Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 38 Issue : 1 Year : 2022Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
Index

Membership
Applications 
Medeniyet Med J: 17 (2)
Volume: 17  Issue: 2 - 2002
Hide Abstracts | << Back
CLINICAL RESEARCH
1.Earthquake and Patient Profile
Özcan Keskin, Murat Kalemoğlu, Cihan Top
Pages 68 - 70
17 Ağustos 1999 tarihinde saat 03.05’de, merkez üssü Gölcük olan 7.4 Richter ölçeğindeki Marmara depremi, büyük ölçüde ölümlere ve yaralanmalara neden olmuştur. Resmi rakamlara göre 17.465 insanımız hayatını kaybetmiş, 43.953 insanımız yaralanmış ya da sakat kalmıştır. Deprem sonrası Gülhane Askeri Tıp Akademisi Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Acil Servisine 632 yaralı getirilmiştir. Bu yaralıların 532’sine ilk yardım yapılıp yatırılmış, 100 yaralı da çevre hastanelere nakil edilmiştir. Deprem sonrası acil servise sadece travma olguları gelmemiş, panik nedeniyle yüksekten atlayan toplam 12 yaralı da getirilmiştir. Deprem sonrası bir haftalık periyotta cerrahi aciller dışında çok sayıda hipertansif ve kardiyak acil olgu da acil servise müracaat etmiştir. Bu hastalardan 85 hipertansif hastanın dördünde hipertansif ensefalopati, 19’unda hipertansif acil durum tespit edilmiştir. 38 hasta da kardiyak nedenle acil servise getirilmiştir.
The “Marmara Earthquake”, on 17th August 1999, at 03: 05 measuring 7.4 on the Richter scale caused one of the greatest number of deaths and injuries in Turkey. According to official reports 17.465 people were killed, 43.953 people were injured or permenantly disabled. After the earthquake 632 patients were transported to Gülhane Military Medical Academy Haydarpaşa Training Hospital. 532 of them after first aid were interned and other 100 survivors were transported to other centers. After the earthquake the patients that were brought to the emergency service were not only from the affected area
but from İstanbul who were jumped down because of the panic. They were a total of 12 patients with minor injuries. Apart from these surgical cases, in a week’s time numerous
patients with hipertensive, cardiac and phychiatric complaints attended to emergency department. Of these 85 hypertensive patients, 4 patients were with hypertensive encephalopathy and 19 with hypertensive urgency. A total of 38 patients with
cardiac emergency were brought to the emergency department. Of these 5 patients were with acute myocardial infarction; of them 3 from the disaster region.

2.The Connecting Branches Between Median and Ulnar Nerves in the Palm
Z. Aslı Aktan, Yelda Atamaz Pınar, Hülya Üçerler, Senem Erdoğmuş
Pages 71 - 75
Bu çalışmanın disseksiyonları formalinle fikse olmuş 24’ü sol, 24’ü de sağ taraf olmak üzere toplam 48 kadavra eli üzerinde gerçekleştirildi. N.ulnaris’e ve n.medianus’a ait dallar arasındaki kommunikan dalların 5 farklı tipi gözlendi. Bu kommunikan dalların tipine, sayısına ve kommunikan dal olmamasına dayanarak bu iki sinire ait dallar arasındaki ilişki aşağıda belirtildiği gibi 6 farklı biçimde sınışandırıldı.

Tip a: N.digitalis palmaris communis’ten (n.ulnaris) n.digitalis palmaris communis’e (n.medianus) uzanan kommunikan dal
Tip b: Birden fazla sayıda kommunikan dal
Tip c: R.superficialis n.ulnaris’in bifurkasyo yerinden n.digitalis palmaris communis’e (n.medianus) uzanan kommunikan dal
Tip d: Kommunikan dal yokluğu
Tip e: N.digitalis palmaris communis’ten (n.medianus) n.digitalis palmaris communis’e (n.ulnaris) uzanan kommunikan dal
Tip f: N.digitalis palmaris communis (n.medianus) ile n.digitalis palmaris communis (n.ulnaris) arasında kommunikan dal

Bu sınıflamaya göre, n.medianus ve n.ulnaris’e ait dallar 15 örnekte Tip a (% 31.25), 2 örnekte Tip b (% 4.17), 5 örnekte Tip c (% 10.42), 24 örnekte Tip d (% 50), 1 örnekte Tip e (% 2.08) ve 1 örnekte Tip f (% 2.08) şeklinde ilişki gözlendi.

N.ulnaris ve n.medianus dalları arasındaki bu kommunikan dalların bilinmesinin el cerrahisinde ve periferik sinir lezyonlarının tanısında yol gösterici olacağı kanısındayız.
Anatomic dissections for this study were performed on formalin fixed 48 cadaveric hands, 24 left sides and 24 right sides. The communicating branches between the median and ulnar nerves in the palm were determined as five types. The relationship between these two nerves was classified as six different types according to the types, the numbers and the absence of the communicating branches.

Type a: The communicating branch from the palmar branch of the common digital nerve (ulnar nerve) to the common digital nerve (median nerve)
Type b: Multiple communicating branches
Type c: The communicating branch from the bifurcation point of the superficial ramus of the ulnar nerve to the palmar branch of the common digital nerve (median nerve)
Type d: Absence of the communicating branch
Type e: The communicating branch from the palmar branch of the common digital nerve (median nerve) to the common digital nerve (ulnar nerve)
Type f: The communicating branch between the palmar branch of the common digital nerve and the palmar branch of the common digital nerve (ulnar nerve)

Type a was observed in 15 (% 31.25), type b in 2 (% 4.17), type c in 5 (% 10.42), type d in 24 (% 50), type e in 1 (% 2.08) and type f in 1 (% 2.08) of our samples according to this classification.

We consider that to be aware of these variations will be usefull for the assessment of nerve injuries and hand surgery.

3.To Compare the Effects of Remifentanyl on the Haemodynamic Parameters while using as a part of Inhaled Anaesthetic Tecnique or TIVA
Serpil Şavlı, Gonca Tuncel, Selma Oğuz, Neslihan Kuru, Nihal Kadıoğulları
Pages 76 - 79
Bu çalışmada, olumlu farmakokinetik özellikleri bilinen sevofluran-remifentanil ve propofol-remifentanil kombinasyonlarını anestezi derinliğinin kontrolü ve hemodinami parametreleri açısından karşılaştırmayı amaçladık.

Normotensif, ASA I-Il, 40 hasta rastgele iki gruba ayrılarak çalışma kapsamına alındı.Tüm hastalara 1 μg/kg bolus dozundan sonra 0.5 μg/kgldk remifentanil infüzyonu, 1 mg/sn hızda propofol ve 0.1 mg/kg vekuronyum ile indüksiyon yapıldı. İndüksiyondan sonra, propofol-remifentanil grubunda (Grup Propofol) propofol infüzyonuna, sevofluran-remifentanil grubunda (Grup Sevofluran) sevofluran inhalasyonuna başlandı. Ventilasyon % 50 02/hava ile sağlandı. Entübasyondan 5 dakika sonra remifentanil infüzyon hızı % 50 azaltıldı. Yüzeyel anestezi bulguları bolus ve infüzyon artışları ile kontrol edildi. Son cilt dikişleri ile birlikte bütün ilaçlar sonlandırıldı. Hastaların sistolik, diyastolik kan basınçları ve kalp atım hızları takip edildi.

Entübasyona hipertansiyon ve taşikardi yanıtı her iki grupta da izlenmezken, propofol grubunda anestezi idamesinde hipotansiyon insidansı daha yüksek bulundu (p<0.01). Sevofluran grubunda ise bradikardi insidansı yüksek olmasına rağmen anlamlı farklılık saptanmadı.

Her iki grupta da entübasyona ve cerrahi uyarılara yanıt güçlü olarak baskılanmakla birlikte hipotansiyon ve bradikardi insidansı yüksek bulunmuştur.
The aim of the present study was to compare the effects of remifentanyl on controlling the depth of anaesthesia and haemodynamic parameters while using as a part of inhaled
anaesthetic tecnique or TIVA.

Normotensive, ASA I-Il, 40 patients were randomly divided into two groups. Anaesthesia was induced with 1 μg/kg remifentanyl bolus followed by 0.5 μg/kg/min infusion, propofol
given at a rate of 1 mg/sec and vecuronium 0.1 mg/kg. After induction, sevoflurane inhalation was started in sevoflurane-remifentanyl grup (Group S) and propofol infusion in
propofol-remifentanyl group (Group P). Lungs were ventilated with O2/air mixture. Five minutes after intubation, remifentanyl infusion rate was decreased by 50 %. Symptoms of
light anaesthesia were managed by bolus doses and infusion rate increases. All of the drugs were discontinued at the end of operation. Systolic and diastolic blood pressures and heart rates were recorded throughout the operation.

Hypertension and tachycardia responses to intubation were not observed in both groups, but the incidence of hypotension was higher in the maintanence period of anaesthesia in propofol group (p<0.01). Although incidence of bradycardia was higher in sevoflurane group, it was not significantly different. Both of the anaesthetic tecniques successfuly controlled the response to intubation and surgical stimulation, but incidence of hypotension and bradycardia were found to be high.

As a result, we concluded that a remifentanyl infusion rate below 0.25 μg/kg/dk may provide better haemodynamic parameters.

4.Colorectal Foreign Bodies and Treatment Approaches
Ersin Batmaz, Tayfun Aksu, M. Altan Kaya, H. Bozkurtoğlu
Pages 80 - 82
Kolorektal yabancı cisimler acil cerrahi pratiğinde sık karşılaşılmayan, hastalarında saklama eğilimi nedeni ile akla gelmediği taktirde tanı ve tedavide güçlüklerin yaşanabileceği bir hastalık grubudur. Çalışmamızda 1998 Ocak-2001 Haziran tarihleri arasında tetkik ve tedavi edilen 8 olgudaki tanı ve tedavi sonuçlarımız değerlendirilmiştir.
Colorectal foreign bodies sometimes could easily be misdiagnosed and have difficulties in treatment if not kept in mind, because of hiding tendency of the patients and they are rare in
surgical practice. In our study we evaluated our results in 8 patients admitted to emergency service and treated between January 1998 and January 2001.

5.Comparing Mivacurium’s Intubation Quality, Effect Initiating Period and Effect Lasting Period in Different Paediatric Age Groups
Aydın Akyıldız, Turgay Kepçe, Serhan Sarar, Yeşim Ersin, Aydemir Yalman
Pages 83 - 86
Çalışmamızda, farklı pediatrik yaş gruplarında mivakuryumun intubasyon kalitesi, etki başlama süresi ve derlenme sürelerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır.

Her biri 15’er kişiden oluşan; 2-12 ay (Grup 1), 1-5 yaş (Grup II), 6-12 yaş (Grup III) olmak üzere 3 grup oluşturuldu. Anestezi indüksiyonu sevofluran inhalasyonu ile yapıldı. Tüm hastalarda 0.3 mg/kg mivakuryum için nöromüsküler ileti monitörize edildi. 90’ncı saniyede endotrakeal intubasyon değerlendirildi. TOF yanıtında % 90 azalma, T25 derlenme zamanı, indüksiyondan önce, indüksiyondan sonra, nöromüsküler blokerden sonra; endotrakeal intubasyondan 1 ve 5 dakika sonra kalp hızı, sistolik kan basıncı, diyastolik kan basıncı ve oksijen satürasyonu kaydedildi.

T90 zamanının Grup I’de Grup II’ye göre, T25 süresinin Grup I’de Grup III’e göre daha kısa olduğu görüldü (p<0.05). Sistolik arter basıncı (SAB), diyastolik arter basıncı (DAB) ve kalp atım hızı (KAH) değerlerinde özellikle endotrakeal entübasyon sonrası tüm olgularda başlangıç değerlerine göre anlamlı artışlar oldu (p<0.001).

Sonuç olarak; mivakuryumun özellikle 2 aydan büyük tüm pediatrik olgularda, özellikle kısa süreli operasyonlarda kullanım için uygun bir alternatif olduğu kanısına varıldı.
In our study, we aim to compare the intubation quality, initial T90 period and T25 recovery times of mivacurium in different pediatric age groups.

Three groups each of consisting 15 people were assembled as 2-12 months (Group I), 1-5 age (Group II) and 6-12 age (Group III). Anaesthesia was inducted with sevoflurane. The neuromuscular transmission was monitorized for a dose of 0.3 mg/kg mivacurium in all of the patients. In 90th second intubation quality was evaluated by scoring endotracheal intubation. % 90 decreases in TOF response, T25 recovery time, heart rate(HR), systolic blood pressure( SBP), diastolic blood pressure (DAB) and pulse oxymetry (SpO2) were re-corded in pre and post induction period, after neuromusculer bloker and 1 and 5 minutes after endotracheal intubation.

It was occured that T90 timing was shorter in Group I than Group II; T25 period in Group I was shorter than Group III (p<0.05) too. In values of HR, SAP and DAP meanings especially after endotracheal entubation, meanings were increased in all cases, comparing to initial values (p<0.001).

As a result; it is concluded that especially in short operations mivacurium is a good alternative to use for pediatric cases older than 2 months.

6.Lymphedema After Axillary Surgery
Salih Tosun, Haydar Yalman, Alp Özçelik, Fatih Büyüker, Durmuş A. Eren, Fuat İpekçi
Pages 87 - 90
Meme malignitelerinin tedavisinde görülen lenfödem olgularının pek çoğu cerrahi eksizyon veya radyoterapinin yol açtığı iatrojenik hasar sonucu ortaya çıkar. Lenfödem riski primer tümörün tipine, rezeksiyonun genişliğine ve radyoterapiye göre değişkenlik gösterir. Postoperatif yara infeksiyonu bu riski daha da arttırabilir. Aksiller nod diseksiyonuna sekonder gelişen üst kol ödemi insidansı, nod diseksiyonu seviyesine bağlı olarak % 2-30 arasında görülür. Biz bu çalışmamızda postoperatif gelişen lenfödem sıklığımızı, nedenlerini ve kol egzersizlerinin lenfödem tedavisindeki yerini araştırdık.
Most cases of lymphedema occur as a result of iatrogenic damage following surgical excision or radiotheraphy in the treatment of breast malignancy. The risk of lymphedema
varies depending upon the type of primary tumor and the extent of the resection and radiotherapy. Postoperative wound infection may increase this risk further. The incidence of secondary lymphedema of the upper limb following axillary node dissection depends upon the level of node clearance, but is approximately 2-30 %. In this study, we searched our postoperative lymphedema insidence, reasons and the role of arm exercises in lympedema treatment.

7.General Characteristics of the Patients Been Sent to the Other Hospitals for Intensive Care and Mechanical Ventilation and the Costs of Them to our Society
Tülay Yarkın, Reha Baran, Turan Karagöz
Pages 91 - 94
Bu çalışmada, son beş yıl içinde akut solunum yetersizliği nedeniyle kurum dışı hastanelerin yoğun bakım ünitelerine sevk edilen toplam 74 hastanın genel özellikleri ve kurumumuza maliyetini araştırmayı amaçladık. 1996-99 ve 2000-01 yıllarına ait bilgiler iki ayrı dönem olarak değerlendirildi ve I. Dönemde 33 hasta, II. dönemde ise 41 hastanın sevk edildiği belirlendi. Toplam hastane gideri I. dönem için 51.5 milyar TL (152.353$), II.dönem için 183.2 milyar TL (466.259$); hasta başına günlük maliyet ise I.dönemde ortalama 171.5 milyon TL (308±61$), II. dönemde 279.7 milyon TL (465.5±211.6$) idi, iki dönem arasındaki fark anlamlı bulundu (p=0.01). Hasta yaşı ve primer tanısının günlük maliyet üzerine anlamlı bir etkisi olmadığı; ancak II. dönemde mortalitenin günlük maliyeti anlamlı derecede artırdığı saptandı. Sonuç olarak, yoğun bakım masraflarının son iki yılda önceki yıllara oranla önemli ölçüde arttığı; ağır ve kötü prognozlu hastalarda günlük maliyetin sağ kalan hastalara göre anlamlı derecede yüksek olduğu saptandı.
In this study we evaluated general characteristics and costs of the patients been sent to the other hospitals in order to intensive care and mechanical ventilation in the last five years. The information of the patients between 1996-99 were accepted as the first period and between 2000-01 were accepted as the second period. There were 33 patients in the first period and 41 in the second.Total hospital costs were 152.353$ in the first period and 466.259$ in the second. Cost/day/patient was 308±61$ in the first period and 465.5±211.6$ in the second (p=0.01). The daily cost was not affected patient’s age and the primary diagnosis. However mortality significantly affected the daily patient cost in the second period.In the result, we concluded that intensive care cost was higher in the last two years than previous years and high cost was a marker of poor prognosis.

8.Bone Marrow Spreading at Pulmonary Carcinoma
Selçuk Gündoğar, Figen Noyan, Fatih Akdoğan, Nalan Usalan, Atalaya Surardamar, Tolga Yakar, Aydoğan Albayrak
Pages 95 - 98
Akciğer kanserinin kemik iliğine yayılım yaptığının tespit edilmesi; hastalığın evrelendirilmesinde, muhtemel prognoz tayini ve seçilecek tedavinin belirlenmesinde çok yararlı olmaktadır. Kemik iliği biyopsisi kemik iliği yayılımının tespitinde kullanılan güvenilir metotlardan biridir. Bu nedenle küçük hücreli akciğer kanserinin tedavi öncesi evrelendirilmesinde, kemik iliği biyopsisinin rutin olarak yapılması tavsiye edilmektedir. Bu çalışmamızın amacı, akciğer kanserinin tanısında ve tedavi öncesi evrelendirilmesinde kemik iliği aspirasyon ve iğne biyopsisinin önemi, kemik iliğine yayılım sıklığı ve yayılım olan olgulardaki laboratuvar ve klinik değişikliklerin araştırılmasıdır. Yapılan kemik iliği biyopsisi sonucu 7 olguda (% 17.5) kemik iliği yayılımı tespit ettik. Histopotolojik tipe göre ise 25 küçük hücreli akciğer karsinomu olgusunda % 24 (6 olgu), 15 küçük hücreli olmayan akciğer karsinomu olgusunda ise % 6.6 (1 olgu) oranında kemik iliği metastazı saptadık. Çalışmamızda küçük hücreli akciğer kanserinde % 24 oranında kemik iliği infiltrasyonu bulunduğundan, kemik iliği biyopsisinin hastalığın evrelendirme ve kesin tanısının konmasında faydalı olduğunu saptadık.Küçük hücreli olmayan akciğer kanserinde ise % 6.6 oranında kemik iliği tutulumu saptadık ve diğer metotlarla tanı konulamayan olgulara kemik iliği biyopsisi yapılmasının tanıda faydalı olabileceğini düşündük. İstatistiksel olarak kemik iliği tutulumu ile uzak metastazlardan sadece kemik metastazı arasında anlamlı ilişki saptandı.
Detecting the pulmonary carcinoma spreading to the bone marrow is very useful for staging the disease, predicting possible prognosis and determining the treatment of choice. The biopsy of bone marrow is one of the convenient methods to detect any metastasis to bone marrow. Thus, during staging process prior to the treatment of small cell pulmonary carcinoma, it is recommended to perform a biopsy of bone marrow
in the routine practice. The object of our study is to investigate the importance of bone-marrow aspiration and needle biopsy for diagnosing the pulmonary carcinoma and staging process prior to the treatment, frequency of bone-marrow metastasis, and assess laboratory and clinical changes in the cases with metastasis. A biopsy of bone-marrow showed that 7 cases (17.5 %) had a metastasis to bone marrow. According to histo -patological grading, of 25 cases with small cell pulmonary carcinoma and 15 cases with none-small cell pulmonary carcinoma, 24 % (6) and 6.6 % (1) had a metastasis to
bone marrow, respectively. In this study, since small cell pulmonary carcinoma had an infiltration of bone marrow by 24 %, it was suggested that the biopsy of bone marrow was useful for staging process and diagnosing the disease accurately. As non-small cell pulmonary carcinoma had an involvement of bone marrow by 6.6 %, we suggested that the biopsy of bone marrow may be useful for the diagnose of those patients undiagnosed with other methods. There was statistically significant relationship between the involvement of bone marrow and bone metastasis, that is only among the far metastasis.

9.The Level of Serum Lipid in Preeclamptic Women
Semra Kayataş Eser, Ertunç Mega, Gülçin Demirdöven, Arzu Koç, Fahrettin Kanadıkırık
Pages 99 - 101
Amaç, preeklamptik ve normal gebelerde serum lipid düzeyini karşılaştırmak.

15 peeklamptik ve 15 normal gebe kadında total kolesterol, trigliserid, HDL-kolesterol (HDL-K), LDL-Kolesterol (LDLK) ve VLDL-kolesterolün (VLDL-K) plazma değerleri ölçüldü. Total trigliserid ve VLDL-kolesterolün plazma düzeyi preeklamptik gebelerde anlamlı olarak yüksekti. Total kolesterol, HDL-kolesterol ve LDL-kolesterol düzeylerinde anlamlı
fark saptanmadı.

Sonuç; trigliserid ve VLDL-K düzeyleri preeklamptik gebelerde artmaktadır.
The goal of this trial is to compare the serum lipid level in preeclamptic and normal pregnancies.

Plasma levels of total cholesterol (total-c), triglyseride (TG), HDL-Cholesterol (HDL-C), LDL-cholesterol (LDL-C) and VLDL-cholesterol (VLDL-C) was measured in 15 preeclamptic
and 15 normal pregnant women. The plasma levels of triglyseride and VLDL-C were significannly higher in preeclamptic womens than in normals. Levels of total-C, HDL-C, LDL-C did not differ significantly.

The level of TG and VLDL-C increase in preeclamptic womens.

10.p53 Immunoreactivity and Gastric Carcinomas
Ferda Aksel, Şeyma Mayyan, Ebru Zemheri, Deniz Gür, Mahmut Zemheri, Ayşe Eerdoğan
Pages 102 - 105
Gastrik karsinomlar, doğu ülkelerinde daha yüksek oranda görülmekle birlikte tüm dünyada ölüme neden olan karsinomlar arasında 2. sıklıkta bulunmaktadır. Tümörün tedavisinde, nüks ve metastaz ihtimallerinin değerlendirilmesinde prognostik faktörlerin büyük önemi vardır. Çalışmamızda prognostik faktör olarak Lauren sınışandırmasına göre mikroskopik karsinom tipi (intestinal tip/diffuz tip/miks tip), grade, lenf nodu tutulumu (tutulumun mevcut olması L1, olmaması L0), TNM sınışamasına göre invazyon derinliği (pT1, pT2, pT3), perinöral invazyonun ve vasküler tutulumun mevcudiyeti, nekroz içeriği, ve inşamatuar yanıtın bulunması değerlendirildi. Tümörlü bloklara p53 antikoru ile yapılan immünohistokimyasal boyamada nükleer boyanma izlendi: Po: boyanma olmayanlar P1: (+)<% 25 boyanma olanlar, P2: (++) % 25-50 boyanma olanlar, P3: (+++)>% 50 boyanma olanlar değerlendirildi. Olguların 15’inde (% 33.3) Po, 8’inde (% 17.7) P1, 7’sinde (% 15.5) P2, 15’inde (% 33.3) P3 tipinde boyanma saptandı. Sonuç olarak, p53 immünoreaktivitesi ile prognostik faktörleri karşılaştırdığımızda sadece damar invazyonu (p<0.05) vke perinöral invazyon (p<0.05) ile aralarında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmıştır.
Though gastric carcinomas are more common in eastern countries, they are the second most common tumours causing death world wide. Prognostic factors are very important for deciding treatment modalities and the determination of recurrences and metastasis. In our study microscopic types of adenocarcinomas according to Lauren’s classification (intestinal/diffuse/mixed type), grade of the tumour, presence of lymph node metastasis (L1), absence of lymph node metastasis (L0), depth of tumoural invasion according to TNM classification (pT1, pT2, pT3), perineural and perivascular tumoural infiltration, presence of necrosis and inflammatory reactions are evaluated as prognostic factors. Parrafin blocked sections of tumoural tissues are stained with anti p53 immunohistochemically. Nuclear staining with anti p53 is accepted as immunopositive. Immunonegative tissues are evaluated as P0, immunopositivity in less than 25 % of
tumour is evaluated as P1(+), tumours with 25 % to 50 % immunopositivity are P2 (++) and tumours with more than 50 % immunopositivity are P3 (+++). 15 of the cases (33.3 %) are diagnosed as P0, 8 of the cases (17.7 %) are diagnosed as P1, 7 of the cases (15.5 %) are P2 and l5 of the cases (33.3 %) are diagnosed as P3. As a result when p53 immunoreactivity is compared with the prognostic factors, we found that only perivascular tumoural invasion (p<0.05) and perineural tumoural invasion (r=0.155, p= 0.045) are correlated with p53 immunopositivity and these results are statistically significant.

11.Opinions and Attitudes of Mothers Living in Erzurum about Febrile Illness of their Children
Vildan Ertekin, S. Altınkaynak, Handan Alp
Pages 106 - 108
Bu çalışmada, annelerin çocuklarının ateşli durumu ile ilgili olarak neler düşündükleri, doğru veya yanlış neler yaptıklarının araştırılması, aksayan yönlerin ortaya çıkarılarak annelerin eğitiminin hedeflerinin belirlenmesine katkıda bulunulması planlandı. Annelerin çoğu çocukları ateşlendiğinde mikrobik bir hastalığı düşünüyordu. Ateş, hiçbir anne tarafından malign hastalıkların veya inflamatuar hastalıkların belirtisi olarak düşünülmedi. Annelerin yalnızca % 21’inin evinde derece vardı. Annelerin çoğu (% 83.2) çocuklarının ateşli durumlarında ilk olarak kendi tedavi yöntemlerini uyguluyorlardı. Bunlar arasında en çok ılık su pansumanı yapılıyordu. Ateş tedavisinde annelerin yalnızca % 9.2’sinin antibiyotik kullanması olumlu bir davranış olmakla birlikte, antibiyotik kullanan annelerin % 87.2’sinin eğitim düzeyi düşüktü. Sonuç olarak, annelerin ateş, ateş nedenleri ve ateşli durumlarda ilk yapılması gerekenler konularında eğitilmeleri gerektiğine karar verildi.
This study was planned to determine the knowledge and attitudes of mothers living in Erzurum about febrile illness of their children and to find out which type of home remedies
they use in these conditions. The majority of mothers thought that febrile conditions were probably caused by any infectious disease and inflammatory disorders. It was found that 21 % of mothers had a thermometer at their house. In practice, the most preferred method for treating fever was the sponging tepid water. Antibiotics were given without physician consultation by 9.2 %. As the mothers educational status increased, more appropriate home remedies were applied. In conclusion, education of mothers about fever and its treatment is necessary.

12.Effects of Oral or Transdermal Hormone Replacement Theraphy on Uterine Artery
Canan Çimşit, Yeşim Karagöz, Hande Hızır, Semra Kayataş Eser, Alper Hayırlıoğlu
Pages 109 - 111
Menapoza giren kadın hastaların sıcak basması ve terleme gibi birçok şikayeti hormon replasman tedavisinden (HRT) sonra belirgin derecede azalmaktadır. Menapoza bağlı
şikayetlerin yanında hormon replasman tedavisi kadınları osteoporoza karşı korumakta, kardiyovasküler mortalite ve morbiditeyi de azaltmaktadır.

Bu çalışmada, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğine başvuran ve oral transdermal hormon replasman tedavisi başlanan 30 postmenapozal ultrasonografi yöntemiyle incelenmiştir.

HRT alan postmenapozal kadınlarda uterin sirkülasyonda direnç azalması uzun dönem HRT tedavisinin vasküler sistem üzerinde pozitif etkisini göstermektedir.
Hormone replacement therapy significantly relieves postmenopausal symptoms like hot flushes and sweating. Hormone replacement theraphy not only relieves menopausal
symptoms but also protects againts osteoporosis and decreases cardiovasvular morbidity and mortality.

In this study Doppler ultrasonographic evaluation of uterine artery changes in postmenopausal 30 patents who attended to the Obstetrics and Gynecology Department and who were started oral or transdermal hormone replacement therapy were examined.

Decrease in uterine circulation resistance in postmenopausal women on hormone replacement theraphy shows the positive effect of hormone replacement theraphy on the vascular system.

CASE REPORTS
13.Adult Intussusception
Fikret Aksoy, Oktay Yener, Fuat İpekçi, Serkan İskender
Pages 112 - 113
Adult intussusception represents 1 % of all small bowel obstruction. Intussuception occurs rarely in adults. Intra-luminal lesions alter normal bowel peristaltisis and form leading
edges for the Intussusception. CT scanning proved to be the most useful diagnostic radiologic method. The diagnosis and treatment of adult intussusception are surgical. It presents with a variety of acute, intermittent, and chronic symptoms, thus making its preoperative diagnosis diffucult. These patients admitted to medical clinic for incomplet obstruction. Barium studies have shown diagnostic efficacy but were not used in
our case. A female 32 years old patient was admitted our emergency room with complaints nausea, vomiting, obstipation, abdominal discomfort. Abdominal mass and abdominal rebound was present. And the patient was operated due to ileus, tumor and ileal invagination was seen. Small bowel resection and end to end anastomosis was done.Inflamotory Fibroid polyp was diagnosed pathologically.

14.Absence of the Left Pulmonary Artery
Servet Civelek Bulum, Sibel Arınç, İsmail Bayal
Pages 114 - 115
Unilateral absence of pulmonary artery is a rare malformation that can present as an isolated lesion. A 38 year-old male was admitted to the hospital with dispnea, hemoptysis. Physical examination revealed no abnormalites, but there was “left destroyed lung” apperance on chest radiography. Absence of the left pulmonary artery was demonstrated by arteriography of the pulmonary arteries.

15.Thrombosis of Portal Vein in a Case with Paroxysmal Nocturnal Haemoglobinuria
Gonca Tamer
Pages 116 - 118
Paroxysmal nocturnal haemoglobinuria is an acquired clonal stem cell disease, characterized by chronic intravascular haemolytic anemia, hypercoagulability, deficient haematopoiesis and rarely leukaemic conversion. The mechanism of haemolysis appears to be unregulated complement activation on the abnormal red cell surface, because of reduction or absence of regulatory membrane molecules protecting cells against the membrane attack complex of complement mediated lysis. Thrombosis in hepatic, portal, mesenteric, renal and cerebral veins (which has an incidence of 12-40 %) is one of the important complications of paroxysmal nocturnal haemoglobinuria.

16.Castleman Disease
Arzu Azamak, Okan Akkaya, F. Can Arıbal, Yavuz Özkan
Pages 119 - 121
Castleman disease is a rare lymphoproliferative disease with typical systemic manifestations and spesific histopathological findings. Accurate diagnosis can be maintained only by demonstration of typical histopathological findings with excisional biopsy of involved lymph node.

In this study we presented a 40 years old male patient with a history of progressively growing servical mass on the left side of the neck who had Castleman disease diagnosed by an excisional biopsy.

17.Moya Moya Disease with Down Syndrome
Müferet Ergüven, Yasemin A. Katıöz, Tahsin Turgut, Sevil Özçay
Pages 122 - 123
Moya Moya disease is a chronic vasculopathy which causes unilateral or generaly bilateral progressive oclusion of internal carotid arteries resposible for circulation of anterior part
of cerebrum. This disease cause cerebrovascular insuffiency and that incuffiencies multiple anastamosis and collaterals between internal and external carotid arteries. In this article,
we presented this very rare disease occuring in a two year nine months old boy with a down syndrome who has localized convulsions.

18.Sudden Temporary Visual Loss in a Patient with Bilateral Intracranial Carotid Aneurysme
Sevim Kuyumcu, Makbule C. Köseoğlu, H. Hasan Erbil
Pages 124 - 126
A dissecting aneurysme of the great cervical vessels causes local pain over the involved vessel, when the carotid artery involved there is severe retroorbital and frontal pain. Temporary severe visual loss is a rare symptom after dissection of the aneurysme We present a 52- year- old woman who developped sudden painful loss of vision in the left eye At first, we thought that she was having a retrobulber optic neuropathy. After a follow-up period the diagnosis was compressive optic neuropathy. This report emphisizes that the difficulty in imaging intracranial aneurysms of various sizes, the rapidity with which intracranial aneurysms can enlarge, and the importance of continued follow up examinations in patients thought to have optic neuritis.

19.Mercury Poisoning
Yasemin Akarlar Katıöz, S. Erdoğan, Neslihan Özkul Sağlam, B. Çakır, Lale Ural, Sevil Özçay
Pages 127 - 128
Mecury poisoning is one of the most common heavy metal poisoning. Unless it is diagnosed and treated earlier, it may lead to multiple organ dysfunction and irreversible brain damage. Acute mercury poisoning is characterized by interstitial pneumonia, fatigue, anorexia, weight loss, gastrointestinal tract disturbances followed by tremor, increased excitability, amnesia, insomnia and delirium. Chronic mercury poisoning produces especially the central nervous system dysfunction.

Presenting a case of acute mercury intoxication who developed fatique, fever, rash and neurologic deficit, we aim to call attention to its irreversible consequences especially in the central nervous system and may be fatal if it is diagnosed and treated too late.
 

  © 2021 MEDJ