Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 38 Issue : 1 Year : 2022Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index

Membership
Applications 
A Study on Coronavirus Disease-2019 Stigma Associated with Coronavirus Disease-2019 Warriors and an Insight into Community Perception [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2022; 37(1): 54-61 | DOI: 10.4274/MMJ.galenos.2022.93384  

A Study on Coronavirus Disease-2019 Stigma Associated with Coronavirus Disease-2019 Warriors and an Insight into Community Perception

Madhavi GAJULA, Suwarna MADHUKUMAR
MVJ Medical College and Research Hospital, Department of Community Medicine, Hoskote, Bengaluru Rural, India

Objective: In 2020, the world came to a standstill due to the havoc created by severe acute respiratory syndrome coronavirus-2. The onus of tackling the disease relies largely on healthcare workers. However, other members of society, such as police personnel and sanitary workers, also made a major contribution in disease prevention. Despite working relentlessly, they face stigma caused by misconceptions and false information that create a health gap. This study aimed to determine the level of stigma and discrimination against coronavirus disease-2019 (COVID-19) warriors, understand its effects, and assess the community perception of the causes of stigmatization.
Methods: A cross-sectional study was conducted for 6 months. The sample size was time-bound, and a mixed method of sampling was employed. A total of 78 COVID-19 warriors and 68 participants from the community were enrolled. Stigma assessment was based on four domains: anticipated stigma, experienced stigma, internalized stigma, and disclosure concerns. Relevant tests of significance were applied, and the data are presented in percentages and ratios.
Results: Of the participants, 46.1% were in the age group of 30-40 years, 47% were males, and 81% were doctors by profession and were engaged in a minimum of 6-12 h of duty for 2 weeks. Of the study population, 85.5% had anticipated stigma, whereas 72.2% had experienced stigma, 43.4% had internalized stigma, and 76.3% had disclosure concerns. Internalized stigma was found to be significantly associated with age (p<0.05) and personal attributes (p<0.05). Of the community participants, 47.1% had a doctor in their neighborhood, and contracting COVID-19 was the primary concern of 44.1% due to the presence of a COVID-19 warrior in their vicinity. Other concerns, such as having to take extra precautions and social distancing being compromised, were also reported.
Conclusions: A significant level of stigma was experienced by COVID-19 warriors, causing a negative impact on their mental well-being.

Keywords: Stigma, domains, COVID-19


Koronavirüs Hastalığı-2019 Savaşçıları ile İlişkili Koronavirüs Hastalığı-2019 Stigması ve Toplum Algısı Üzerine Bir Araştırma

Madhavi GAJULA, Suwarna MADHUKUMAR
MVJ Medical College and Research Hospital, Department of Community Medicine, Hoskote, Bengaluru Rural, India

Amaç: 2020’de, şiddetli akut solunum sendromu koronavirüs-2’nin yarattığı tahribat nedeniyle dünya durma noktasına geldi. Hastalıkla mücadele sorumluluğu büyük ölçüde sağlık çalışanlarına yüklenmiştir. Bununla birlikte, polis ve temizlik işçileri gibi toplumun diğer üyeleri de hastalığın önlenmesine büyük katkı sağlamışlardır. Durmaksızın çalışmalarına rağmen, sağlık açığı oluşturan yanlış anlamalar ve yanlış bilgilerden kaynaklanan stigmayla karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu çalışma, koronavirüs hastalığı-2019 (COVID-19) savaşçılarına karşı stigma ve ayrımcılık düzeyini belirlemeyi, etkilerini anlamayı ve stigmanın nedenlerine ilişkin toplum algısını değerlendirmeyi amaçlamıştır.
Yöntemler: Altı aylık bir kesitsel çalışma yapıldı. Örneklem boyutu zamana bağlıydı ve karma bir örnekleme yöntemi kullanıldı. Toplam 78 COVID-19 savaşçısı ve toplumdan 68 katılımcı dahil edildi. Stigma değerlendirmesi dört alana dayanıyordu: Öngörülen stigma, deneyimlenen stigma, içselleştirilmiş stigma ve ifşa endişeleri. İlgili anlamlılık testleri uygulanmış ve veriler yüzde ve oranlar halinde sunulmuştur.
Bulgular: Katılımcıların %46,1’i 30-40 yaş aralığında, %47’si erkek, %81’i doktordu ve 2 hafta boyunca en az 6-12 saat görev yapıyordu. Çalışma popülasyonunun %85,5’i stigmayı öngörürken, %72,2’si stigma deneyimlemiş, %43,4’ü içselleştirilmiş stigma ve %76,3’ü ifşa endişesi içindeydi. İçselleştirilmiş stigmanın yaş (p<0,05) ve kişisel nitelikler (p<0,05) ile anlamlı şekilde ilişkili olduğu bulundu. Toplum katılımcılarının %47,1’inin çevrelerinde bir doktoru vardı ve çevrelerinde bir COVID-19 savaşçısının bulunması nedeniyle %44,1’inin birincil endişesi COVID-19’a yakalanmaktı. Ek önlemler alma zorunluluğu ve sosyal mesafeden taviz verilmesi gibi diğer endişeler de bildirildi.
Sonuçlar: COVID-19 savaşçıları, zihinsel sağlıkları üzerinde olumsuz bir etkiye neden olan, anlamlı düzeyde bir stigma deneyimlemişlerdi.

Anahtar Kelimeler: Stigma, etki alanları, COVID-19


Madhavi GAJULA, Suwarna MADHUKUMAR. A Study on Coronavirus Disease-2019 Stigma Associated with Coronavirus Disease-2019 Warriors and an Insight into Community Perception. Medeniyet Med J. 2022; 37(1): 54-61

Corresponding Author: Madhavi GAJULA, India


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  © 2021 MEDJ