Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 37 Issue : 2 Year : 2022Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index


Membership
Applications 
The role and diagnostic yield of transbronchial lung biopsy in pulmonary sarcoidosis [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2005; 20(3): 168-170

The role and diagnostic yield of transbronchial lung biopsy in pulmonary sarcoidosis

Birsen Ocaklı, Zuhal Karakurt, Ebru Sulu, Nur Güngör, Müyesser Ertuğrul, Mehmet D. Yavşan, Hatice Türker
SSK Sureyyapasa Chest Diseases Hospital of Thoracic and Cardiovascular Surgery, Department of Pulmonary Diseases and Tuberculosis, Istanbul

In this study, we aimed to assess the diagnostic value of fiberoptic bronchoscopy (FOB) as a less invasive method than mediastinoscopy in patients with pulmonary sarcoidosis 63
patients with pulmonary sarcoidosis were enrolled into study from our clinic. Out of 63, 37 were females, and their ages ranging from 17 to 66 year, with a mean age 45±11 year and 26 male patients had an age ranging from 16 to 53 year with a mean age 36±10 year. 27 of the patients diagnosis is obtained with FOB, 23 of them with mediastinoscopy, 4 of them with skin biopsy, 1 of them with buccal biopsy, 1 of them with
scalen biopsy and 7 of the patients accepted as sarcoidosis clinically and radiologically. We made FOB 60 patients of 63, and out of 60,27 patients (% 45) transbronchial lung biopsies (TBLB) results were revealed the diagnosis. In stage 1: out of 25, 5 cases (% 20), in stage 2: out of 35, 20 cases (% 57), in stage 3: out of 3.2 cases (% 2) diagnosis is obtained with TBLB.
As a conclusion; TBLB is an effective and safer method in diagnosis of pulmonary sarcoidosis especially with parenchymal involvement. We found that, our results coincide with the literatures, recently.

Keywords: Sarcoidosis, fiberoptic bronchoscopy


Sarkoidozda transbronşial biyopsinin yeri ve önemi

Birsen Ocaklı, Zuhal Karakurt, Ebru Sulu, Nur Güngör, Müyesser Ertuğrul, Mehmet D. Yavşan, Hatice Türker
SSK Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim Hastanesi, Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Bölümü, İstanbul

Çalışmamızda pulmoner sarkoidozlu hastalarda mediastinoskopiye göre daha az invaziv tanı metodu olan fiberoptik bronskoskopinin (FOB) değerini araştırmak istedik. Kliniğimizde sarkoidoz tanısı konulan 63 olgu incelemeye alındı. Olguların 37’si kadın olup, yaşları 17 ile 66 arasında değişmekte, yaş ortalamaları 45±11 yıl; 26 erkek olgunun yaşları 16 ile 53 arasında değişmekte, yaş ortalamaları 36±10 yıl idi. Sarkoidoz tanısı olguların 27’sinde FOB, 23’ünde mediastinoskopi, 4’ünde cilt biyopsisi, 1’inde dişeti biyopsisi, 1’inde skalen biyopsi, 7 olguda klinik radyolojik olarak konuldu. 63 olgudan FOB uygulanan 60 olgunun 27 (% 45)’sinde transbronşial iğne aspirasyon biyopsisi (TB‹AB) ile tanıya varıldı. Radyolojik olarak Evre I 25 olgunun 5 (% 20)’inde, Evre II 35 olgunun 20 (% 57)’sinde, Evre III 3 olgunun 2 (% 67)’sinde TBİAB ile tanı konuldu.
Sonuç olarak; özellikle parankimal tutulumu yaygın olan Evre II ve Evre III olgularda TBİAB sarkoidozun morfolojik tanısında etkili ve güvenli bir metod olduğu ve bu sonuçların literatürle uyumlu olduğu bulundu.

Anahtar Kelimeler: Sarkoidoz, fiberoptik bronkoskopi


Birsen Ocaklı, Zuhal Karakurt, Ebru Sulu, Nur Güngör, Müyesser Ertuğrul, Mehmet D. Yavşan, Hatice Türker. The role and diagnostic yield of transbronchial lung biopsy in pulmonary sarcoidosis. Medeniyet Med J. 2005; 20(3): 168-170

Corresponding Author: Birsen Ocaklı, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved