunum sıkıntısı nedeniyle YYBܒye yatış semptomatik grupta daha sık izlendi (p=0,032). Emzirme oranı asemptomatik gebelerde beklendiği gibi daha yüksek izlendi (p=0,015). Asemptomatik grupta ferritin düzeyi anlamlı olarak daha düşük izlendi (p=0,006).
Sonuçlar: Bu çalışmada COVID-19 ile enfekte semptomatik gebelerde primer sezaryen oranının oldukça yüksek olduğu bulunmuştur. Ayrıca toplam sezaryen oranı her iki grupta da son derece yüksekti. Çalışmada semptomatik hastalarda daha olumsuz sonuçlar beklememize rağmen, her iki grup arasında benzer maternal, perinatal ve neonatal sonuçlar izledik.

Anahtar Kelimeler: SARS-CoV-2, asemptomatik enfeksiyon, koronavirüs, COVID-19, gebelik, vertikal geçiş


Tayfun VURAL, Burak BAYRAKTAR, Suna YILDIRIM KARACA, Ozan ODABAS, Nisel YILMAZ, Pınar SAMLIOGLU, Mehmet OZEREN. Comparison of Maternal, Perinatal, and Neonatal Outcomes of Asymptomatic and Symptomatic Pregnant Women with Coronavirus Disease-2019. Medeniyet Med J. 2022; 37(1): 44-53

Corresponding Author: Burak BAYRAKTAR, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved