Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 37 Issue : 1 Year : 2022Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index


Membership
Applications 
Impact of the COVID-19 Pandemic on Functional Urology Practice: A Nationwide Survey From Turkey [Medeniyet Med J]
Medeniyet Med J. 2022; 37(1): 71-78 | DOI: 10.4274/MMJ.galenos.2022.97450  

Impact of the COVID-19 Pandemic on Functional Urology Practice: A Nationwide Survey From Turkey

Ahmet TAHRA1, Murat DINCER2, Rahmi ONUR3
1Istanbul Medeniyet University Faculty of Medicine, Department of Urology, Istanbul, Turkey
2University of Health Sciences Turkey, Bagcilar Training and Research Hospital, Clinic of Urology, Istanbul, Turkey
3Marmara University Faculty of Medicine, Department of Urology, Istanbul, Turkey

Objective: Routine urology practice has changed with the coronavirus disease-2019 pandemic. We aim to determine the urologists’ functional urology practice during the pandemic by an online questionnaire.
Methods: An online questionnaire was conducted to assess the functional urology practice of Turkish urologists’ during the pandemic. The workplace, positioning as a pandemic hospital, involvement in pandemic clinics, and the relevance to functional urology were questioned. We also inquired about outpatient services, diagnostic tests, and elective surgeries during the pandemic compared with their routine practice.
Results: One hundred and fifty-two participants completed the questionnaire. Of these, 32.2% replied that more than half of their daily practice was related to diagnosing and treating incontinence, prolapse, and neurourology. According to 123 participants (80.9%), there was a decrease in outpatient clinics. Diagnostic tests were also reduced, such as uroflowmetry (68.4%) and urodynamics (81.3%). The majority of respondents declared a decrease in elective surgeries as Botox injection (92.1%), surgery for urinary incontinence (93.4%), and surgery for prolapse (85%). Nearly one-quarter of respondents’ (28.9%) stated that their diagnostic methods for neurourology patients did not differ.
Conclusions: One of the most affected areas in urology during a pandemic is functional urology. Although diagnostic tests and surgery for functional urology are classified as “optional,” the quality of life of patients will be affected by the delayed intervention.

Keywords: Coronavirus, COVID-19, functional urology, neurourology


COVID-19 Pandemisinin Fonksiyonel Üroloji Uygulamasına Etkisi: Türkiye Çapında Bir Araştırma

Ahmet TAHRA1, Murat DINCER2, Rahmi ONUR3
1İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, İstanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul
3Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, İstanbul

Amaç: Koronavirüs hastalığı-2019 pandemisi ile rutin üroloji pratiği değişmiştir. Bu çalışmada pandemi sırasında ürologların fonksiyonel üroloji uygulamalarını çevrimiçi bir anket kullanarak belirlemek amaçlanmıştır.
Yöntemler: Türk ürologlarının pandemi sırasında fonksiyonel üroloji pratiğini değerlendirmek için çevrimiçi bir anket uygulandı. Bu ankette, katılımcıların görev yeri, pandemi merkezi olarak konumlandırılması, pandemi kliniklerinde görev alma ve fonksiyonel ürolojiye ilgi hakkında sorular soruldu. Ayrıca pandemi sırasında poliklinik hizmetleri, tanı testleri ve elektif ameliyatlar, pandemi öncesi günlük uygulamalarıyla karşılaştırarak sorgulandı.
Bulgular: Toplam 152 katılımcı anketi tamamladı. Katılımcıların %32,2’si günlük uygulamalarının yüzde ellisinden fazlasının inkontinans, prolapsus ve nöroüroloji tanı ve tedavisi ile ilgili olduğunu belirtti. Yüz yirmi üç katılımcıya (%80,9) göre poliklinik sayısında azalma oldu. Üroflovmetri (%68,4) ve ürodinami (%81,3) gibi tanı testleri de azaldı. Ankete katılanların çoğunluğu, botoks enjeksiyonu (%92,1), üriner inkontinans cerrahisi (%93,4) ve prolapsus cerrahisi (%85) gibi elektif ameliyatlarda azalma olduğunu bildirdi. Ankete katılanların yaklaşık dörtte biri (%28,9) nöroüroloji hastaları için tanı yöntemlerinin farklılık göstermediğini belirtti.
Sonuçlar: Pandemi sırasında ürolojide en çok etkilenen alanlardan biri fonksiyonel ürolojidir. Fonksiyonel ürolojiye yönelik testler ve ameliyatlar “opsiyonel” olarak sınıflandırılsa da hastaların yaşam kalitesi geciken müdahalelerden etkilenecektir.

Anahtar Kelimeler: Koronavirüs, COVID-19, fonksiyonel üroloji, nöroüroloji


Ahmet TAHRA, Murat DINCER, Rahmi ONUR. Impact of the COVID-19 Pandemic on Functional Urology Practice: A Nationwide Survey From Turkey. Medeniyet Med J. 2022; 37(1): 71-78

Corresponding Author: Ahmet TAHRA, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar

 

  Copyright © 2019 MEDJ All Rights Reserved