Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 38 Issue : 1 Year : 2022Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index

Membership
Applications 
Approach of doctors about diagnosis and treatment of COPD [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2005; 20(3): 157-160

Approach of doctors about diagnosis and treatment of COPD

Abdurrahman Abakay1, A. Çetin Tanrıkulu1, Gökhan Kırbaş1, Canan Eren Dağlı1, Özlem Arıtürk1, Yılmaz Palancı2
1Dicle University Medical Faculty, Department of Chest Diseases, Diyarbakir
2Dicle University Faculty of Medicine, Department of Public Health, Diyarbakir

It is known that primary care level doctors make mistakes and use spirometry less for the diagnosis of COPD. In this study, it was aimed to learn the approach of doctors about COPD and precautions that must be taken were discussed.
A questionnaire including 13 questions were applied to 230 doctors from 1.,2. and 3. care levels in Diyarbak›r and Mardin in November 2003. 119 (% 51.7) practitioners, 68 (% 29.6) interns and 43 (%18.7) specialists (9 chest diseases, 23 internal diseases and 11 other) were included. Of the doctors; 157 ( % 68.3) expressed dyspnea, 54 (% 23.5) cough, 15 (%6.5) sputum as a symptom of priority. Comparing the period of being a doctor with knowledge of symptom,the level of knowledge was found to decrease as the period increased and this difference was significantly important (p=0.007). The level
of awareness that spirometry (SFT) is the definite diagnosis method decreased as the period of being a doctor increased (p=0.0001). This subject was best known by chest diseases specialists then intern doctors. Significant difference was found between branches (p=0.0001). Finding SFT necessary for diagnosis was detected as % 78 in doctors having SFT in their institutions and as % 56 in doctors not having PFT (p=0.0001). The doctors having SFT found spirometric investigation necessary 2.73 (1.51-4.95) fold higher than the doctors not having SFT.
Statistically no significant difference was detected among the doctors about period and branch relating the risk factors of COPD, precautions that must be taken the choice of treatment and usage of antibiotics.
The level of information decreases among doctors as the period of being a doctor increases and in the places not having PFT the level of knowledge of doctors is worse. Periodic education and providing PFT in the primary care level will be usefull in the struggle against this disease.

Keywords: COPD, doctor, awareness, spirometry


Doktorların KOAH’ta tanı ve tedavi yaklaşımları

Abdurrahman Abakay1, A. Çetin Tanrıkulu1, Gökhan Kırbaş1, Canan Eren Dağlı1, Özlem Arıtürk1, Yılmaz Palancı2
1Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Diyarbakır
2Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Diyarbakır

Kronik obstrüktüf akciğer hastalığı (KOAH) tanısında birinci basamak doktorların hata yaptıkları ve spirometriyi az kullandıkları bilinmektedir. Bu çalışmada doktorların KOAH ile
ilgili yaklaşımlarını öğrenmek amaçlanmış ve alınacak önlemler tartışılmıştır.
Kasım 2003’te Diyarbakır ve Mardin’de 1., 2. ve 3. Basamak sağlık kuruluşlarından 230 doktora 13 soruluk anket uygulandı. Çalışmaya 119 (% 51.7) pratisyen, 68 (% 29.6) intern ve 43 (% 18.7) uzman (9 göğüs hastalıkları, 23 iç hastalıkları ve 11 diğer branş uzmanları) alındı.
Doktorların 157’si (% 68.3) nefes darlığı, 54’ü (% 23.5) öksürük, 15’i (% 6.5) balgamın öncelikli semptom olduğunu belirttiler. Süre ile semptom bilgisi karşılaştırıldığında, çalışma
süresi arttıkça bilgi düzeyi azalmaktaydı (p=0.007).
Kesin tanının spirometri (SFT) ile konacağı konusundaki bilgi düzeyi çalışma süresi arttıkça azalmaktaydı(p=0.0001). Bu konu en fazla göğüs hastalıkları uzmanları, sonra intern doktorlar tarafından bilinmekteydi. Branşlar arasında fark anlamlı bulundu (p=0.0001). Tanıda SFT’yi gerekli görme, kurumunda SFT olan doktorlarda % 78 iken olmayanlarda % 56 oranında saptandı (p=0.0001). SFT’si olan kurumların doktorları SFT olmayanlara göre 2.73 (1.51-4.95) kat daha fazla spirometrik incelemeyi gerekli gördü. KOAH gelişiminde risk faktörleri ve alınacak önlemler, tedavi seçimleri ve kullandıkları antibiyoterapi yönünden doktorlar arasında çalışma süresi ve branş yönünden istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu.
KOAH tanısında bilgi düzeyi doktorluk süresi arttıkça azalmaktadır ve SFT cihazı bulunmayan kurumlarda doktorların bilgi düzeyi daha kötüdür. Periyodik olarak bu konuda eğitim verilmesi ve birinci basamak sağlık kuruluşlarında SFT cihazı bulundurulması bu hastalıkla mücadelede faydalı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: KOAH, doktor, bilgi düzeyi, spirometri


Abdurrahman Abakay, A. Çetin Tanrıkulu, Gökhan Kırbaş, Canan Eren Dağlı, Özlem Arıtürk, Yılmaz Palancı. Approach of doctors about diagnosis and treatment of COPD. Medeniyet Med J. 2005; 20(3): 157-160

Corresponding Author: Abdurrahman Abakay, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2021 MEDJ