Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 37 Issue : 2 Year : 2022Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index


Membership
Applications 
Evaluation of thoracic manifestations of breast cancer [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2013; 28(4): 198-203 | DOI: 10.5222/J.GOZTEPETRH.2013.198  

Evaluation of thoracic manifestations of breast cancer

İpek Özmen1, Tülay Törün1, Güliz Ataç1, Emine Aksoy1, Gülbanu Horzum1, Yasemin Bölükbaşı2, Haluk Çalışır1, Kemal Tahaoğlu3
1For Chest Diseases and Thoracic Surgery Training and Research Hospital, Chest Diseases, Istanbul
2Eregli Anadolu Hospital, Chest Diseases, Zonguldak
3Anadolu Medical Center, Chest Diseases, Kocaeli

INTRODUCTION: Clinical and radiological features of 36 patients with breast cancer were investigated retrospectively.
METHODS: Patients with breast cancer who had pulmonary complaints and radiologic abnormalities observed during oncology follow-ups were hospitalized, and investigated in clinics of chest disease. Pulmonary lesions were classified into 2 groups; Group I: malignant lesions due to metastasis of breast cancer, and Group II: nonmalignant lesions.
RESULTS: The mean age of the patients was 52.4±14.8 (28-93) years. Thirty-four patients were previously diagnosed with unilateral and 2 patients with bilateral ductal breast carcinoma. Twenty seven percent (n=10) of the patients were smokers (mean 10.7±6.81 pack-years). The mean time between the detection of breast cancer and the manifestations of pulmonary symptoms was 57.02±53.83 (3-180) months). The most common radiological abnormality was pleural effusion (n=23;63.9 %). Twenty-seven (75 %) patients had malignant (Group I), and 9 (25 %) patients had nonmalignant (Group II) pulmonary lesions. Malignant histopathology (n=27) was established by pleural fluid cytology in 13 (48.1 %), fiber optic bronchoscopy in 8 (29.6 %), pleural biopsy in 4 (14.8 %), CT guided transthoracic needle aspiration biopsy in 1 (3.7 %) and thoracotomy in 1 (3.7 %) patient, respectively. Mean time interval between the diagnosis of breast cancer and the detection of malignant pleural effusion was 69.91±64.21 (3-180) months. Nine (25 %) patients had nonmalignant pulmonary lesions including pneumonia in 3 (33.3 %), pulmonary thromboembolism and DVT in 3 (33,3 %), tuberculosis in 2 (22.2 %) and pulmonary fibrosis in 1 (11,1 %) patient.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Pulmonary manifestations of breast cancer are most commonly related to metastases and can be observed in long time after the diagnosis of breast cancer. Besides, these nonmalignant reasons should be kept in mind and histopathologic confirmation should me made.

Keywords: breast cancer, pleural effusion, malignant effusion, pulmonary metastases


Meme kanserli olguların akciğer bulgularının değerlendirilmesi

İpek Özmen1, Tülay Törün1, Güliz Ataç1, Emine Aksoy1, Gülbanu Horzum1, Yasemin Bölükbaşı2, Haluk Çalışır1, Kemal Tahaoğlu3
1Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İstanbul
2Ereğli Anadolu Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Zonguldak
3Anadolu Sağlık Merkezi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Kocaeli

GİRİŞ ve AMAÇ: Hastanemizde iki göğüs hastalıkları kliniğinde tetkik edilen 36 meme kanserli hastanın klinik ve radyolojik özellikleri retrospektif olarak değerlendirildi.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Onkoloji takipleri sırasında solunumsal yakınmaları olan ve radyolojik bulgular saptanan, hastaneye yatırılarak tetkik edilmiş olan meme kanserli hastalar değerlendirildi. Hastaların pulmoner lezyonları 2 grupta değerlendirildi; Grup I: meme kanseri metastazına bağlı malign lezyonlar, Grup II: malignite dışı lezyonlar.
BULGULAR: Hastaların yaş ortalaması 52,4±14,8 (28-93) yıl olarak saptandı. Otuz dört hastada tek taraflı, 2 olguda çift taraflı duktal meme kanseri öyküsü mevcuttu. Hastaların % 27’si (n=10) sigara kullanmaktaydı, (ortalama 10,7±6,81 paketyıl). Meme kanseri saptanması ve solunumsal yakınmaların başlaması arasında geçen ortalama süre 57,02±53,83 (3-180) ay, en sık rastlanan radyolojik bulgu plevral efüzyon olarak saptandı (n=23). Pulmoner lezyonlar hastaların 27’inde (% 75) malign (Grup I), 9 (% 25) hastada ise malignite dışı (Grup II) nedenlere bağlı saptandı. Malign histopatoloji saptanan hastalarda (n=27) tanı yöntemleri sırasıyla; plevral sıvı sitolojisi 13 (% 48.1), plevra biyopsisi 4 (% 14.8), Fiberoptik bronkoskopi 8 (% 29.6), transtorakal biyopsi 1 (% 3.7), torakotomi 1 (% 3.7). Malign plevral efüzyon saptanan hastalarda meme kanseri tanısı ile malign efüzyon saptanması arasında geçen süre 69,91±64,21 (3-180) ay olarak saptandı. Dokuz (% 25) hastada pulmoner lezyonlar malignite dışı nedenlere bağlı olarak değerlendirildi: pnömoni 3 (% 33.3), pulmoner emboli ve derin ven trombozu 3 (% 33.3), tüberküloz 2 (% 2.22), pulmoner fibrozis 1 (% 11.1).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Meme kanserli hastalarda pulmoner bulgular sıklıkla metastazlar nedeniyle ortaya çıkmaktadır ve meme kanseri tanısından uzun süre sonra ortaya çıkabilirler diğer taraftan malignite dışı pulmoner nedenler de unutulmamalı, histopatolojik doğrulama yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: meme kanseri, plevral efüzyon, malign efüzyon, pulmonar metastaz


İpek Özmen, Tülay Törün, Güliz Ataç, Emine Aksoy, Gülbanu Horzum, Yasemin Bölükbaşı, Haluk Çalışır, Kemal Tahaoğlu. Evaluation of thoracic manifestations of breast cancer. Medeniyet Med J. 2013; 28(4): 198-203

Corresponding Author: İpek Özmen, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved