Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 37 Issue : 2 Year : 2022Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index


Membership
Applications 
Clinical Outcomes and Mortality Analysis of Patients with COPD Admitted to an Intensive Care Unit: Retrospective Analyses of Five-Year Data [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2016; 31(3): 192-198 | DOI: 10.5222/MMJ.2016.192  

Clinical Outcomes and Mortality Analysis of Patients with COPD Admitted to an Intensive Care Unit: Retrospective Analyses of Five-Year Data

Özgür Osman Kılınç1, Nazım Doğan2, Erkan Cem Çelik3, Ali Ahıskalıoğlu2, Ahmet Murat Yayık2, Mürsel Ekinci4
1Sabuncuoğlu Şerafeddin Training Hospital, Department of Anesthesia, Amasya
2Ataturk University, School of Medicine, Department of Anesthesiology and Reanimation, Erzurum
3Palandöken State Hospital, Department of Anesthesia, Erzurum
4Harakani State Hospital, Department of Anesthesia, Kars

Objectives
Chronic obstructive pulmonary disease (COPD); is a common, preventable and treatable disease which causes generally progressive and permanent air flow.
Materials and Methods
In this study, we examine the 298 patients with COPD who have been treated in our intensive care clinics between 2008-2013years retrospectively. Demographic characteristics and clinical data of patients were recorded. Patients were divided into two groups as survivors and dead. Mortality rate and factors affect in mortality were examined.

Results:
In the study, the mortality rate was found to be 44,64 %. The average age of surviving patients was (n=165) 67,29±10,42 while the average age of the ones who became exitus was found to be (n=133) 70,54±11,25 and it was detected that there was a statistically significant difference between the two (p < 0.05). When the GKS, APACHE II and SOFA score values of the patients were compared, a significant difference between them was detected (p<0.001). When the patients’ data related to the mechanical ventilation (PEEP, PIP, Plateau pressure), duration of hospitalization and gender distribution were compared, it was detected that there were no statistically significant difference between the surviving and dead patient groups (p>0.05). A statistically significant difference was detected between the PaCO2, HCO3, WBC, Hb, Cr, Na, Ca, Mg values of the patients who survived and died (p<0.05). Tracheotomy was performed 12 patients (4%).
Conclusion:
In conclusion; despite the development in the intensive care follow-up and treatments, the mortality rate in the patients with COPD still remains high depending on multifactorial reasons.

Keywords: COPD, Intensive Care Unit, Mortality


Yoğun Bakıma Kabul Edilen KOAH Hastalarının Klinik Sonuçları ve Mortalite Analizi: Beş Yıllık Retrospektif İnceleme

Özgür Osman Kılınç1, Nazım Doğan2, Erkan Cem Çelik3, Ali Ahıskalıoğlu2, Ahmet Murat Yayık2, Mürsel Ekinci4
1Sabuncuoğlu Şerafeddin Eğitim Araştırma Hastanesi, Anestezi Kliniği, Amasya
2Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Erzurum
3Palandöken Devlet Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Erzurum
4Harakani Devlet Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Kars

Giriş:
Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH); ilerleyici ve kalıcı hava akımı kısıtlanmasına neden olan, yaygın, önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalıktır.
Gereç ve Yöntem
Bu çalışmada 2008-2013 yılları arasında yoğun bakım kliniğimizde tedavi alan 298 KOAH hastasının verilerini retrospektif olarak inceledik. Hastaların demografik özellikleri ve klinik verileri kaydedildi. Hastalar yoğun bakım ünitesi sonuçlarına göre sağ kalanlar ve ölen hastalar olarak iki gruba ayrıldı. Mortalite oranı ve bu orana etki eden faktörler incelendi.
Bulgular
Çalışmamızda mortalite oranı %44,64 olarak bulundu. Yaşayan hastaların yaş ortalaması 67,29±10,42 iken ölen hastaların yaş ortalaması 70,54±11,25 olarak tespit edildi ve aralarında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu saptandı(p < 0.05). Hastaların GKS, APACHE II ve SOFA skoru değerleri karşılaştırıldığında yaşayan hastalarla ölenler aralarında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu belirlendi(p<0.001). Hastaların mekanik ventilasyon ile ilgili verileri (PEEP, PIP, Plato basıncı), yatış süreleri ve cinsiyet dağılımları karşılaştırıldığında, yaşayan ve ölen hasta grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı saptandı (p>0.05).Yaşayan ve ölen hastaların PaCO2, HCO3, WBC, Hb, Cr, Na, Ca, Mg değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu tespit edildi (p<0.05). Hastaların 12’sine (% 4) trakeotomi uygulandı.
Sonuç:
Sonuç olarak; yoğun bakım takip ve tedavilerindeki gelişmelere rağmen, KOAH hastalarında mortalite oranı multifaktöriyel sebeplere bağlı olarak halen yüksek seyretmektedir.

Anahtar Kelimeler: KOAH, Yoğun bakım, Mortalite


Özgür Osman Kılınç, Nazım Doğan, Erkan Cem Çelik, Ali Ahıskalıoğlu, Ahmet Murat Yayık, Mürsel Ekinci. Clinical Outcomes and Mortality Analysis of Patients with COPD Admitted to an Intensive Care Unit: Retrospective Analyses of Five-Year Data. Medeniyet Med J. 2016; 31(3): 192-198

Corresponding Author: Ali Ahıskalıoğlu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved