Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 36 Issue : 3 Year : 2020Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index


Membership
Applications 
The Effects of Neutrophil-Lymphocyte Ratio, Platelet-Lymphocyte Ratio and Prognostic Markers in Determining the Mortality in Patients Diagnosed With Pneumonia in Intensive Care [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2021; 36(2): 130-137 | DOI: 10.5222/MMJ.2021.64160  

The Effects of Neutrophil-Lymphocyte Ratio, Platelet-Lymphocyte Ratio and Prognostic Markers in Determining the Mortality in Patients Diagnosed With Pneumonia in Intensive Care

Ömer Faruk Altaş1, Mehmet Kızılkaya2
1Department of Anesthesiology and Reanimation, Izmir Bakircay University Cigli Training and Research Hospital, İzmir, Turkey
2Department of Anesthesiology and Reanimation, Amasya University Sabuncuoğlu Serafettin Training and Research Hospital, Amasya, Turkey

Objective: In this study, we aimed to reveal the level of predicting mortality of the Neutrophil/Lymphocyte (NLR) and Platelet/Lymphocyte Ratios (TLR) calculated in patients hospitalized with the diagnosis of pneumonia in the intensive care unit when compared with other prognostic scores.
Method: The hospital records of 112 patients who were admitted to the intensive care unit between January 2015 and January 2018 and met the inclusion criteria were retrospectively reviewed. The patients’ demographic data, the NLR and PLR levels, and the APACHE II (Acute Physiology and Chronic Health Evaluation II) and SOFA (Sequential Organ Failure Assessment) scores were calculated from the patient files.
Results: Of the 112 patients examined, 70 were males. The risk analysis showed that the male gender had 2.7 times higher risk of mortality. The NLR, PLR, APACHE II, and SOFA values were found statistically significant in predicting mortality (p<0.001). An evaluation of the risk ratios demonstrated that each one point increase in the NLR increased the mortality risk by 5%, and each one point increase in the SOFA score increased the mortality risk by 13% (p<0.05). In the ROC (receiver operating characteristic) analysis, the NLR assessment proved to be the most powerful, most specific, and sensitive test. The cut-off values were 11.3 for the NLR, 227 for the PLR, 29.8 for the APACHE II scores, and 5.5 for the SOFA scores.
Conclusion: We believe that NLR and PLR are strong and independent predictors of mortality that can be easily and cost-effectively tested.

Keywords: Mortality, Neutrophil-to-Lymphocyte Ratio, Platelet-to-Lymphocyte ratio, pneumonia, prognosis.


Yoğun Bakımda Pnomoni Tanılı Hastalarda Nötrofil-Lenfosit Oranının, Trombosit-Lenfosit Oranının ve Prognostik Belirteçlerin Mortaliteyi Belirleme Üzerine Etkileri

Ömer Faruk Altaş1, Mehmet Kızılkaya2
1İzmir Bakırçay Universitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, İzmir
2Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerafettin Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Amasya

Amaç: Bu çalışmada, yoğun bakıma pnömoni tanısı ile yatırılmış hastalarda hesaplanan Nötrofil/Lenfosit Oranı (NLO) ve Trombosit/Lenfosit Oranı (TLO)’nun; diğer prognostik skorlarla karşılaştırıldığında mortaliteyi belirleme düzeyini ortaya koymak amaçlanmıştır.
Yöntem: Ocak 2015 ile Ocak 2018 arasında yoğun bakım ünitesine kabul edilen ve çalışmamıza dahil olma kriterlerini sağlayan toplam 112 hastanın hastane kayıtları retrospektif olarak incelendi. Demografik veriler kaydedildi; NLO, TLO, APACHE II (Akut Fizyoloji ve Sağlık Değerlendirmesi Skoru II) ve SOFA (Ardışık Organ Yetmezliği Değerlendirme Skoru) skorları kayıtlardan hesaplandı.
Bulgular: İncelenen 112 hastanın 70’i erkekti. Bakılan risk analizinde erkek cinsiyetin 2,7 kat daha fazla mortalite riskine sahip olduğu anlaşıldı. NLO, TLO, APACHE II ve SOFA’nın mortaliteyi belirlemede istatistiksel olarak anlamlı olduğu tespit edildi (p<0,001). Risk oranlarına bakıldığında her 1 birim NLO’nın %5, SOFA’nın ise %13 mortalite riskini artırdığı belirlendi (p<0,05). Yapılan ROC (Alıcı işletim karakteristiği) analizinde ise NLO en güçlü, en spesifik ve sensitif test olarak bulundu. Cut-off değerleri; NLO’nun 11,3, APACHE II’nin 29,8, TLO’nun 227 ve SOFA’nın ise 5,5 olarak belirlendi.
Sonuç: NLO ve TLO’nun iyi bir mortalite belirleyicisi olmakla birlikte, basit, ucuz, hızlı ve bağımsız bir gösterge olduğunu düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Mortalite, Nötrofil-Lenfosit oranı, pnömoni, prognoz, Trombosit-Lenfosit oranı.


Ömer Faruk Altaş, Mehmet Kızılkaya. The Effects of Neutrophil-Lymphocyte Ratio, Platelet-Lymphocyte Ratio and Prognostic Markers in Determining the Mortality in Patients Diagnosed With Pneumonia in Intensive Care. Medeniyet Med J. 2021; 36(2): 130-137

Corresponding Author: Ömer Faruk Altaş, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved