Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 37 Issue : 1 Year : 2022Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index


Membership
Applications 
Prognostic Nutritional Index Predicts Early Mortality in Diffuse Large B-cell Lymphoma [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2022; 37(1): 85-91 | DOI: 10.4274/MMJ.galenos.2022.87422  

Prognostic Nutritional Index Predicts Early Mortality in Diffuse Large B-cell Lymphoma

Erman OZTURK1, Tayfun ELIBOL2, Emrah KILICASLAN2, Beyza KABAYUKA3, Işıl ERDOGAN OZUNAL2
1Istanbul Medeniyet University Faculty of Medicine, Department of Hematology, Istanbul, Turkey
2Istanbul Goztepe Prof. Dr. Suleyman Yalcin City Hospital, Clinic of Hematology, Istanbul, Turkey
3Istanbul Medeniyet University Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, Istanbul, Turkey

Objective: The international prognostic index (IPI) and the revised IPI (R-IPI) are used to determine the prognosis in diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL). However, these scoring systems are insufficient to identify very high-risk patients. Recently, the prognostic nutritional index (PNI) -calculated with lymphocyte count and albumin- has been used to determine the prognosis in DLBCL. This study aimed to evaluate the effect of PNI score on prognosis and survival in patients with high-risk DLBCL.
Methods: Patients diagnosed with DLBCL and treated with rituximab, cyclophosphamide, doxorubicin, vincristine, and prednisolone were included. Pre-treatment IPI, R-IPI, and PNI scores and progression-free survival (PFS) and overall survival (OS) times were calculated. The cut-off value for PNI according to OS was determined by using the X-Tile program.
Results: One hundred and ten patients were included, the median age was 63 years and the median follow-up period was 25 months. According to R-IPI, the me-dian OS could not be reached for the very good risk group, and the median OS values were 83 and 17 months in the good and poor-risk groups, respectively (p=0.001). The cohort was divided into three groups according to the cut-off value for the PNI: patients with PNI <33 were classified as high-risk, 33-42 intermediate-risk, and ≥42 as low-risk. According to PNI, the median durations of PFS and OS were 2 months and 3 months in the high-risk group, 9 months and 19 months in the inter-mediate-risk group respectively, and in the low-risk group the median duration for PFS and OS could not be reached (p=0.001).
Conclusions: The R-IPI is widely used to estimate the prognosis in DLBCL. But in our cohort, in the poor-risk patient group, the OS was 17 months according to R-IPI, while this period was 3 months according to PNI. This finding demonstrated that PNI might predict early mortality in DLBCL.

Keywords: Diffuse large B-cell lymphoma, prognostic nutritional index, survival


Diffüz Büyük B-hücreli Lenfomada Erken Mortaliteyi Öngörmede Prognostik Nutrisyonel İndeks

Erman OZTURK1, Tayfun ELIBOL2, Emrah KILICASLAN2, Beyza KABAYUKA3, Işıl ERDOGAN OZUNAL2
1Istanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Iç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, Istanbul, Türkiye
2Göztepe Prof Dr Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi, Hematoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
3Istanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Iç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Istanbul, Türkiye

Amaç: Diffüz büyük B-hücreli lenfomada (DBBHL) prognozu belirlemede internasyonel prognostik indeks (IPI) ve revize edilmiş IPI (R-IPI) kullanılmaktadır. Ancak bu skorlama sistemleri çok yüksek riskli hastaları belirlemede yetersiz kalmaktadır. Son zamanlarda DBBHL’de prognozu belirlemede lenfosit ve albümin ile hesap-lanan prognostik nutrisyonel indeks (PNİ) kullanılmaya başlanmıştır. Bu çalışmada amaç; DBBHL’de yüksek riskli hastalarda PNİ skorunun prognoz ve sağkalıma olan etkisini değerlendirmektir.
Yöntemler: Çalışmaya DBBHL tanısı konmuş ve rituksimab, siklofosfamid, doksorubisin, vinkristin, prednizolon tedavisi almış hastalar alındı. Tedavi öncesi IPI, R-IPI ve PNİ skorları ile progresyonsuz sağkalım (PS) ve toplam sağkalım (TS) süreleri hesaplandı. TS’ye göre PNİ için sınır değer X-Tile programı ile belirlendi.
Bulgular: Çalışmaya alınan 110 hastanın medyan yaşı 63, medyan takip süresi 25 aydı. R-IPI’ya göre çok iyi riskli grup için medyan TS süresine ulaşılamamışken, iyi ve kötü riskli gruplarda medyan TS sırası ile 83 ve 17 aydı (p=0,001). PNİ skoru için TS’de gruplar arasında fark yaratan sınır değere göre kohort üç gruba ayrıldı: PNİ<33 olan hastalar yüksek riskli, 33-42 arası orta riskli, PNİ≥42 olan hastalar iyi riskli olarak sınıflandırıldı. PNİ’ye göre medyan PS ve TS süreleri sırasıyla yüksek riskli grupta 2 ay ve 3 ay, orta riskli grupta 9 ay ve 19 aydı, iyi riskli grupta PS ve TS için medyan takip sürelerine ulaşılamadı (p=0,001).
Sonuçlar: DBBHL’de prognozu belirlemede R-IPI kullanılmaktadır, fakat bizim kohortumuzda kötü riskli hasta grubunda R-IPI’ya göre hesaplanan TS 17 ay iken PNİ’ye göre bu sürenin 3 ay olduğu belirlenmiştir. Bu bulgu PNİ’nin erken mortaliteyi başarılı bir şekilde öngörebileceğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Diffüz büyük B-hücreli lenfoma, prognostik nutrisyonel indeks, sağkalım


Erman OZTURK, Tayfun ELIBOL, Emrah KILICASLAN, Beyza KABAYUKA, Işıl ERDOGAN OZUNAL. Prognostic Nutritional Index Predicts Early Mortality in Diffuse Large B-cell Lymphoma. Medeniyet Med J. 2022; 37(1): 85-91

Corresponding Author: Işıl ERDOGAN OZUNAL, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved