Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 37 Issue : 2 Year : 2022Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index


Membership
Applications 
Evaluation of rutine radiographical necessity according to Ottawa rules in patients with ankle trauma [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2013; 28(4): 204-208 | DOI: 10.5222/J.GOZTEPETRH.2013.204  

Evaluation of rutine radiographical necessity according to Ottawa rules in patients with ankle trauma

Umut Yavuz, Sami Sökücü, Bilal Demir, Merter Yalçınkaya, Engin Çetinkaya, Mehmet Coşkun, Yavuz Kabukçuoğlu
Osteopathic Hospital Education and Research Hospital, Department of Orthopaedics and Traumatology, Istanbul

INTRODUCTION: The aim of this study is to evaluate the effectiveness of Ottawa ankle rules (OAR) by means of reducing the unnecessary radiographic examinations demanded in the emergency service patients.
METHODS: One hundred and fifty patients who were admitted to the emergency service, between November 2012 and February 2013, due to ankle injury, were included in the study. The demanded radiographical evaluations were decided according to OAR. Lauge-Hansen classification was made to evaluate the trauma mechanism in the patients.The sensitivity, the specificity, positive and negative predictive values of OAR were defined and the feasibility was evaluated.
RESULTS: The mean age was 32 (range 16-68) years. Eighty two (55 %) of the patients were male and 68 (45 %) of the patients were female. There were fractures in 38 (25,3) patients. Of these fractures 33 of them were in the malleolar and distal tibial region, whereas 5 of them were in the foot. Six of the fractures were classified as supination-adduction type, 21 of the fractures were supination- external rotation type, 8 of the fractures were pronation-abduction type and 3 of the fractures were pronation-external rotation type.the sensitivity of OAK was found as 94,7 % and specificity was found as 69,6%. The positive predictive value was 51,4 % and the negative predictive value was 97,5 %.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Ottawa ankle rules are easy to apply and effective in decision making. Also we suggest that the elimination of the legal issues while the rules are applied may increase the feasibility and usefulness.

Keywords: Ankle, trauma, Ottawa ankle rules, radiography


Ayak bileği travmalı hastalarda rutin grafi gerekliliğinin Ottawa kuralları ile değerlendirilmesi

Umut Yavuz, Sami Sökücü, Bilal Demir, Merter Yalçınkaya, Engin Çetinkaya, Mehmet Coşkun, Yavuz Kabukçuoğlu
MS Baltalimanı Kemik Hastalıkları Hastanesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmamızın amacı ayak bileği yaralanmasıyla acil servise başvuran hastalarda gereksiz radyografi istemini azaltma açısından Ottawa ayak bileği kurallarının (OAK) yararlılığını değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kasım 2012-Şubat 2013 tarihleri arasında acil servisimize ayak bileği travması öyküsü ile başvuran 150 hasta çalışmaya alındı. Hastaların radyografi istemine OAK uygulanarak karar verildi. Kırık saptanan hastaların travma mekanizmasını değerlendirmek amacı ile Lauge-Hansen sınıflaması yapıldı. Ottawa ayak bileği kurallarının duyarlılığı, özgüllüğü, pozitif ve negatif prediktif değerleri saptandı ve kullanılabilirliği değerlendirildi.
BULGULAR: Ortalama yaş 32 (dağılım 16-68 yıl) yıldı. Seksen iki (% 55) hasta erkek ve 68 (% 45) hasta kadındı. Otuz Sekiz (% 25.3) hastada kırık vardı ve bu hastaların 33’ü (% 22) malleolar bölge ve distal tibia kırığı iken, beş (% 3.3) hastanın kırığı ayak bölgesindeydi. Lauge-Hansen sınıflamasına göre altı hastanın supinasyon-addüksiyon, 21 hastanın supinasyon-dış rotasyon, sekiz hastanın pronasyon-abdüksiyon ve üç hastanın pronasyon-dış rotasyon yaralanması vardı. OAK’nın duyarlılığı % 94.7 ve özgüllüğü % 69.6 bulundu. Pozitif prediktif değer % 51.4 ve negatif prediktif değer % 97,5 bulundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Ottawa ayak bileği kuralları uygulanabilirliği kolay ve etkin sonuçlara ulaşılabilen bir karar verme aracıdır. Bunun yanında kurallar uygulanırken, gelişebilecek yasal sorunların elemine edilmesinin kuralların uygulanabilirliğini ve getireceği ayakları artıracağına inanıyoruz.

Anahtar Kelimeler: Ayak bileği, travma, Ottawa ayak bileği kuralları, radyografi


Umut Yavuz, Sami Sökücü, Bilal Demir, Merter Yalçınkaya, Engin Çetinkaya, Mehmet Coşkun, Yavuz Kabukçuoğlu. Evaluation of rutine radiographical necessity according to Ottawa rules in patients with ankle trauma. Medeniyet Med J. 2013; 28(4): 204-208

Corresponding Author: Umut Yavuz, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved