Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 39 Issue : 1 Year : 2024Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
IndexMembership
Applications


 
Medeniyet Med J: 24 (2)
Volume: 24  Issue: 2 - 2009
Hide Abstracts | << Back
CLINICAL RESEARCH
1.Comparison of transvaginal sonography, saline infusion sonography, and hysteroscopy in premenopausal women with abnormal bleeding
Ayşe Yiğit, Kadir Güzin, Selim Afşar, Necdet Süer
Pages 52 - 58
GİRİŞ ve AMAÇ: Anormal uterin kanamalı premenopozal kadınlarda intrakaviter patolojilerin saptanmasında, transvajinal ultrasonografi, salin infüzyon sonografi ve diagnostik histeroskopinin tanısal
doğruluklarının karşılaştırılmasını amaçladık.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Temmuz 2007- Temmuz 2008 tarihleri arasında anormal uterin kanama ile Sağlık Bakanlığı Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum polikliniğine başvuran ve histeroskopi yapılan 35 premenopozal hasta retrospektif araştırma kapsamında değerlendirildi. Bu tarihler arasında anormal uterin kanama nedeniyle opere olan hastaların dosyaları arşivden çıkarıldı. Tüm hastalara pelvik muayene, transvajinal ultrasonografi, salin infüzyon sonografi, diagnostik histeroskopi ve endometrial biopsi yapılmıştı. Transvajinal ultrasonografi,diagnostik histeroskopi ve salin infüzyon sonografi
bulguları endometrial biopsi tanıları ile karşılaştırıldı. Sensitivite, spesifite, PPD ve NPD’ler hesaplandı.

BULGULAR: Anormal uterin kanaması olan 35 premenopozal hasta değerlendirildi. Araştırma grubunda, ayrıntılı patoloji sonuçlarında premenopozal hastaların %51’inde endometrial patoloji bulunmuştur. TVUSG endometrial biopsi ile karşılaştırıldığında, tüm endometrial patolojileri saptamaktaki sensitivitesi % 61,spesifitesi % 71, PPD % 69, NPD % 63 olarak bulunmuştur. SIS endometrial biopsi ile karşılaştırıldığında tüm endometrial patolojileri
saptamaktaki sensitivitesi % 78, spesifitesi % 82, PPD %82, NPD % 78 olarak bulunmuştur. Diagnostik histeroskopi endometrial biopsi ile karşılaştırıldığında tüm endometrial patolojileri saptamadaki sensitivitesi % 89, spesifitesi % 76, PPD %80, NPD % 87 olarak bulunmuştur. Histeroskopinin ve salin infüzyon sonografinin intrauterin kavitedeki polip ve submüköz myom gibi anormalliklerin saptanmasında tanısal doğruluğu transvajinal ultrasonografiden daha üstün bulundu.

TARTIŞMA ve SONUÇ: Premenopozal hastalarda endometrial polip ve submüköz myomların teşhisinde SIS ve histeroskopi yaklaşık olarak eşit tanısal doğruluğa sahiptir. Endometrial patolojilerin değerlendirilmesinde histeroskopi ile endometrial biopsi birlikte yapıldıklarında en yüksek tanısal değer elde edilmiş olur.

INTRODUCTION: The aim of this study is to compare the accuracy of transvaginal sonography, saline infusion sonography and diagnostic hysteroscopy in the detection of intracavitary pathologies in premenopausal women with abnormal uterine bleeding.
METHODS: In the period from July 2007 to July 2008, women who were referred for abnormal uterine bleeding to Ministry of Health Goztepe Research and Training Hospital Department of Obstetrics and Gynecology, gynecology outpatient clinic, were evaluated retrospectively. Records of patients who have been operated because of abnormal uterine bleeding
were taken out from the archive. All patients underwent pelvic examination, transvaginal ultrasonography, diagnostic hysteroscopy and endometrial sampling through suction curettage. The findings of transvaginal ultrasonography, saline infusion sonography
and diagnostic hysteroscopy were compared with the findings of endometrial sampling and all findings were compared with the findings of combined hysteroscopy and hystology. Sensitivity, specificity, positive and negative predictive values were
calculated.
RESULTS: A total of 35 premenopausal women with abnormal uterine bleeding were evaluated. Detailed pathology results indicated that 51% of the premenopausal patients in the research group
had endometrial pathology. When TVUSG is compared with endometrial biopsy, its sensitivity, specifity, positive and negative predictive values for detecting endometrial pathologies were found to be 61 %, 71 %, 69 % and 63 %, respectively. When SIS is compared with endometrial biopsy, its sensitivity, specifity, positive and negative predictive values for detecting endometrial pathologies were found to be 78 %, 82 %, 82 % and 78 %, respectively.
When diagnostic hysteroscopy is compared with endometrial biopsy, its sensitivity, specifity, positive and negative predictive values for detecting endometrial pathologies were found to be
89 %, 76 %, 80 % and 87 %, respectively. Diagnostic accuracies of hysteroscopy and SIS were found to be greater than that of TVUSG for the detection of abnormalities like polyps and submucous myomas in the intrauterine cavity.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In premenopausal patients, SIS and hysteroscopy have close accuracies in the diagnosis of endometrial polyps and submucous myomas. For the evaluation of endometrial pathology, combination of hysteroscopy and endometrial sampling gives
the best diagnostic accuracy.

2.The releationship between resting heart rate and coronary heart disease risk index
Sude Hatun Hatipoğlu, Ömer Önder Savaş, Tevfik Tanju Yılmazer, Mehmet Murat Suher
Pages 59 - 63
GİRİŞ ve AMAÇ: İstirahat kalp hızının hipertansiyon, koroner kalp hastalığı ve diğer sebeplerden oluşan mortalite açısından bir risk faktörü olduğu bilinmektedir. Çalışmamızda, istirahat kalp hızı
ile koroner arter hastalığı risk indeksi arasındaki ilişkiyi saptamak amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ankara Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği’nde uygulamakta olduğumuz ABPM (Ambulatuar blood pressure management); Haziran 2008
-Kasım 2008 tarihleri arasında, endikasyon konularak, yatmakta olan 26 hastada kullanıldı ve hastaların 24 saat monitorizasyonları sağlandı. İstirahat kalp hızı ortalamaları ve
laboratuar sonuçları kullanılarak Framingham skorlamasına göre koroner arter hastalığı risk indeksleri hesaplandı. Yirmi altı hastanın yaş, istirahat kalp hızı ve koroner arter hastalığı risk indeksi arasındaki fark değerlendirildi.
BULGULAR: İstirahat kalp hızı ile yaş ve koroner arter hastalığı risk indeksi arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark bulunmadı. Hasta yaşları ile istirahat kalp hızı arasında istatistiksel olarak bir korelasyon saptanmazken ileri yaş ile koroner arter hastalığı risk indeksi arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlıydı.
TARTIŞMA ve SONUÇ:
INTRODUCTION: It is known that increased resting heart rate is a risk factor for development of hypertension, coronary heart disease and all-cause mortality. We aimed in our study to evaluate the relationship between resting heart rate and coronary artery
disease risk.
METHODS: ABPM (Ambulatory Blood Pressure Management) was used to monitorize arterial blood pressure
of 26 patients hospitalized in Ankara Ataturk Training and Research Hospital Internal Medicine Clinic between June 2008 and November 2008 with any indication of blood pressure
monitorizing. Mean values of resting heart rates were recorded and coronary artery disease score was calculated by Framingham Risk Calculator after laboratory assessment.
Data of 26 patients including resting heart rate, age, sex and coronary heart risk index were compared.
RESULTS: Resting heart rate had no relationship with age and coronary artery disease. Though there was age found to have statistically significant relationship with resting heart rate.
DISCUSSION AND CONCLUSION:

3.The determination of neuropathy in type 2 diabetic patients without symptoms related to neuropathy by EMNG and affecting factors
Erim Gülcan, Demet İlhan, Serdar Toker, Lokman Kural
Pages 64 - 68
GİRİŞ ve AMAÇ: Duysal ve motor nöropati semptomu bulunmayan tip 2 DM hastalarında EMNG kullanarak nöropati varlığının tespiti ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi İç hastalıkları kliniğine başvuran tip 2 DM'li ancak nöropati
semptomları bulunmayan hastalar çalışmaya dahil edildi. Hastalardan yaş, cinsiyet, diyabet yılı, beden kitle indeksi, bel çevresi elde edildikten sonra 10 saatlik gece açlığını takiben HbA1C, total kolesterol, trigliserid, HDL-K ve LDL-K düzeyleri ölçümü için kan alındı. Elde edilen değerler ki-kare, Kruskal Wallis Test, pearson korelasyonu ve lojistik regresyon analizi değerlendirildi.
BULGULAR: Hastaların kadın erkek oranı: 25/14, yaş ortalamaları: 49±6 idi. Diyabet yaşları 4.4±4.1, beden kitle indeksi: 29.1±3.9, bel çevresi: 96.7±6.8, total kolesterol: 203±29, trigliserid.
171±25, HDL-K: 43±5, LDL-K: 128±25, HbA1C: 7,7±1.4 olarak saptandı.
Otuzdokuz hastanın 16'sında EMNG sonucunda duysal tipte nöropati tespit edildi. Yapılan korelasyon analizinde EMNG de nöropati saptanması ile diyabet yaşı, trigliserid düzeyleri ve
HbA1C arasında pozitif bir korelasyon bulunurken, HDL-K ile negatif bir kolerasyon tespit edildi. Lojistik regresyon analizinin bir sonucu olarak, nöropatiyi en fazla öngördüren faktörler
önem sırasına göre aşağıdaki gibidir: 1. Hipertrigliseridemi, 2. Yüksek HbA1C, 3. Uzun diyabet süresi, 4. Düşük HDL-K seviyeleri.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç olarak nöropati ile ilgili semptomları bulunmayan tip 2 DM'li hastalarda kolesterol (özellikle trigliserid) düzeylerinin nöropatinin ortaya çıkmasında etkili bir faktör olabileceği düşünüldü.
INTRODUCTION: To determine the presence of neuropathy in type 2 diabetic patients without symptoms related to sensorial and motor neuropathy and to establish risk factors affecting occurence of neuropathy.
METHODS: Type 2 diabetic patients without neuropathy symptoms who applied to the internal medicine clinic
of Dumlupınar University Medical Faculty were included in the study. Informations of age, gender, duration of diabetes were recorded; body mass index (BMI), waist circumference (WC) were measured. In additon, HbA1C, total cholesterol, triglyceride, HDL-C and LDL-C levels were calculated. All data obtained were statistically evaluated with qui-square, Kruskal Wallis Test, pearson’s correlation and logistic regression.
RESULTS: Female/male ratio of patients were 25/17, mean ages were 49±6. Mean of diabetes age was 4.4±4.1 years, BMI was 29.1±3.9, waist circumference was 96.7±6.8. Laboratory measures were follows as: total cholesterol: 203±29, trygliceride: 171±25, HDL-C: 43±5, LDL-C: 128±25, HbA1C: 7.7±1.4.
Sixteen of 39 patients were determined sensorial neuropathy by EMNG. There was positive correlation between neuropathy and duration of diabetes, levels of trygliceride, HbA1c, whereas negative correlation was detected with HDL-C. As a result of logistic regression analyse, statistically significant predicitive factors for neuropathy according to importance were the following: 1. Hypertriglyceridemia, 2. high levels of HbA1C, 3. long duration of diabetes and 4. low levels of HDL-C.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In conclusion, in patients with type 2 diabetes mellitus without symptoms related with neuropathy, triglyceride levels may be an effective factor for appearing of neuropathy.

4.The evaluation of the relationship between the duration of symptoms with STA titers, growth on blood culture and locomotor system involvement
Cem Yardımcı, N. Didem Sarı, Bahadır Ceylan, Rüchan Ulutürk, Muzaffer Fincancı
Pages 69 - 72
GİRİŞ ve AMAÇ: Bruselloz ülkemizde sık rastlanan bir zoonoz olup klinikte kendini akut, subakut ve kronik formlarda gösterebilir. Brusellozda komplikasyonların kronik formda daha sık olduğu görülmüştür. Bu çalışmanın amacı brusellozun akutsubakut veya kronik olma durumu ile standart tüp aglütinasyon (STA) titresi yüksekliği, kan kültüründe üreme ve lokomotor sistem tutulumu durumu arasında ilişki olup olmadığının araştırılmasıdır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kliniğimizde yatırılarak tedavi edilen brusellozlu olguların dosyaları retrospektif olarak değerlendirilerek kan kültürlerinde üreme olup olmadığı, lokomotor sistem tutulumu olup olmadığı ve STA titreleri öğrenildi. Olgular STA titresine göre ≥ 1/320 ve < 1/320 olan olgular olarak ikiye ayrıldı. Lomber bölgede ağrısı olan olgular, herhangi bir
eklemde artrit veya artraljisi olan olgular ve/veya radyolojik olarak lokomotor sistem tutulumu saptanan olgular lokomotor sistem tutulumu olan olgular olarak kabul edildi. Semptom süresi 8 haftadan küçük olan olgular akut, 8-52 hafta olanlar
subakut ve 52 haftadan fazla olanlar kronik bruselloz olarak kabul edildi. Olguların Brusellozun akut-subakut veya kronik olma durumu ile standart tüp aglütinasyon titresi yüksekliği, kan kültüründe üreme ve lokomotor sistem tutulumu arasında ilişki olup olmadığı incelendi.
BULGULAR: Çalışmaya ortalama yaşı 45,5 yıl olan 18’i kadın 8’i erkek toplam 26 olgu alındı. Olguların 19’u (% 73) akut-subakut ve 7’si (% 27) kronikti. Oniki (% 46,1) olgunun kan kültüründe brusella üredi. Onaltı (% 61,5) olguda lokomotor sistem tutulumu vardı. Olguların akut-subakut veya kronik olması ile kan kültüründe üreme olması ve lokomotor sistem tutulumu olması arasında anlamlı ilişki bulunmadı. Kronik
olan olgularda akut-subakut olan olgulara göre STA titresi ≥1/320 olan olgu sayısı daha azdı (p>0,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmanın sonuçları kronik olgularda STA titrelerinin akut-subakut olgulara göre daha düşük olduğunu ve semptom başlangıç süresi ile lokomotor sistem tutulumu ve kan kültüründe üreme arasında ilişki olmadığını göstermiştir.
INTRODUCTION: Brucellosis is a common zoonotic infection and manifests in acute, subacute and chronic forms.
Brucellosis complications are more common in chronic form of disease. The aim of this study is to evaluate the relationship between acute-subacute or chronic forms of brucellosis and standart tube agglutination (STA) titer levels, growth on blood culture and locomotor system involvement.
METHODS: Dossiers of brucelosis cases which hospitalized in our clinic are retrospectively evaluated in regard of growth on blood culture, locomotor system involvement and STA titers. Cases were divided into two subgroup as STA titers ≥ 1/320 and < 1/320. Cases with lumbal pain, arthritis or arthralgia in any joint, and/or radiologically proved locomotor system involvement are considered as cases with
locomotor system involvement. Cases with duration of symptoms less than 8 weeks are considered as acute, between 8 and 52 weeks subacute and more than 52 weeks chronic brucellosis. The relationship between acute-subacute or chronic forms of brucellosis and standart tube agglutination titer levels, growth on blood culture and locomotor system involvement were evaluated.
RESULTS: 26 patients (18 female and 8 male) were enrolled to study and their mean age is 45.5 years. 19 of cases (% 73) were acute-subacute and 7 (% 27) were chronic. Brucella grew on blood cultures of twelve cases (% 46.1). Locomotor system involvement was determined in sixteen cases (% 61.5). No significant relationship was seen between acut-subacute and chronic forms of disease and growth on blood culture and locomotor system involvement. In chronic cases, number of patients with STA titers ≥ 1/320 were lower than acutesubacute cases (p>0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: This study showed that STA titers in chronic cases are lower than acut-subacute cases and there is no relationship between duration of symptoms and locomotor system involvement and growth on blood cultures.

REVIEW
5.Type 2 diabetes mellitus and quality of life: A review
İlkay Özdemir, Çiçek Hocaoğlu
Pages 73 - 78
Tip 2 Diabetes mellitus, toplumda en sık görülen kronik, metabolik hastalıktır. Dünyada yaklaşık 120 milyon diyabetli hasta bulunmaktadır. Ülkemizde diyabet insidansı % 1,6-2, prevelansı ise % 3,5-5 olarak bildirilmiştir. Tip 2 Diabetes Mellitus‘da yaşam kalitesi hastalığın gidişinin önemli bir göstergesi olarak kabul edilmektedir. Bu derlemede Diabetes Mellitus’lu hastalarda yaşam kalitesi, epidemiyoloji, klinik sonuçları ve komplikasyonlar literatür bulguları ile tartışıldı.
Type 2 Diabetes mellitus is the most prevelant chronic endocrine disease in the community. There is nearly 120 million people with diabetes mellitus worldwide. In our country, the
incidence and the prevelance of diabetes mellitus has been reported to be 1,6-2 % and 3,5-5 % respectively. The quality of life has been acceted an important survival indicator of disease in the patients with Type 2 Diabetes Mellitus. In this review, quality of life, epidemiology, clinical outcomes and complications in Type 2 Diabetes patients was discussed in the wiew of literature findings.

6.New discovery neuropeptides: Orexin
Makbule Gezmen Karadağ, Meral Aksoy
Pages 79 - 87
Oreksin A ve oreksin B tekli öncü polipeptit olan ve 130 amino asit içeren pre-pro oreksinden üremektedir. Pre-pro oreksin hipotalamusda ve daha az olmakla birlikte testis ve adrenal bezde bulunmaktadır. Oreksin-A ve oreksin-B ise merkezi sinir siteminde bulunmasının yanı sıra, adrenal bez ve ince bağırsak gibi ekstrahipotalamik bölgelerde de bulunmaktadır. Oreksin-A reseptörü (OX1) hipotalamus ve locus coeruleus ile diğer
beyin bölgeleri ve spinal cord’da, Oreksin-B reseptörü (OX2) ise hipotalamus, korteks, spinal cord ve bazı nükleilerde eksprese olmaktadır. Aynı zamanda her iki reseptör de barsaklarda ekspire olmabilmektedir. Oreksinler yeme-içme davranışında, enerji homestazında, uyku/uyanıklık regülasyonunda görev almakla birlikte kardiyovasküler ve nöroendokrin sistem üzerine de etki etmektedirler. Bu yazı, oreksinlerin yerleşimi, farmakolojisi ve fizyolojik olaylardaki rollerini özetlemek amacıyla
derlenmiştir.
Orexin A and orexin B are two peptides derived by proteolytic cleavage from a 130 amino acid precursor prepro-orexin. Prepro orexin is found in the hypothalamus and, to a markedly lesser extent, the testes and adrenals. However orexin-A and orexin-B are found in throught the central neural system, due to extrahypothalamic projectons, as well as in the adrenals and small intestine. The orexin-A receptor (OX1) is exspresses
mainly in the hypothalamus and locus coeruleus, as well as other brain regions and the spinal cord. The orexin-B receptor (OX2) is expressed in the hypothalamus, cortex, spinal cord, and a few discrete bain nuclei. Both receptors are also expressed in the gut. The orexins modulate feding behaviour and energy homeostasis, as well as associated drinking behaviours, and also regulate sleep/ wake cycle. The orexins also have
cardiovascular and neuroendocrine effects. This review is aimed to the pharmacology and localisation of these peptides and summarises the evidence of their role in physiology.

CASE REPORTS
7.Left parietal craniotomy due to fibrillary astrocytoma in 30 week pregnant
Erdem Özerden, Hatice Yılmaz, Lale Türkgeldi, Necdet Süer
Pages 88 - 91
Brain tumors are the fifth most common reason of cancer related deaths in women between the ages of 20 and 29 (1). However, very rarely do obstetricians and brain
surgeons encounter brain tumors during pregnancy in their daily practice. A diagnosis of brain tumor is a very distressing situation for the patient, especially when this patient is expecting to become a mother. A specific multidisciplinary diagnostic and therapeutic approach is needed for the optimal care of these patients. In this case report, we present
a patient diagnosed with fibrillary astrocytoma of the brain at the 12th gestational week who underwent craniotomy at the 30th gestational week due to a rapid onset hemiplegia
following sudden hemorrhage within the tumor. We also present the successful follow-up of the pregnancy until the 39th week with a discussion of brain tumors during pregnancy.

8.Caroli’s disease: A case report
Ali Karaman, Doğan Nasır Binici, İhsan Doru
Pages 92 - 94
Caroli’s disease is a rare congenital disorder characterized by cytic dilatation of the intrahepatic bile ducts. Caroli’s disease is transmitted in autosomal recessive fashion. Chollangitis, liver cirrhosis, and cholangiocarcinoma are its potantial complications. The magnetic resonance cholangiography (MRCG) is the metod with the highest sensitivity in the diagnosis of Caroli’s disease. In this study, we present a case of a fifty year old grill who was diagnosid with Caroli’s disease (Caroli type I).

9.Rhinolithiasis: Clinic symptoms, diagnosis, treatment options, radiologic findings (Case report)
Yunus Feyyat Sakin, Mustafa Gedik
Pages 95 - 100
Rhinolithis are the stones that are located nasal cavity and exist by accumilation of salt around exogen and endogen nidus. They are seen rarely and if it is not diagnosed for long
time it can expand and result in nasal obstruction. Patinets have rhinolithiasis admitted to hospital with the most common symptoms; bad smell nasal discharge and nasal obstruction. Nasal endoscopy is the most important method in diagnosis. CT (computed tomography) and sinus XR can be used to show size of rhinolithis and and relationships with the adjacent tissues. The main treatment is surgery, excission of rhinolithis. Rhinolithis are commonly reported as case report in literature. In this study we presented 32 years old patient has rhinolithis with his or her history of diagnosis, treatment options, radiolgic
findings.

10.Isolated splenic hydatid cyst: A case presentation
Gökhan Demiral, Bertan Küçük, Fikret Aksoy, Oktay Yener, Özgür Ekinci, Canan Erengül
Pages 101 - 104
Hydatid cyst disease is a parasitic infection mostly involves the liver and the lung. The spleen is one of the rare sites involved in hydatid cyst disease. The clinical presentation of the splenic hydatid cyst disease is often vague. Splenic hydatidosis is a rare site of presentation of hydatid disease and should be suspected on detection of a splenic cyst in endemic areas of
hydatid disease. Computed Tomography is the most sensitive investigation for diagnosis. Mostly splenectomy is the treatment of this rare disease. A 42 year old female patient of
hydatidosis with isolated spleen involvement which were treated surgically are reported. The patients is under control for 24 months without an event.
 

  © 2024 MEDJ