Home | Contact
     ISSN 2149-2042
     e-ISSN 2149-4606
 
 
 
Volume : 39 Issue : 1 Year : 2024Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print
IndexMembership
Applications


 
Medeniyet Med J: 32 (3)
Volume: 32  Issue: 3 - 2017
Hide Abstracts | << Back
ORIGINAL ARTICLE
1.Evaluation of 865 children who underwent magnetic resonance imaging under propofol-midazolam sedation
Gülsen Keskin, Mine Akın, Yeşim Şenaylı, Sibel Saydam, Sengül Özmert, Devrim Tanıl Kurt, Feyza Sever
doi: 10.5222/MMJ.2017.141  Pages 141 - 146
ÖZ
Çocuklarda, manyetik rezonans görüntüleme (MRG) sırasında sedasyon uygulamak genellikle tercih edilen bir uygulamadır. Propofol ve midazolam en çok tercih edilen ilaçlardır ve sinerjistik etkileri nedeniyle önerilmektedir. Ancak bu uygulama sırasında karşılaşılabilecek komplikasyonlar için geniş populasyonlu gözlemsel çalışma azdır. Çalışmamızda, propofol-midazolam sedasyonu ile MRG yapılan 865 çocuk hastadaki etkinlik, yan etki ve komplikasyonların değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Ocak 2010-Aralık 2015 tarihleri arasında MRG için sedasyon uygulanan 865 pediatrik hastanın anestezi formları retrospektif olarak analiz edildi. Hastalara standart sedasyon protokolü uygulandı. Demografik veriler ve komplikasyonlar kaydedildi. Sonuçlar literatür eşliğinde tartışıldı. Hastaların ortanca yaş değeri 3.01 idi. ASA II-III sınıflandırması olan hastalar populasyonun %89,2’i idi. Hastaların %79,9’nun nörolojik hastalığı vardı. Solunum depresyonu, bradikardi, alerjik reaksiyonlar ve hıçkırık gibi yan etkiler % 1,9 hastada görüldü. Desatürasyon en sık görülen solunum komplikasyonu idi. Bu çalışmada, çocuk hasta populasyonunda standart olarak uygulanmış propofol-midazolam kombinasyonu ile %98’lere ulaşan etkinlik ve düşük komplikasyon oranları gösterilmiştir. Allerjik reaksiyonlar ve hıçkırık gibi komplikasyonlar çok az görülmüştür. ASA risk sınıflandırmasının MRG için sedasyon uygulanıp uygulanmayacağı açısından karar verdirici olmadığı çalışmamıza göre söylenebilir.
Implementation of sedatives during magnetic resonance imaging (MRI) in pediatric patients is often preferred. Propofol and midazolam are mostly chosen drugs, and it is suggested that these drugs have synergistic affects. However, studies with large populations in order to observe the possible complications of this combination are very few. In this study we aimed to evaluate the effectiveness, side effects, complications of 865 children undergoing MRI with propofol-midazolam sedation. Anesthesia charts of 865 children sedated for MRI between January 2010 and December 2015 were analyzed retrospectively. Standardized sedation protocol was used. General features, demographic parameters and complications were recorded. Results were compared and discussed with literature. Median age of patients was 3.01, 2% of the patients were classified in ASA II-III risk groups. 79,9% of the patients had neurological impairment. Respiratory depression, bradycardia, allergic reactions and hiccup were recorded, and the complication rate was 1,9%. Respiratory depression was the most seen in all complications. In pediatric patients usage of a standard propofol and midazolam regime is a very effective method with few complication rate. Effectiveness was nearly 98%. Allergic reactions and hiccup were very rare. When compared with literature, it seems that complication rates and types will increase with escalating number of patients. We can also pronounce that ASA risk classification is not a predictive factor to decide for MRI examination under anesthesia.

2.Heart-rate recovery index in patients with chronic idiopathic urticaria
Emine Altuntaş, Yasemin Doğan, Feride Çoban Gül, Hülya Nazik
doi: 10.5222/MMJ.2017.147  Pages 147 - 151
Kardiyak otonomik işlevler klinik uygulamada kalp hızı toparlanma (KHT) indeksi ile dolaylı yoldan ölçülebilir. Bu çalışmada inflamatuvar bir hastalık olan kronik idyopatik ürtikerli bireylerde KHT indeksininin araştırılması amaçlandı.
Çalışmaya kronik idyopatik ürtiker hastası olan 50 olgu ile 30 sağlıklı kontrol dahil edildi. Tüm katılımcılara Bruce protokolü kullanılarak tredmill egzersiz testi uygulandı.Temel klinik ve demografik özelliklerine göre, her iki grubun yaşları, açlık kan şekeri ve kolesterol düzeyleri benzerdi. İki grup arasında sistolik veya diyastolik kan basıncı veya istirahat kalp hızlarında anlamlı bir fark gözlenmedi. Tüm hastalar ve kontrol grubu katılımcıları sinüs ritmine ve dinlenmede normal 12 derivasyonlu EKG sonucuna sahipti. Tüm katılımcılar ritim anormallikleri, iskemik değişiklikler veya diğer komplikasyonlar olmadan yorgunluk ile egzersiz testini tamamladı. Egzersiz stres testi sırasında maksimal kalp hızı ve metabolik eşdeğere ulaşma ürtiker ve kontrol grubunda benzer bulundu. Birinci, ikinci, üçüncü ve beşinci dakikadaki KHT indeksleri ürtikerli hastalar ile kontrol grubunda benzerdi Otonomik sinir sisteminin bir göstergesi olan ve egzersiz testi ile ölçülen KHT indeksi kronik idyopatik ürtikerli bireylerde etkilenmemiştir.
Objective: Autonomic cardiac functions can be measured indirectly by heart rate recovery index. In this study, it was aimed to investigate heart rate recovery index in patients with chronic idiopathic urticaria, an inflammatory disorder.
The study included 50 patients with chronic idiopathic urticaria and 30 healthy individuals as controls. All participants underwent treadmill exercise testing with Bruce protocol. According to baseline clinical and demographic characteristics, age, fasting blood glucose and cholesterol levels were similar among groups. No significant differences were observed in systolic and diastolic blood pressures as well as resting heart rate between groups. All patients and controls had normal 12-lead ECG result and sinus rhythm during rest. All participants completed exercise testing without rhythm abnormality, ischemic changes or other complications. During exercise testing, maximum heart rate and metabolic equivalent were found to be similar in the patient and control groups. Heart rate recovery indices on minutes 1, 2, 3 and 5 were similar in the patient and control groups. Heart rate recovery index, a marker for autonomic nervous system, wasn't affected in patients with chronic idiopathic urticaria, which is measured by exercise testing.

3.Effects of Prunus spinosa L. fruits on experimental wound healing
Şule Ayla, Mehmet Yalçın Günal, Ayşe Arzu Sayın Şakul, Özge Biçeroğlu, Ekrem Musa Özdemir, Mehmet Evren Okur, Derya Çiçek Polat, Neslihan Üstündağ Okur, Bülent Emre Bilgiç
doi: 10.5222/MMJ.2017.152  Pages 152 - 158
Farelerde oluşturduğumuz deneysel yara modellerinde, Prunus Spinosa L. metanollü meyve ekstresini kullanarak, bu ekstrenin yara iyileşmesindeki etkisini araştırdık. 32 adet C57/Black fare ile 4 deney grubu oluşturuldu. 1.grup kontrol grubu, 2. grup taşıyıcı (gliserin) grup, 3. grup Prunus spinosa, 4.grup madecassol grubu idi ve her bir grupta farelerin sırtında eksizyonel yara modeli oluşturularak Prunus Spinosa L. ve madecassol 10 gün boyunca uygulandı. 10.gün sonunda yara bölgeleri histolojik takip için alındı, yara dokuları hematoksilen-eosin ve immunohistokimyasal (TGF-β, COL1A1) boyalarla boyanarak, yara iyileşmesi için epidermal ve dermal rejenerasyon, granülasyon doku oluşumu, anjiogenezis (yeni damar oluşumu), immunohistokimyasal boyalarla yeni oluşan kollajen yapılanması ve TGF β artışı değerlendirilerek skorlandı. Prunus spinosa L’nin yara dokusunda iyileşme oranlarını, granülasyon dokusunu, epidermal rejenerasyonu ve anjiogenezisi artırarak gösterdiği yine immünohistokimyasal boyamalarda kollajen ve TGF β oranlarında istatistiksel olarak anlamlı bir artışın olduğu gözlendi. Yine 4.günün ve 10. günün sonunda yara kontraksiyonunda ve yara yerinin reepitelizasyonunda ilaç ve madecassol grubunda kontrol grubuna kıyasla anlamlı bir artış gözlenmiştir. Bulgularımız, Prunus spinosa L’nin yara iyileşmesini desteklediğini göstermiştir. Prunus spinosanın antiinflamatuar, antioksidan ve antibakteriyel etkisi ile, kollajen sentezini artırarak ve inflamatuar hücre sayısını azaltarak yara iyileşmesinin tedavisinde kullanılabileceğini düşündürdü.
We investigated the wound healing efficacy of the Prunus Spinosa L. using an excisional cutaneous wound model in mice. For this purpose methanol extracts of fruits prepared. We used 32 number C57/Black mice in total; equally divided into four groups. Group 1 control, group 2 vechile (Glycerine), group 3 Prunus Spinosa L., group 4 madecassol. Prunus Spinosa L.and madecassol were applied for 10 days by creating a excisional wound model on the back of each mouse in each group. At the end of the 10th day, wound areas were taken for histologic follow-up, scoring with hematoxylen-eosin and immunohistochemical (TGF-β, COL1A1) staining. Wound healing was scored by newly formed collagen structure, TGF β increase and epidermal and dermal regeneration, granulation tissue thickness, angiogenesis (new vessel formation). Prunus spinosa L. promotes wound healing rates with granulation tissue increase, epidermal regeneration and angiogenesis. In addition there was a significant increase in collagen and TGF [beta] ratios in immunohistochemical staining. At the end of the 4 and 10 days after treatment, a significant increase was observed in wound contraction and re-epithelialization in both Prunus spinosa and madecassol treated groups compared to the control and vehicle group. Our findings support the beneficial effects of Prunus spinosa for augmenting wound healing. The anti-inflammatory, antioxidant and antibacterial activities of Prunus spinosa increased collagen synthesis and decreased the number of inflammatory cells during wound healing and may be useful for treating skin wounds.

4.Evaluation of the pregnant women referred for dermatology consultation
Atiye Oğrum, Zennure Takcı, Havva Yıldız Seçkin
doi: 10.5222/MMJ.2017.159  Pages 159 - 163
Amaç: Bu çalışma kadın hastalıkları ve doğum kliniği tarafından takip edilen gebelerin dermatoloji konsültasyonlarını retrospektif olarak inceleyerek dermatolojik problemleri değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
Yöntem: Eylül 2011-Mayıs 2017 tarihleri arasında kadın hastalıkları ve doğum kliniği tarafından dermatoloji konsültasyonu istenen gebe kadınlara ait veriler retrospektif olarak tarandı. Verilerinde eksiklik saptanmayan 61 hasta çalışmaya dahil edildi.
Bulgular: Yaşları 19-43 arasında değişen 61 olgunun yaş ortalaması 30.66±6.61 yıl idi. Gebelik haftaları 5-40 hafta arasında değişen gebelerin 29’u (%47.5) primigravid, 32’si (%52.5) multigravid olup, beş hasta (%8.2) postpartum dönemdeydi. İki gebede konsültasyon istenme nedeni gebeliğin fizyolojik değişikliğiydi. 16 hastada (%26.2) gebeliğe özgü dermatoz mevcut olup, bunlardan 11’i gebeliğin polimorf erüpsiyonu, dördü gebeliğin intrahepatik kolestazı ve biri pemfigoid gestasyonis tanısı aldı. Gebeliğe özgü dermatoz tanısı alan gebelerin 14’ü üçüncü trimestırda, ikisi postpartum dönemde idi. Konsültasyon istemi yapılan gebe ve postpartum dönemdeki kadınların 45’inde (%75) kaşıntı veya kaşıntının eşlik ettiği döküntü mevcuttu. Plansız gebelik ve ilaç kullanımı nedeniyle konsültasyon istemi yapılan C, D ve X gebelik kategorisinde ilaç kullanan üç gebe mevcuttu.
Sonuç: Konsültasyon istemi yapılan gebelerdeki en sık şikayet kaşıntıydı. Anne ve bebek sağlığını etkileyebilecek enfeksiyon ve ilaç kullanımı konsültasyon istem nedenleri arasında dikkat çekiciydi.
Objective: To evaluate the dermatologic problems of pregnants followed by obstetrics and gynecology clinic by analyzing dermatology consultations, retrospectively.
Materials and Methods: The data, ıncluding dermatology consultations requested by obstetrics and gynecology clinic for pregnants between September 2011- May 2017 was screened. 61 patients without any deficiency in information were taken into the study.
Results: The mean ages were 30.66±6.61 years (19-43 years). Gestational weeks were changing between 5-40 weeks and 29 patients (47.5%) were primigravid, 32 patients (%52.5) were multigravid and five patients (%8.2) were in postpartum period. The reason for asking for two pregnancy consultations was the physiological change of pregnancy. 16 patients (26.2%) had pregnancy specific dermatosis; 11 patients diagnosed with polymorphic eruption of pregnancy, four patients diagnosed with intrahepatic cholestasis of pregnancy and one patient had pemphigoid gestations. 45 patients (75%) had pruritis or a rash accompanied by an itch. There were three pregnant women who used drugs in the C, D and X pregnancy categories for consultation because of unplanned pregnancy and drug use.
Conclusion: Pruritis was detected as the most frequent complaint. Infection and drug use that could affect maternal and infant health were attracting attention among the reasons for consultation request.

5.Antidepressant-like effects of Dipyrone researched with forced swim test
Olcay Kıroğlu, Emine Ekemen, Kübra Demirkol, Aresh Alizadeh Yegani, Fatih Berktaş, Fazilet Aksu
doi: 10.5222/MMJ.2017.164  Pages 164 - 169
Analjezik-antipiretik ilaç olarak kullanılan dipironun; özellikle COX-3 inhibisyonu olmak üzere santral prostaglandin sistemi, opiaterjik ve kannabinoid sistemler, sitokin düzeyleri, TRP kanalları ve inici serotonerjik-noradrenerjik yolaklar gibi çeşitli mekanizmalar üzerinden etkilerini gösterdiği ortaya konmuştur. Duygu durum bozukluklarında da tüm bu mekanizmaların fonksiyonu olduğu belirlenmiştir. Ayrıca ağrı ve depresyonun çoğu olguda birlikte görüldüğü bilinmektedir. Bu bilgiler ışığında çalışmamızda dipironun antidepresan benzeri etkisi ve depresyonda kullanılan ilaçların etkisini artırıcı özelliği olup olmadığını araştırmayı amaçladık.
Deneylerde depresyon benzeri etki, erkek fareler kullanılarak zorunlu yüzdürme testinde incelendi. Silindir şeklindeki, cam kapta altı dakika yüzdürülen hayvanların suda hareketsiz kalma süreleri ölçüldü. Bu süre depresyon-benzeri etkinin göstergesi olarak kabul edildi. Kullanılan ilaçlarla bu sürenin azalması antidepresan-benzeri etki olarak yorumlandı. Deneylerde dipiron 150, 300 ve 450 mg/kg ip ve Fluoksetin 20 mg/kg dozunda oral gavaj yoluyla uygulandı. Çalışmamızda, dipironun farklı üç dozunun uygulandığı farelerin suda hareketsiz kalma süreleri, kontrol grubuyla karşılaştırıldığında anlamlı olarak azaldığı görüldü. Dipironun 150 mg/kg dozundaki etkisinin, Fluoksetin 20 mg/kg dozuyla aynı olduğu tespit edildi. Her iki ilacın birlikte kullanılmasıyla oluşan etki, tek başına kullanıldıklarında elde edilen etkiden farklı değildi.
Bu çalışmada, dipironun zorunlu yüzme testinde fluoksetin gibi antidepresan-benzeri etki gösterdiği tespit edildi. İki ilacın birlikte kullanılmaları sonucu fluoksetinin etkisinin değişmediği görüldü. Bütün bu bulgular, dipironun antidepresan-benzeri etkisinin olduğunu telkin etmektedir. Dipironun antidepresan-benzeri etkisinin diğer testlerle ve ilaçlarla karşılaştırılarak araştırılması ve etki mekanizmasının aydınlatılması gerekmektedir. Bu bulguların, gelecekte depresyon ve ağrının birlikte seyrettiği olguların tedavilerine yeni katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.
Dipyrone is an analgesic-antipyretic drug which have shown proven effects of COX-3 inhibition on central prostaglandin system, opiate and cannabinoid systems, inflammatory cytokine levels, TRP channels and inverse serotonergic-noradrenergic pathways. These systems have roles in mood disorders. It is known that pain and depression are frequently seen together. In our study we aimed to investigate whether dipyrone has an antidepressant-like effect and if it has an antidepressant-medication-enhancing feature.
Forced swimming test was utilized to measure depression like effect using male mice. Immobility time of the animals was considered indicative of the depression-like effect on animals which were flogged for six minutes in cylinder shaped glass containers. The reduction in the immobility duration of the drugs used was explained as an antidepressant-like effect. In the experiments dipyrone was administered by intraperitoneal at doses of 150, 300 and 450 mg / kg and Fluoxetine 20 mg / kg oral gavage. It was observed that the immobility time of the mice in which all doses of dipyrone were administered decreased significantly when compared with the control group. The effect of 150 mg / kg doses of dipyrone was determined to be the same with fluoxetine. When the two drugs were used together, the effects of the drugs did not differ from using the drugs individually.
In this study, it was determined that dipyrone showed antidepressant-like effects in the same ratio as fluoxetine did and when both drugs were used together the effect of fluoxetine in forced swimming test.
All these findings suggest that dipyrone has an antidepressant-like effect. Antidepressant like effects of dipyrone in comparison with other drugs should be observed with further testing. It is thought that this finding will contribute to treatment protocols of combined depression and pain situations.

6.Translation and validation study of Malay version of dizziness handicap inventory (MYDHI)
Zuraida Zainun, Abdullah Na, Mat Saat Ga
doi: 10.5222/MMJ.2017.170  Pages 170 - 174
Several outcome measures are in use for dizzy patient to assess change of symptoms, balance performance and disabling effects of dizziness on everyday life. However, yet none of these questionnaires exist in validated Malay version, except for Malay Version of Vertigo Symptoms Scale (MVVSS). Therefore, researcher decided to translate and validate the Malay version of Dizziness Handicap Inventory (myDHI) for use in Malay speaking population. This is a cross sectional design study and it was done to perform translation and validation of the myDHI. In this study, 15 non-dizzy subjects were recruited for validation phase and 14 patients with dizziness (associated with vestibular disorder), aged between 18 and 60 years old was recruited for reliability test. The internal consistency of myDHI was estimated using Cronbach’s alpha coefficient (α). Standard translation process (forward and backward) was done and it was successful. Validation process consist of two which are content validity and face validity and it showed that myDHI has good content and face validity. At the reliability test, 14 patients filled out the myDHI within the time provided. Statistical analysis was performed using Statistical Package for Social Science, SPSS version 21 for reliability test using Cronbach’s alpha coefficient. The myDHI showed acceptable value of internal consistency. As a conclusion, the myDHI demonstrated good validity, acceptable reliability and is recommended as a measure of disability in patients with dizziness and unsteadiness.

7.Value of hip B-mode gray scale histogram in the diagnosis of Graf Type IIa physiologically immature hip
Bülent Çekiç, İclal Erdem Toslak, Yavuz Yüksel, Semih Sağlık, Adil Gökmen, Özkan Köse
doi: 10.5222/MMJ.2017.175  Pages 175 - 179
Bu çalışmanın amacı Graf sınıflandırmasına göre fizyolojik inmatür (tip 2a) yenidoğanlarda femur başı ekojenitesini ölçmek ve matür tip 1a olan olgular ile karşılaştırmak, fizyolojik inmatür kalçalar tanısında femur başı ekojenitesinin değerini ortaya koymaktır. Bu çalışma radyoloji kliniğinde Graf sınıflamasına göre 65 tip 1a matür ve 65 tip 2a fizyolojik inmatür kalçası olan yenidoğandan oluşmaktaydı. Yaşdan kaynaklanabilecek farklılıkların önüne geçebilmek için sadece 8 haftalık yenidoğanlar çalışmaya dahil edildi. Her yenidoğana graf yöntemine göre kalça eklemi ultrasonografisi ve ultrason cihazında var olan yazılım ile femur başı ekojenitesi ölçüldü. Tip 1a grubunda femur başı ekojenitesi histogram değeri 69,44 ±2,87 iken, Tip 2a grubunda 57,55 ±2,92 bulunmuş olup her iki grup arasında anlamlı farklılık saptanmıştır (p<0,05). Tip 2a’nın alt grupları olan 2a (+) ve 2a (-) ekojenite değerleri sırası ile 59,30 ±1,70 ve 54,34 ±1,69 bulunmuş olup her iki grup arasında anlamlı farklılık saptanmıştır (p<0,05). Kalça eklemi alfa açıları ile femur başı ekojenite histogram değerleri arasında pozitif korelasyon saptandı (r=0,953, p<0,001). Tip 2 a fizyolojik inmatür yenidoğanlarda, tip 1a matür grup ile karşılaştırıldığında femur başı ekojenitesi B mod histogram yöntemi ile anlamlı olarak düşüktür. Alfa açıları ile femur başı ekojenitesi arasında anlamlı pozitif korelasyon mevcut olup fizyolojik inmatüritenin bir göstergesi olduğunu düşünmekteyiz.
The purpose of this study is to measure femur head echogenicity in newborns by physiologic immature hips (type 2a), to compare it with cases with mature type 1a hips and to reveal the value of femur head echogenesis in physiological immature hips. This study consisted of 65 type 1a and 65 type 2a physiologic immature hip joints in the radiology clinic according to the Graf classification. Only 8 weeks of newborns were included in the study in order to avoid differences from the age. Femoral head echogenicity was measured by software available on the ultrasonic device and hip joint ultrasound according to each newborn graph method. Femur head echogenicity histogram value was 69.44 ± 2.87 in type 1a group, 57.55 ± 2.92 in type 2a group and there was a significant difference between both groups (p <0,05). The subgroups of Type 2a (2a (+) and 2a (-)) echogenicity values were 59.30 ± 1.70 and 54.34 ± 1.69, respectively, and there was a significant difference between the two groups (p <0,05 ). A positive correlation was found between the hip joint alpha angle and femoral head echogenicity histogram values (r = 0.953, p <0.001). Type 2a physiologic immature neonates have significantly lower femoral head echogenicity with the B mode histogram method compared with the type 1a maturation group. We think that there is a significant positive correlation between alpha angle and femoral head echogenicity and a sign of physiological immaturity.

8.Value of split-bolus multidetector-row CT technique in the quantitative assessment of pancreatic enhancement
Michele Scialpi, Valeria Rondoni, Nicola Recchia, Francesco Barberini, Paolo Baccari, Maria Antonietta Mazzei, Lucia Manganaro, Luca Roncati, Teresa Pusiol, Barbara Palumbo
doi: 10.5222/MMJ.2017.180  Pages 180 - 187
Bu çalışmanın amacı, bölünmüş-bolus intravenöz kontrast madde kullanılarak yapılan 64 kesitli BT ile pankreatik artışı ve radyasyon
dozunu kantitatif olarak değerlendirmektir. Pankreatik bir hastalığı olmayan 37 hastaya (kadın: 18, erkek: 9, ortalama yaş: 66,1±14,2 yaş, aralık 17-80 yaş) göğüs ve abdomen tek geçiş bölünmüş-bolus MDBT uygulandı. Pankreas başı, gövdesi ve kuyruğundaki ilgili bölgeler değerlendirildi ve standart MDBT protokolünün pankreatik parankimal faz (PPF) için ortalama zayıflama değerleri ve bölünmüş-bolus dozları ölçüldü. P<0.05 değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. Bölünmüş-bolus uygulamasının ortalama efektif dozu ölçüldü. Tüm MDBT incelemelerinde bölünmüş-bolus protokolü kaliteli görüntülere izin verdi. Ortalama panreatik artış PPF için bölünmüş-bolus uygulamasında standart trifazik MDBT e göre daha yüksekti (131,35 HU±20,63 vs 126.1 HU±20.01). bölünmüş bolus dozlu MDBT ‘de dozda azalma yaklaşık olarak %17 idi. Sonuç olarak, bölünmüş-bolus protokollü MDBT optimal pankreatik artış sağlar, pankreatik parankimal faz için özellikle standart MDBT değerlendirmesine göre önemli ölçüde üstünlük sağlar ve pankreas tümörlerinin belirlenmesi ve evrelemesi için avantajlıdır.
The aim is to assess quantitatively pancreatic enhancement by split-bolus intravenous injection of contrast material at 64-slice CT and radiation dose. Single-pass split-bolus MDCT of the chest and abdomen was performed in 37 patients without pancreatic disease. Regions of interest were evaluated in the pancreatic head, body and tail of the pancreas and mean attenuation values for pancreatic parenchymal phase (PPP) of the standard MDCT protocol and split-bolus were calculated. P <0.05 was considered statistically significant. Mean effective dose by split-bolus was measured. In all MDCT examinations split-bolus protocol allowed images of quality. Mean pancreatic enhancement was higher by split-bolus respect to pancreatic parenchymal phase of standard triphasic MDCT (131.35 HU ± 20.63 vs 126.1 HU ± 20.01). Reduction of dose was approximately 17%. In conclusion MDCT split-bolus protocol provides an optimal pancreatic enhancement, significantly greater than the enhancement of standard MDCT on PPP, involving an advantage for pancreatic tumors detection and staging.

CASE REPORTS
9.Mild form of Poland syndrome: A case report and review of the literature
Özge Gülsüm İlleez, Hayrünisa Kahraman Esen, Aslıhan Taraktaş, Feyza Ünlü Özkan, İlknur Aktaş
doi: 10.5222/MMJ.2017.188  Pages 188 - 190
Poland sendromu nadir görülen konjenital bir sendromdur. Major pektoral kasın yokluğuna değişik düzeylerde eşlik eden toraks ve/veya üst ekstremite anomalileri ile karakterizedir. İç organ anomalileri ve malignite birlikteliği nedeniyle dikkatli ve uzun süreli takip edilmelidir.
Poland syndrome is a rare congenital syndrome. It is characterized by absence of the pectoralis major muscle variably associated with thoracic and/or upper limb anomalies. It should be followed carefully and for a long time due to internal organ anomalies and malignancy association.

10.Rapid recovery of a patient with chronic balance disorders treated with combination of home-based therapy and regular physiotherapist follow-up: A case report
Zuraida Zainun, Ahmadulhadi Bin Fauzan
doi: 10.5222/MMJ.2017.191  Pages 191 - 194
Background: Chronic balance is one of the common problems that will affect people quality of life. The longer the problem will lead to the more severe quality of life and daily activities impairment.
Case Report: A case of a 44-year old female patient, who suffered from a 1-year chronic balance disorder associated with the psychological symptom. Dizziness becomes worsening 3 months ago with severe restriction of daily activities such as cooking, house cleaning and using a stair. Experienced having the chronic balanced disorder, imbalance, floating and spinning sensation, right ear tinnitus. Her main difficulty was when doing daily activities with the movement of head and phobia of crowded and small place. Balance assessment was done before and after the intervention. Malay version Vertigo symptom scale, Beck Anxiety Inventory-Malay and Beck Depression Inventory- Malay were done before and after rehabilitation. The patient then underwent home based video module for balance rehabilitation that named as BAL EX combined with physiotherapist follow up. All clinical balance assessments were normal, but positive findings were found in Fukuda test and GAN SOP test. Malay version of vertigo symptom scale (MVVSS) analysis showed that her imbalance level was in a severe range.
Conclusions: In a case of chronic balance disorders patients, a combination of home-based and intensive physical vestibular rehabilitation can result in rapid recovery of balance symptoms. Further research needs to be done among different type and duration and chronic balance problem in order to have a better understanding of this finding.

11.Concurrent Surgical Treatment in Concomittance of Raynaud’s Phenomenon and Pectus Excavatum
Sami Karapolat, Mustafa Esat Yamac, Atila Turkyilmaz, Celal Tekinbas
doi: 10.5222/MMJ.2017.195  Pages 195 - 197
Raynaud fenomeni ve Pektus ekskavatum birlikteliği oldukça nadir görülebilecek bir durumdur.
Raynaud fenomeni tanısı olan 19 yaşında erkek olgu şikâyetlerinin şiddetinde artış olması nedeni ile kliniğimize başvurdu. Fizik muayenede her iki elde trofik bozukluk lehine yorumlanan cilt incelmesi ve Pektus ekskavatum tespit edildi. Olguya aynı seansta öncelikle bilateral endoskopik torakal sempatektomi (T2-T3) ve sonrasında Nuss yöntemi uygulandı. Olgu 6 aylık klinik takibin sonunda her iki hastalık açısından asemptomatiktir.
Raynaud hastalığı ve Pektus ekskavatum birlikteliği aynı seansta yapılan torakoskopik girişimlerle başarılı bir şekilde tedavi edilebilir.
Concomitance of Raynaud's phenomenon and Pectus excavatum is a rare condition.
A 19-year-old male patient diagnosed with Raynaud's phenomenon presented to our clinic, stating that there was an increase in the severity of the complaints. Physical examination revealed thinning of the skin on both hands that was considered as trophic disorder and Pectus excavatum. Patient underwent, in the same session, bilateral endoscopic thoracic sympathectomy (T2-T3) and Nuss procedure. At 6-month follow-up, the patient was asymptomatic with regard to both diseases.
Concomitance of Raynaud's phenomenon and Pectus excavatum can successfully be treated by thoracoscopic interventions in the same session.

12.A case of pulmonary tuberculosis in a HIV-positive patient
Halil İbrahim Yakar, Fatma Sargın, Asiye Kanbay, Erkan Ceylan
doi: 10.5222/MMJ.2017.198  Pages 198 - 201
Akciğer tüberkülozu (TB), İnsan immun yetmezlik virüsü (HIV) pozitif bireylerde mortaliteye neden olabilmekte ve ayrıca hastalığın progresyonunu hızlandırıp AIDS tablosunun gelişimine yol açabilmektedir. Antiretroviral (ART) tedavi ve anti-tüberküloz tedavi birlikte alınması nedeniyle ilaç etkileşimi riski artmaktadır. Çoklu ilaç kullanımına bağlı ilaç uyumu azalmaktadır. Ayrıca her iki hastalık da immunsupresyonu artırmaktadır. Bu faktörler nedeniyle HIV pozitifliği ve TB birlikteliği önemlidir. Bu vaka sunumunda, HIV pozitifliği nedenli takip edilen, konstitüsyonel semptomlarla hastanemize başvuran ve sonuçta akciğer TB tanısı alan bir hasta sunuldu. HIV pozitif olguların klinik gidişatı yakından takip edilmeli ve akciğer grafilerindeki değişiklikler TB açısından dikkatlice değerlendirilmelidir
Pulmonary tuberculosis (TB) can cause mortality in human immunodeficiency virus (HIV) positive patients and can also lead to HIV converting to AIDS. Antiretroviral (ART) and anti-tuberculosis treatment increased the risk of drug interaction with each other. Because of using multi-drug, compliance of patient medication decreases even more. Immunosuppression also increase in both diseases. Due to these factors, combination of HIV positive and TB is important. In this case report, a patient who has HIV positive, applied to our hospital with constitutional symptoms, and then diagnosed pulmonary TB was presented. Clinical course of HIV-positive patients should be monitored closely and their radiological changes should be carefully evaluated for TB.

13.A rarely seen congenital malformation in an elderly patient: Uhl’s anomaly
Nurşen Keleş, Serçin Özkök, Şeref Kul, Kenan Demircioğlu, Mustafa Çalışkan
doi: 10.5222/MMJ.2017.202  Pages 202 - 204
Uhl's Anomalisi (UA)sağ ventrikülde parsiyel ya da total miyokard yokluğu ile tanımlanan nadir bir konjenital malformasyondur.UA sıklıkla aritmojenik sağ ventrikül displazisi veya Ebstein's Anomalisi ile karıştırılır.UA nın ayırıcı tanısında kardiyak magnetik rezonans görüntüleme, altın standart tanı tekniğidir. Burada nadir olarak 62 yaşında Ebstein's anomalisi yanlış tanısı almış bir UA olgusunu takdim edeceğiz.
Uhl's anomaly (UA) is a rare congenital malformation described as the partial or complete absence of the myocardium of the right ventricle. UA is commonly confused with arrhythmogenic right ventricular dysplasia or Ebstein’s anomaly. Cardiac magnetic resonance imaging (MRI)is the gold standard diagnostic tecnique for the differential diagnosis of UA.Here, we report a rare case of UA which had been misdiagnosed as Ebstein’s anomaly in a 62 years old female.
 

  © 2024 MEDJ