Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 37 Issue : 2 Year : 2022Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index


Membership
Applications 
Evaluation of life satisfaction of elderly people according to different life styles [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2016; 31(3): 179-185 | DOI: 10.5222/MMJ.2016.179  

Evaluation of life satisfaction of elderly people according to different life styles

Hatice Nilden Arslan1, Özlem Terzi2, Şennur Dabak2, Yıldız Pekşen2
1Directorate Of Public Health, Samsun, Turkey
2Ondokuz Mayis University, Faculty Of Medicine, Department Of Public Health, Samsun, Turkey

This study aimed to compare the life satisfaction levels of older people living in different environments and to investigate the effects of some socio-demographic attributes on their life satisfaction levels The study was planned as a descriptively-designed investigation. Considering the different living environments of the elderly, the study was performed in 3 groups of elderly as those staying at nursing home, elderly receiving home care, and
living with their families. The survey form and Life Satisfaction
Scale questioning the socio-demographic attributes were applied
by the researchers during the face to face interviews. Upon evaluation
of the groups with respect to their life satisfaction, it was
found that the life satisfaction scores of the older people were
23.6±8.2 for those staying at home, 15.2±7.9 for those receiving
home care, and 12.3±5.7 for those staying at nursing home. Life
satisfaction score of older people staying at home was statistically
significant higher than those receiving homecare, and residing
in nursing homes (p<0.001). Furthermore, when the older
people were compared with regards to gender, marital status,
educational status, desire to have a child, and need for psychological
support, the life satisfaction scale scores of the old people
living at home were found to be statistically significantly higher
when compared to others (p<0.05). Based on the results of our
study, it is necessary for the older people to sustain their lives in
their own homes or family environments in order to increase their
life satisfaction levels. When they are in need of care, based on
recommendations it is important to provide, and popularize care
models which do not require them to leave their living environments
and ensure maintenance of their active lives

Keywords: Elderly, life satisfaction, life environment, nursing home


Yaşlılarda Farklı Yaşam Biçimlerine Göre Yaşam Doyumlarının Değerlendirilmesi

Hatice Nilden Arslan1, Özlem Terzi2, Şennur Dabak2, Yıldız Pekşen2
1Halk Sağlığı Müdürlüğü, Samsun
2Ondokuz Mayıs Üniversite Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, Samsun

Amaç: Bu çalışmada XXXX il merkezinde, farklı ortamlarda yaşayan yaşlıların, yaşam doyumlarının karşılaştırılması ve bazı sosyodemografik özelliklerinin yaşam doyumlarına etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Materyal ve Metod: Çalışma tanımlayıcı araştırma olarak planlandı. Yaşlıların farklı yaşam ortamları dikkate alınarak huzurevinde kalan yaşlılar, evinde bakım hizmeti alan yaşlılar ve ailesiyle birlikte yaşayan yaşlılar olmak üzere üç grupta yapılması planlandı. Huzurevinin kapasitesi 60 kişi olduğu için diğer iki gruplara da eşit sayıda yaşlı alındı. Araştırma öncesinde çalışmanın yapılacağı kurumlardan yasal izinler alındı. Yaşlılardan sözlü onam alındıktan sonra sosyodemografik özellikleri sorgulayan anket formu ve Yaşam Doyumu Ölçeği yüz yüze görüşme yöntemi ile araştırmacılar tarafından uygulandı. Verilerin istatistiksel analizlerinde Ki Kare testi, Kruskall Wallis Varyans Analizi ve Tek Yönlü Varyans Analizi (Post Hoc: Tukey Testi) kullanıldı ve istatistiksel anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak kabul edildi.
Bulgular: Gruplar yaşam doyumu açısından değerlendirildiğinde; evde kalan yaşlılarda yaşam doyumu puanı 23,6±8,2, hizmet alanlarda 15,2±7,9, huzurevinde kalanlarda ise 12,3±5,7 olarak bulundu. Evde kalan yaşlılarda yaşam doyumu, hizmet alanlardan ve huzurevinde kalanlardan istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha yüksekti (p<0,001). Ayrıca yaşlılar cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu, çocuk sahibi olma, psikolojik destek ihtiyacı açısından karşılaştırıldığında, evde kalan yaşlıların yaşam doyum ölçeğinden aldıkları puan diğerlerine göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde bulundu(p<0,05).
Sonuç: Çalışmamızdan elde edilen sonuçlara göre yaşlıların yaşam doyumlarını arttırabilmek için yaşamlarının geri kalan sürecini kendi ev veya aile ortamında sürdürmesi sağlanmalıdır. Bakım gereksinimine ihtiyaçları olduğunda, kendi yaşam ortamlarından ayırmadan, aktif yaşamlarını sürdürmelerini sağlayacak hizmet modellerinin yaygınlaştırılması konusunda çalışmalara ağırlık verilmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yaşlı, yaşam doyumu, yaşam ortamı, huzur evi


Hatice Nilden Arslan, Özlem Terzi, Şennur Dabak, Yıldız Pekşen. Evaluation of life satisfaction of elderly people according to different life styles. Medeniyet Med J. 2016; 31(3): 179-185

Corresponding Author: Hatice Nilden Arslan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved